Новини
Новини за 2017
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), както следва: КММ АД-Шумен (4KP) свиква ОСА на 30.06.2017 год. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.; - Избор на регистриран одитор за 2017 год.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2017 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2017 год.
Източник: БФБ-София (31.05.2017)
 
КММ АД-Шумен (4KP) На проведено редовно ОСА от 30.06.2017 г. на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.; - Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2016 год.; - Приема доклада на регистрирания одитор за 2016 год.; - Избира регистриран одитор за 2017 год.; - Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.; - Не разпределя дивиденти.
Източник: БФБ-София (03.07.2017)