Новини
Новини за 2011
 
Извън регулирания пазар днес бяха изтъргувани 49.14% от производителя на метални конструкции КММ АД-Шумен. Въпреки че данни за сделката все още не са оповестени, е почти сигурно, че досегашният собственик на такъв дял в дружеството - М.Сигма Инженеринг ООД, вече няма участие в капитала на компанията. Пазарната капитализация на КММ е 1.5 млн. лв. Въпросните 49.14% от капитала или 147 418 акции, бяха изтъргувани днес за общо 31 хил. лв.
Източник: Дарик радио (30.03.2011)
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), както следва: КММ АД-Шумен (4KP) свиква ОСА на 21.06.2011 год. от 15.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Промени в адреса на клона в гр. София. Проект за решение: Променя адреса на клона в гр. София на бул. Академик Иван Евстатиев Гешов 2Е, сграда 1, ет. 4, офис 404. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.06.2011 год. Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на http://www.bse-sofia.bg/?page=GeneralMeetings&code=4KP
Източник: БФБ-София (13.05.2011)
 
На проведено ОСА от 21.06.2011 год. на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год. - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. - Избор на регистриран одитор - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2010 год. - Приема решение за промяна на адреса на клона в гр. София-бул. Академик Иван Евстатиев Гешов 2Е, сграда 1, ет. 4, офис 404.
Източник: Money.bg (23.06.2011)
 
КММ АД-Шумен (4KP) На проведено ОСА от 21.06.2011 год. на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2010 год.; - Приема решение за промяна на адреса на клона в гр. София-бул. Академик Иван Евстатиев Гешов 2Е, сграда 1, ет. 4, офис 404. Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на http://www.bse-sofia.bg/?page=GeneralMeetings&code=4KP&PHPSESSID=3a76a18a4a3d5e4c40c8750b4d8f8ba8
Източник: БФБ-София (23.06.2011)
 
Общото събрание на акционерите КММ АД-Шумен (4KP), което се проведе на 21 юни 2011 г. прие годишния финансов отчет за 2010 г. Дружеството отчете загуба в размер на 533 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (24.06.2011)