Новини
Новини за 2012
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), както следва: КММ АД-Шумен (4KP) свиква ОСА на 22.06.2012 год. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.; - Участие на дружеството в акционерно дружество за изграждане на фотоволтаични системи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2012 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.06.2012 год.
Източник: БФБ-София (16.05.2012)
 
КММ АД-Шумен (4KP) На проведено ОСА от 22.06.2012 год. на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2011 год.; - Промяна в адреса на клона на Дружеството в гр. София на: гр. София, ул. Ген. Стефан Тошев № 1а, блок 2; - Заделя печалбата за 2011 год. като "Неразпределена печалба";
Източник: БФБ-София (26.06.2012)