Новини
Новини за 2002
 
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2001 г. по ф. д. № 1056/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "Специализирана оповестителна техника - В. Търново" - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Алеко Константинов 56, с предмет на дейност: производство и покупка на всякакви стоки и други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, комисионни, складови сделки, лизингова, превозна, транспортна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, комисионна, оказионна, антикварна и консигнационна търговия, ресторантьорство, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), мотел, обществено хранене, кафетерия, сладкарство, аперитив, бар, дискотека, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел експлоатация, продажба и отдаване под наем, бартерни, обменни, експортни и реекспортни операции, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, лична (персонална) охрана на физически лица, охрана на стопански обекти, охрана с помощта на сигнално-известителна и пожароизвестителна техника, сигнално- известителна дейност, съпровождане и охрана на транспортни средства и ценни товари, детективска дейност, системи за измерване - таксиметрови апарати с фискална памет, тахографи, електронни везни, касови апарати, изграждане и ремонт на сигнално-охранителни, пожарооповестителни, аудио-визуални и телефонни системи, външнотърговска дейност по целия предмет на дейност на дружеството, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Лазарин Антонов Антонов и Диана Маркова Антонова и се управлява и представлява от управителя Диана Маркова Антонова.
Източник: Държавен вестник (12.02.2002)
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада от проверката на дипломирания експерт-счетоводител на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава/не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема/не приема решение за промени в устава на дружеството; 7. промени в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема/не приема решение за промени в състава на съвета на директорите; 8. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема/не приема решение за определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 9. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Шумен, бул. Мадара 38. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на 22.VII.2002 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (14.06.2002)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 4.IV.2002 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ - 68" - АД, Шумен: заличава Васил Тодоров Тодоров като търговски управител (прокурист) и вписва като такъв Пламен Петров Петров. Дружеството се представлява от прокуристите и членовете на съвета на директорите, овластени да представляват дружеството съгласно разпоредбата на чл. 235, ал. 2 ТЗ, както следва: Георги Костадинов Димитров и Пламен Петров Петров заедно; Георги Костадинов Димитров заедно с Илиян Димитров Тодоровски или Пламен Дончев Костов; Пламен Петров Петров заедно с "Грамекс" - АД, София, представлявано от Тодор Германов Йоцев, или "Мит - БП" - АД, София, представлявано от Луиза Арезки Амруш-Алтънова.
Източник: Държавен вестник (12.07.2002)
 
Собственик: "ГРАМЕКС"АД Дружество: "КММ - 68" АД Количество- 125459бр, преди промяната- 41.8197%, в момента- 0%, на дата- 17.07.2002
Източник: Централен депозитар (22.07.2002)
 
Собственик: М.СИГМА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Дружество: "КММ - 68" АД Количество- 125459бр, преди промяната- 0%, в момента- 41.8197%, на дата- 17.07.2002
Източник: Централен депозитар (23.07.2002)
 
На проведено ОСА от 22/07/2002г., на "КММ-68"АД-Шумен, Борсов код - KMM, са взети следните решения, както следва: - Приема доклада на Управителните органи за дейността на дружеството през 2001г.; - Приема год. счетоводен отчет на дружеството за 2001г.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001г.; - Избор на експерт - счетоводител за 2002г.; - Освобождава от отговорност членовете на Управителните органи за дейността им през 2001г.; - Промени в органите на управление на дружеството;
Източник: БФБ-София (26.07.2002)
 
Дружество "М СИГМА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД -Великобритания е придобило акции от капитала на: - "КММ-68"АД-Шумен - Брой акции: 125 459 - Процент от капитала обект на сделката: 41.82% - Процент от капитала след прехвърлянето: 41.82% - Дата на прехвърлянето: 17.07.2002г.
Източник: БФБ-София (26.07.2002)
 
Галя Станимирова Илиева е придобила 11.98% от капитала на КММ - 68 АД. Дата на сключване на сделката 29.07.2002 г.
Източник: Централен депозитар (29.07.2002)
 
Драгомир Панталеев Димитров е придобил 11.167% от капитала КММ - 68 АД. Дата на сделката 29.07.2002 г.
Източник: Централен депозитар (29.07.2002)
 
Ilmar Holdigs Ltd е намалило участието си в КММ - 68 АД от 41.81 % на 17.32%. Дата на сключване на сделките 29.07.2002 г.
Източник: Централен депозитар (29.07.2002)
 
Галя Станимирова Илиева е продала 10% от капитала на КММ - 68 АД. Дата на сключване на сделката 01.08.2002 г.
Източник: Централен депозитар (01.08.2002)
 
Дружество "ИЛМАР ХОЛДИНГС ЛИМИТИД" АД-Британски Виржински острови е прехвърлило свои акции от капитала на: - "КММ-68"АД-Шумен - Брой акции: 125 459 - Процент от капитала обект на сделката: 41.82% - Процент от капитала след прехвърлянето: 0.00% - Дата на прехвърлянето: 29.07.2002г.
Източник: БФБ-София (02.08.2002)
 
· Пламен Дончев Костов, ЕГН 6108044020 е придобил акции от капитала на: - "КММ-68"АД-Шумен - Брой акции: 40 000 - Процент от капитала обект на сделката: 13.33% - Процент от капитала след прехвърлянето: 13.33% - Дата на прехвърлянето: 29.07.2002г.
Източник: БФБ-София (02.08.2002)
 
Драгомир Пантелеев Димитров, ЕГН 5712183047 е придобил акции от капитала на: - "КММ-68"АД-Шумен - Брой акции:33 500 - Процент от капитала обект на сделката: 11.17% - Процент от капитала след прехвърлянето: 11.17% - Дата на прехвърлянето: 29.07.2002г.
Източник: БФБ-София (02.08.2002)
 
Пламен Дончев Костов е придобил 13,33% от капитала на КММ-68 АД. Дата на сделката 29.07.2002 г.
Източник: Централен депозитар (06.08.2002)
 
Илян Димитров Тодоровски е придобил 10% от капитала на КММ - 68 АД. Дата на сделката 1.08.2002 г.
Източник: Централен депозитар (06.08.2002)
 
Ilmar Holdings Limitid е подало 12% от капитала на КММ - 68 АД. В момента дружеството притежава 5,33% от капитала.
Източник: Централен депозитар (06.08.2002)
 
Дружество "М Сигма Инженеринг" ООД-Великобритания е придобило акции от капитала на: - "КММ-68"АД-Шумен - Брой акции: 5959 - Процент от капитала обект на сделката: 1.99% - Процент от капитала след прехвърлянето: 49.14% - Дата на прехвърлянето: 01.08.2002г.
Източник: БФБ-София (12.08.2002)
 
Илиян Димитров Тодоровски, ЕГН-6107183084 е придобило акции от капитала на: - "КММ-68"АД-Шумен - Брой акции: 30 000 - Процент от капитала обект на сделката: 10.00% - Процент от капитала след прехвърлянето: 10.00% - Дата на прехвърлянето: 01.08.2002г.
Източник: БФБ-София (12.08.2002)
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 31.Х.2002 г. в 11 ч. при следния дневен ред: 1. утвърждаване на промени в устава на дружеството; 2. одобряване на разделянето на недвижимите имоти на дружеството и обособяване на отделни парцели; 3. други. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Шумен, бул. Мадара 38. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието на мястото на провеждането му. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (20.09.2002)
 
Борислав Маринов Захариев, ЕГН 6108128820 е придобил акции от капитала на: - "КММ-68"АД-Шумен - Брой акции: 900 - Процент от капитала обект на сделката: 0.3% - Процент от капитала след прехвърлянето: 5.25% - Дата на прехвърлянето: 30.08.2002г.
Източник: БФБ-София (22.10.2002)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 17.VII.2002 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ - 68" - АД, Шумен: заличава Георги Костадинов Димитров като търговски управител (прокурист); заличава Георги Костадинов Димитров, "Грамекс" - АД, София, представлявано от Тодор Германов Йоцев, "МИТ - БП" - АД, София, представляван от Луиза Арезки Амруш-Алтънова, и Пламен Дончев Костов като представляващи "КММ - 68" - АД; дружеството ще се представлява поотделно от прокуриста Пламе Петров Петров и председателя на СД Илиян Димитров Тодоровски.
Източник: Държавен вестник (05.11.2002)
 
На проведено извънредно ОСА от 31/10/2002г., на "КММ-68"АД-Шумен, Борсов код - KMM, са взети следните решения, както следва: - Промени в устава на дружеството; - Приема предложение за изменение действащия план за регулация;
Източник: БФБ-София (06.11.2002)