Новини
 
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 19.ХII.2000 г. по ф. д. № 1775/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност "Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Македония 49, с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ. Дружеството е с неограничен срок, поема активите и пасивите на Общинска болница - Самоков, по баланса й към 30.VI.2000 г., с капитал 518 000 лв., собственост на Община - гр. Самоков, и се управлява и представлява от управителя Боян Христов Кашъмов.
Източник: Държавен вестник (07.03.2001)
 
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 4.VII.2001 г. по ф. д. № 1775/2000 вписа в търговския регистър промени за "Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков" - ЕООД, Самоков: освобождава Боян Христов Кашъмов като управител на дружеството; вписа Красимира Арангелова Ковачка за управител на дружеството, която ще го управлява и представлява.
Източник: Държавен вестник (01.06.2001)
 
"МБАЛ - Самоков" - ЕООД, Самоков, на основание чл. 150 ТЗ съобщава, че с решение № 1453 от 19.ХII.2002 г. на Общинския съвет - Самоков, капиталът на дружеството се намалява от 518 000 лв. на 412 573 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията към датата на обнародването в "Държавен вестник", и ги кани да заявят исканията си в предвидения в закона срок.
Източник: Държавен вестник (08.04.2003)
 
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 4.V.2004 г. вписва промени по ф. д. № 1775/2000 за "МБАЛ - Самоков" - ЕООД, Самоков: намалява капитала на дружеството от 518 000 лв. на 412 000 лв., разпределен в 41 200 дяла по 10 лв. всеки; вписва приемане с решение на Общинския съвет - гр. Самоков, от 18.III.2004 г. на нов учредителен акт, който на основание чл. 119, ал. 4 ТЗ е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (10.05.2005)
 
В „МБАЛ-Самоков” ЕООД на 27 февруари успешно премина контролен одит по ISO 9001:2008, заяви за “Приятел” д-р Красимира Ковачка, управител на болницата. През 2013 г. предстои третият т. нар. ре-сертификационен одит на лечебното заведение, което е най-голямото в Софийска област.
Източник: Други (05.03.2012)