Новини
Новини за 2001
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 2876/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Фродексим - Д" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район "Средец", ул. Генерал Паренсов 22, вх. Б, ап. 6, с предмет на дейност: инженерингова дейност, внос и износ на електрооборудване и електроматериали, проектиране на енергийни обекти, изграждане на хидроенергийни обекти, производствена дейност, вътрешна и външна търговия, посредническа дейност и търговско представителство, всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Георги Иванов Денков.
Източник: Държавен вестник (06.07.2001)