Новини
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 2876/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Фродексим - Д" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район "Средец", ул. Генерал Паренсов 22, вх. Б, ап. 6, с предмет на дейност: инженерингова дейност, внос и износ на електрооборудване и електроматериали, проектиране на енергийни обекти, изграждане на хидроенергийни обекти, производствена дейност, вътрешна и външна търговия, посредническа дейност и търговско представителство, всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Георги Иванов Денков.
Източник: Държавен вестник (06.07.2001)
 
Индустриален Холдинг "България" продаде дела си в "Елпо" АД-Николаево, възлизащ на 17,9871%, гласи информация от Централния депозитар. Купувач на пакета е "Елпо-2000" ООД, увеличил участието си до 43,305 на сто. Сделката бе осъществена чрез блокова сделка по време на търговската сесия от 18 април на цена от 3,25 лв., или общо 127 884 лв. Основната дейност на "Елпо" АД е производство на електропорцеланови изолатори високо и ниско напрежение, инсталационен порцелан и др. "Елпо-97" АД притежава 24,68 на сто от капитала, докато "Руен-Холдинг" АД и "Делектра" ЕООД София имат съответно 13,50 и 6,50 на сто. За 2005 г. дружеството обяви загуба от 164 хил. лв. спрямо отрицателен финансов резултат от 237 хил. лв. година по-рано.
Източник: Монитор (27.04.2006)
 
ЕБВР и Обединена българска банка, която се управлява от Христос Кацанис, подписаха споразумение за покупка на редуцирани емисии от въглероден двуокис. Договорът е за 3.257 млн. EUR. Целта на споразумението е да се стимулират фирми клиенти на ОББ, които осъществяват проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници чрез кредитни линии на ЕБВР. Българската банка обслужва 6 такива компании - Тракия газ, Делектра, Вива агротекс, Захарни заводи АД, Зебра АД и Пиринпласт АД. Те ще бъдат обединени в общо портфолио за пакетна продажба на спестени емисии въглероден двуокис и така ще получат достъп в механизма Съвместно изпълнение по Протокола от Киото, където минималното договаряно количество въглероден двуокис е около 250 хил. т. С продажбата на единици редуцирани емисии дадена компания може да привлече допълнителни постъпления по проекта си за енергийна ефективност.
Източник: Пари (07.03.2007)