Новини
Новини за 2003
 
"МБАЛ - Самоков" - ЕООД, Самоков, на основание чл. 150 ТЗ съобщава, че с решение № 1453 от 19.ХII.2002 г. на Общинския съвет - Самоков, капиталът на дружеството се намалява от 518 000 лв. на 412 573 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията към датата на обнародването в "Държавен вестник", и ги кани да заявят исканията си в предвидения в закона срок.
Източник: Държавен вестник (08.04.2003)