Новини
Новини за 2016
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), както следва: КММ АД-Шумен (4KP) свиква ОСА на 20.06.2016 год. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Промени в управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.06.2016 год.
Източник: БФБ-София (04.05.2016)
 
КММ АД-Шумен (4KP) На проведено на 20.06.2016 год. ОСА на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приема финансовите отчети на дружеството за 2015 год.; - Приема доклада на регистрирания одитор за 2015 год.; - Избира регистриран одитор за 2016 год.; - Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Отнася печалбата за 2015 год. в размер на 77 188 лв. за покриване на загуби от минали години. Дивиденти няма да се разпределят;
Източник: БФБ-София (22.06.2016)
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), както следва: КММ АД-Шумен (4KP) свиква ОСА на 26.08.2016 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава като член на Съвета на директорите Пламен Дончев Костов; Избира за член на Съвета на директорите Таня Николаева Николова; Определя нов петгодишен мандат на Съвета на директорите; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.09.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.08.2016 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.08.2016 г.
Източник: БФБ-София (11.07.2016)
 
КММ АД-Шумен (4KP) На проведено извънредно ОСА от 26.08.2016 г. на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Промени в органите на управление на дружеството: Освобождава като член на Съвета на директорите Пламен Дончев Костов; Избира за член на Съвета на директорите Таня Николаева Николова; Определя нов петгодишен мандат на Съвета на директорите; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
Източник: БФБ-София (31.08.2016)
 
КММ АД-Шумен (4KP) На извънредно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), проведено на 10.09.2016 г. на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и в съответствие с изводите на длъжностното лице по регистрацията, че е липсвал кворум при предишното ОСА, проведено на 26.08.2016 г., са взети следните решения: - Промени в органите на управление на дружеството: Освобождава като член на Съвета на директорите Пламен Дончев Костов; Избира за член на Съвета на директорите Таня Николаева Николова; Определя нов петгодишен мандат на Съвета на директорите; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
Източник: БФБ-София (16.09.2016)