Новини
Новини за 2007
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на 8.VI.2007 г. в 12 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одиторски доклад за 2006 г.; проект за решение - ОС приема одиторския доклад за 2006 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2006 г.; 5. избор на одитор за 2007 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор за 2007 г.; 6. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложението на СД; 7. разни. Материалите за ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2007 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (24.04.2007)
 
КММ-68 АД-Шумен /KMM/ свиква ОСА на 08.06.2007 год. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара № 38, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2007 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В бр. 34/2007 год. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 21.05.2007 год.
Източник: БФБ-София (18.05.2007)
 
На проведено ОСА от 08.06.2007 год. на КММ-68 АД-Шумен /KMM/ са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год.; - Промени в устава на дружеството; - Променя наименованието на дружеството на КММ АД.
Източник: БФБ-София (12.06.2007)
 
КММ-68 АД - Шумен / KMM /, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 8 юни 2007 год., не разпределя дивидент за 2006 г. КММ-68 АД - Шумен отчете печалба за 2006 г. в размер на 461 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (12.06.2007)
 
С Решение на Шуменски ОС от 29.06.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на КММ-68 АД-Шумен /KMM/: - Вписва промяна във фирменото наименование на дружеството на КММ АД.
Източник: БФБ-София (11.07.2007)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.V.2006 г. по ф. д. № 94/96 вписа промяна за "КММ - 68" - АД, Шумен: заличава Пламен Дончев Костов като представляващ дружеството; вписва промени в начина на представителството на дружеството, което ще се представлява от изпълнителния директор Илиян Димитров Митов и Илиян Димитров Тодоровски - председател на СД, заедно.
Източник: Държавен вестник (24.07.2007)