Новини
Новини за 2014
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), както следва: КММ АД-Шумен (4KP) свиква ОСА на 23.06.2014 год. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2014 год.
Източник: БФБ-София (23.05.2014)
 
КММ АД-Шумен (4KP) На проведено ОСА от 23.06.2014 год. на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 год.; - Промени в органите на управление на дружеството: Освобождава Ирина Папазова като член на СД и избира Мариян Колев за нов член. Възлага нов мандат на Съвета на директорите; - Отнася печалбата за 2013 год. за покриване на загуба от минали години;
Източник: БФБ-София (25.06.2014)
 
Дружеството КММ АД е реализирало печалба към второто тримесечие на годината, в размер на 137 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 1 634 хил. лв., което е с 13.77 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 16.32 % спрямо предходния период до 1 497 хил.лв. Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2014г. са в размер на 1 634 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2013 година те намаляват с 13.77 %. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2014г. Към 30 юни 2014г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.64лв.
Източник: Money.bg (13.08.2014)
 
КММ АД печалба от 243 хил. лв. в края на трето тримесечие Дружеството КММ АД е реализирало печалба към третото тримесечие на годината, в размер на 243 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 2 522 хил. лв., което е с 17.55 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 19.18 % спрямо предходния период до 2 279 хил.лв. Нетните приходи от продажби към третото тримесечие на 2014г. са в размер на 2 522 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо същото тримесечие на 2013 година те намаляват с 17.53 %. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за III-ро трим. на 2014г. Към 30 септември 2014г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.55лв. Собственият капитал на дружеството към третота тримесечие на 2014г. е 10 961 хил. лв. , като спрямо същия период на 2013г. се е увеличил с 1.35 %.
Източник: Money.bg (11.11.2014)
 
Дружеството КММ АД е реализирало печалба към третото тримесечие на годината, в размер на 243 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 2 522 хил. лв., което е с 17.55 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 19.18 % спрямо предходния период до 2 279 хил.лв. Нетните приходи от продажби към третото тримесечие на 2014г. са в размер на 2 522 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо същото тримесечие на 2013 година те намаляват с 17.53 %.
Източник: Money.bg (12.11.2014)