Новини
Новини за 2008
 
На 07.02.2008 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към четвърто тримесечие на 2007 год. от КММ АД-Шумен /KMM/
Източник: БФБ-София (08.02.2008)
 
КФН задължи няколко дружества да поправят отчетите си Общо осем дружества са задължени да отстранят непълнотите в отчетите си, съобщи Комисията за финансов надзор. С решение на заместник-председателя на комисията Димана Ранкова публичните дружества трябва да поправят счетоводните си отчети към третото тримесечие. Само две от тях са активно търгувани на борсата - "Кремиковци" и "Интеркапитал пропърти дивелопмънт" АДСИЦ, става ясно от съобщението. В решението на Димана Ранкова за "Кремиковци" се посочва, че към отчета си за септември 2007 г. дружеството не е предоставило междинен доклад за дейността, декларации от отговорните лица в компанията и вътрешна информация за обстоятелства, настъпили през периода. Писмото до комбината е изпратено на 11 март и в законовия срок от седем дни в КФН не са постъпили обратно никакви възражения, обяснения или допълнение към отчета, затова от надзора са задължили "Кремиковци" да публикува чрез електронната система E-Register исканата информация.\ "Интеркапитал ПД" не е предоставило информация за обслужващото си дружество, но след получаване на писмото от комисията в началото на март компанията е публикувала исканите данни. Все още обаче не е пусната допълнителна информация, която КФН е изискала към отчета за тримесечието. Останалите задължени от надзора да допълнят отчетите си са: "Метрон", "Прайм турист", "Сливница 1968", "Орфей-Б", "Мебелсистем", "КММ-68".
Източник: Дневник (03.04.2008)
 
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен /4KP/, както следва: КММ АД-Шумен /4KP/ свиква ОСА на 25.07.2008 год. от 10.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Регистрация на клон на дружеството по предложение на СД; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.08.2008 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.07.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.07.2008 год. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/4KP-KMM%20AD-Shumen/
Източник: БФБ-София (20.06.2008)
 
БФБ-София АД оповестява списък на дружествата, търгувани на Неофициален пазар на акции, сегмент „В”, които към 07.07.2008 год. отговарят на критериите за търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „А”. На основание чл. 8, ал. 4 от Правилника за дейността на БФБ - София АД изискването емисия търгувана на по-нисък сегмент, да бъде преместена на по-горен, е дружеството да представи сключен договор с Маркет мейкър, работещ при условията на Правилника. Код Дружество AL1 Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир 4BZ Българска захар АД-Долна Митрополия 4V6 Велбъжд АД-Кюстендил 4VD Видахим АД-Видин 4D9 Добруджа холдинг АД-Добрич EAZ ЕАЗ АД-Пловдив 53E Електроника АД-София 3ZD ЗММ-Металик АД-Пазарджик 4KP КММ АД-Шумен 5T3 Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София 4KT Костенец-ХХИ АД-Костенец 4KS Котлостроене АД-София 5MF Мизия-96 АД-Плевен 3OO Оптела-оптични технологии АД-Пловдив 4PF Пещоремонт АД-гара Елин Пелин 4PQ Плевен БТ АД-Плевен 6S2 САФ Магелан АД-София 5MC София Мел АД-София 6TM ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград 42T Трансстрой-АМ АД-София 4F5 Фазан АД-Русе 4D8 ХД Дунав АД-Враца 4HY Хидропневмотехника АД-Казанлък 6N3 Холдинг Нов Век АД-София 59C Чугунолеене АД-Ихтиман 3JY Южен индустриален парк АД-София 5EB Юрокапитал Битекс АД-София
Източник: БФБ-София (10.07.2008)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от КММ АД-Шумен /4KP/: Считано от 01.08.2008 год., длъжността Директор за връзки с инвеститорите в Дружеството се изпълнява от Айнур Еюбова Велиева.Назначението важи до завръщането на титуляра Светлана Павлова Петрова.
Източник: БФБ-София (05.08.2008)
 
КММ АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на 30.09.2008. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2007 година, промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (08.08.2008)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от КММ АД-Шумен /4KP/: Поради невъзможност за обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на редовното годишно ОСА на КММ АД-Шумен /4KP/ и спазване на законоустановения срок, ОСА се пренасочва от 25.07.2008 за 30.09.2008 год. от 10.00 ч. Текста на поканата се редактира, както следва: КММ АД-Шумен /4KP/ свиква ОСА на 30.09.2008 год. от 10.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Регистрация на клон на дружеството по предложение на СД; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.10.2008 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.09.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.09.2008 год. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/4KP-KMM%20AD-Shumen/
Източник: БФБ-София (25.08.2008)
 
КММ АД-Шумен /4KP/, чието общо събрание се проведе на 30 септември 2008, не разпределя дивидент за 2007 г. КММ АД-Шумен /4KP/ отчете печалба в размер на 210 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (03.10.2008)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251 ал. 4 ТЗ съобщава, че “КММ - 68” - АД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф.д. № 94/96 проверените и приети годишни финансови отчети за 2004, 2005 и 2006 г.
Източник: Държавен вестник (14.10.2008)