Новини
Новини за 2015
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), както следва: КММ АД-Шумен (4KP) свиква ОСА на 19.06.2015 год. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38,при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.06.2015 год.
Източник: БФБ-София (14.05.2015)
 
КММ АД-Шумен (4KP) На проведено ОСА от 19.06.2015 год. на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.; - Заделя 110 689.70 лв. като "Неразпределена печалба"; - Заделя 11 276.75 лв. за покриване на загуба от минали години;
Източник: БФБ-София (22.06.2015)
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД е постъпила следната информация от КММ АД-Шумен (4KP): Считано от 20.07.2015 год. Директор за връзка с инвеститорите е Гергана Петкова Георгиева. Адрес за кореспонденция: гр. Шумен, бул.Мадара 38; Телефон за контакт: 054/850001
Източник: БФБ-София (23.07.2015)