Новини
Новини за 2013
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), както следва: КММ АД-Шумен (4KP) свиква ОСА на 31.07.2013 год. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Промени в устава на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.08.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.07.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.07.2013 год.
Източник: БФБ-София (04.07.2013)
 
КММ АД-Шумен (4KP) Поради липса на кворум свиканото от КММ АД-Шумен (4KP) ОСА за 31.07.2013 год. не се е провело. Във връзка с това ОСА ще се проведе на 14.08.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.07.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.07.2013 год.
Източник: БФБ-София (02.08.2013)
 
КММ АД с печалба от 106 хил. лв. към 30 юни КММ АД е реализирало печалба за второто тримесечие на годината, в размер на 106 хил. лв. Това е втората по големина печалба на дружеството към полугодието, според справка в сайта ни. Общите приходи на дружеството са 1 895 хил. лв., което е с 24.34 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 19.75 % спрямо предходния период до 1789 хил.лв. Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2013г. са в размер на 1 895 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2012 година те се увеличават с 24.34 %. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2013г. Към 30 юни 2013г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.28лв. Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2013г. е 10 681 хил. лв. , като спрямо същия период на 2012г. се е увеличил с 0.78
Източник: Money.bg (08.08.2013)
 
КММ АД-Шумен (4KP) На проведено ОСА от 14.08.2013 год. на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приема годишни финансови отчети на дружеството за 2012 год. - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2012 год.; - Възлага нов мандат на органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Заделя печалбата за 2012 г. в размер на 6 870.75 лв. за покриване на загуба от минали години; - Приема договори на стойност над 100 000 евро или тяхната равностойност в лева или друга валута, да бъдат сключвани след единодушно решение на Съвета на директорите.
Източник: БФБ-София (16.08.2013)