Новини
Новини за 2002
 
"Обредни дейности" - ЕООД, Велико Търново, на основание чл. 150, ал. 1 ТЗ уведомява, че съгласно решение № 684 на Общинския съвет - гр. Велико Търново, намалява капитала си от 55 264 лв. на 52 728 лв., разпределен в 527 дяла по 100 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията си или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването в "Държавен вестник".
Източник: Държавен вестник (15.03.2002)
 
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2002 г. по ф. д. № 955/2000 вписа в търговския регистър промяна за "Обредни дейности" - ЕООД, Велико Търново: вписа намаление на капитала на дружеството от 55 260 лв. на 52 700 лв.
Източник: Държавен вестник (13.12.2002)