Новини
Новини за 2005
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на 13.VI.2005 г. в 11 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одиторски доклад за 2004 г.; проект за решение - ОС приема одиторския доклад за 2004 г.; 3. приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2004 г.; 5. избор на одитор за 2005 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор за 2005 г.; 6. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (10.05.2005)
 
КММ-68 АД-Шумен /KMM/ свиква ОСА на 13.06.2005 год. от 11.00ч. в гр. Шумен, бул. Мадара № 38 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2004 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2004 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистрирани одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2004 год.; - При липса на кворум, събранието ще се проведе на 28.06.2005 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.05.2005 год.
Източник: БФБ-София (13.05.2005)
 
На проведено ОСА от 13.06.2005 год., на КММ-68 АД-Шумен /KMM/ са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2004 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2004 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 год.; - Избор на регистриран одитор за 2005 год.; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2004 год.;
Източник: БФБ-София (16.06.2005)
 
КММ-68 АД - Шумен /KMM/, чието общо събрание се проведе на 13 юни 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. КММ-68 АД - Шумен отчете загуба в размер на 48 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (16.06.2005)