Новини
Новини за 2001
 
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 19.ХII.2000 г. по ф. д. № 1775/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност "Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Македония 49, с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ. Дружеството е с неограничен срок, поема активите и пасивите на Общинска болница - Самоков, по баланса й към 30.VI.2000 г., с капитал 518 000 лв., собственост на Община - гр. Самоков, и се управлява и представлява от управителя Боян Христов Кашъмов.
Източник: Държавен вестник (07.03.2001)
 
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 4.VII.2001 г. по ф. д. № 1775/2000 вписа в търговския регистър промени за "Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков" - ЕООД, Самоков: освобождава Боян Христов Кашъмов като управител на дружеството; вписа Красимира Арангелова Ковачка за управител на дружеството, която ще го управлява и представлява.
Източник: Държавен вестник (01.06.2001)