Новини
Новини за 2013
 
Седем от общинските търговски дружества във Велико Търново отчитат 44 000 лв. печалба. Положителният финансов резултат на фирмите е за последните три месеца. "Инвестстрой-92" отчита 1000 лв., "Обредни дейности" - 12 000 лв., "Царевград Търнов" - 6000 лв. Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина е на печалба с 2000 лв., "Организация на движението, паркинги и гаражи" с 11 000 лв., Центърът за кожно-венерически заболявания с 10 000 лв., а психодиспансерът с 2000 лв. Специализираната болница за белодробни заболявания "Д-р Трейман" обаче е отчела отрицателен резултат от 65 000 лв. Другото медицинско дружество на загуба е Комплексният онкологичен център с 606 000 лв. Общинските фирми дават хляб на общо 471 човека, а средната работна заплата на заетите е 624 лв.
Източник: Борба - Велико Търново (28.05.2013)
 
Три пъти се е увеличила печалбата на общинските фирми, които са на самоиздръжка. За първото тримесечие на тази година четирите дружества на Община Велико Търново имат консолидиран положителен резултат от 30 000 лева. “Обредни дейности” е на плюс 12 000 лева, “Организация на движението, паркинги и гаражи” отчитат печалба от 11 000 лева, туристическата “Царевград Търнов” – 6000 лева, и “Инвестстрой – 92” – 1000 лева. За първи път от години общинската фирма ОДПГ, стопанисваща паркингите, репатриращия автомобил и зоните за платено паркиране, е на печалба. От незаконно спрени и паркирани автомобили “паякът” е донесъл приход за първите три месеца на годината от 45 хил. лв., а “сините зони” са генерирали за общинската хазна 74 хил. лв. Краткосрочните вземания на четирите общински фирми за първото тримесечие общо са 601 хил. лв., което е с 367 хил. лв. повече от краткосрочните им задължения. Общо дружествата имат по сметките си 314 хил. лв. Най-богата се оказва общинската фирма за инвеститорски контрол и извършваща сметосъбирането по селата. На депозити “Инвестстрой – 92” държи 183 хил. лв. 47 обекта отдават под наем фирмите на Община Велико Търново. От рентиерство на 5788 кв.м имоти влизат 40 658 лева. Събираемостта на наемите е едва 61 %. Четирите общински дружества дават работа общо на 112 човека. Средната работна заплата е 565 лева, което е с 21 лева под средната за областта. Най-добре платени са в “Обредни дейности” със средно възнаграждение от 593 лева. Най-ниски са заплатите в “Царевград Търново” – 539 лв. През първото тримесечие в ОДПГ са вдигнали заплатите с 29 лв. до 548 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (30.05.2013)
 
Устойчиво развитие в условията на икономическа криза показват резултатите за полугодието на чисто търговските дружества на Община Велико Търново. “Царевград Търново”, “Инвестстрой-92”, “Обредни дейности” и “Организация на движението, паркинги и гаражи” отчитат консолидирана печалба от 50 000 лева. За периода на загуба е единствено “Организация на движението, паркинги и гаражи” от 1000 лева срещу минус 30 000 лева за първото полугодие на миналата година. Загубата сега се дължи на платените над 10 000 лева за спешен ремонт на “паяка” през юни. Разкопаването на централната градска част заради новите водопроводи и канализация и неработещите по тази причина част от сините зони са довели до невъзможността парите за ремонта да бъдат компенсирани. Дружеството има 50 000 лева вземания, които са дължими от Общината. Константна печалба за полугодието от 5000 лева традиционно отчита “Инвестстрой-92”. Фирмата има да взема 426 хил. лв., от които 150 хил. лв. са от бившия главен счетоводител на дружеството, който беше осъден за щетата и възстановява парите по стотина лева на месец. От сватби и погребения “Обредни дейности” е с печалба от 10 000 лева и има вземания за 30 000 лева. Със значително повишение на положителния финансов резултат е туристическата “Царевград Търново”. За това полугодие печалбата е 36 000 лева, което е с 8000 лева повече от същия период на м.г. От партньори и туроператори дружеството има вземания за 179 000 лева. Четирите фирми имат и значителни средства по банковите си сметки. Общата сума е 304 000 лева., а консолидираните задължения възлизат на стотина хиляди лева.
Източник: Янтра - Велико Търново (09.09.2013)
 
104 хил. лв. е консолидираната печалба на търговските фирми на Община Велико Търново за деветмесечието на тази година. Най-печелившото общинско дружество е туристическа агенция “Царевград Търнов” с положителен финансов резултат от 68 хил. лв. Фирмата за тъжни и весели ритуали “Обредни дейности” е с печалба от 19 хил. лв., “Инвестстрой 92” е на плюс от 12 хил. лв. Търговското дружество, стопанисващо платените паркинги и паяка “Организация на движението, паркинги и гаражи”, е с печалба от 5000 лева. Финансовите резултати на общинските фирми бяха разгледани на заседанията на икономическата и бюджетната комисии в ОбС. В момента общинските дружества работят в среда на системна икономическа криза, която е отчетена в ЕС. При нас кризата вероятно ще продължи още известно време. Няма дружество, което да е в режим на ликвидация. Няма дружество, което да е застрашено от изпадане в несъстоятелност. Това означава, че дружествата са устойчиви към момента, коментира инж. Антон Койнаков, началник-отдел “Общинска икономика”. Средната работна заплата в общинските фирми e 691 лева или със 79 лева по-висока от средното възнаграждение за периода в областта. Най-ниско платени са заетите в “Царевград Търнов” и “Организация на движението, паркинги и гаражи” . Чисто търговските дружества са инвестирали общо 122 хил. лв. в дълготрайни материални активи през периода.
Източник: Янтра - Велико Търново (26.11.2013)