Новини
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 445/2000 от 15.II.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност "Диагностико-консултативен център 1 "Света Клементина" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Съборни 40, с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност. Дружеството е с капитал 1 005 500 лв., собственик е Община - Варна, и се управлява и представлява от управителя Георги Стоянов Роев.
Източник: Държавен вестник (24.03.2000)
 
Бившият управител на Диагностично-консултативния център I "Св. Клементина" Георги Роев да бъде даден на прокуратурата, решиха вчера съветниците от комисията по собственост и стопанство. Той е изтеглил кредит от 100 000 лева от Първа източна международна банка, въпреки че решението на Общинския съвет, с което това му се разрешава, е било в процедура на съдебно обжалване. Съветниците ще сезират Варненската районна прокуратура за извършена от Роев измама при изпълнение на служебните му задължения. По информация от юриста на Общинския съвет Живко Калев решението на Общинския съвет от 24 септември 2003 г. е обжалвано пред съда от областния управител. Варненският окръжен съд е излязъл с решение на 23 април 2004 г., с което е отменил решението на местния парламент. Основният мотив на магистратите е, че то противоречи на Закона за общинските бюджети, според който съветът няма право да взема решения за ползване на банкови кредити 6 месеца преди изтичането на мандата. Това решение на варненския съд е потвърдено на 25 април т.г. и от Върховния административен съд.
Източник: Черно море (10.09.2005)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VIII.2005 г. по ф. д. № 445/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина" - ЕООД: заличава Георги Стоянов Роев като управител и представляващ дружеството; вписва Иван Иванов Иванов като управител и представляващ дружеството.
Източник: Държавен вестник (11.07.2006)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.II.2006 г. по ф. д. № 445/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за "Диагностико-консултативен център 1 "Света Клементина" - ЕООД: вписва намаляване на капитала от 1 005 500 лв. на 941 400 лв.
Източник: Държавен вестник (13.04.2007)
 
ДКЦ I "Света Клементина" получи сертификат по ISO 9001:2008. Това е първото общинско лечебно заведение за доболнична помощ във Варна, удостоено за втори път с такъв стандарт за управление на качеството. За първи път сертифициране първоначално по ISO 9001:2000 здравното заведение получи през 2007 г. за срок от 3 години. Всяка година фирмата извършила сертифицирането провеждаше контролен одит дали се спазват параметрите на изискванията. След изтичането на срока одиторите от International Sertification LTD направиха нова проверка. Вследствие на направения преглед по изискванията за покриване на съответните критерии, се извърши адаптиране на съществуващата Система за управление на качеството към условията на новия стандарт по ISO 9001:2008, съобщи управителят д-р Иван Иванов. Упълномощен представител на ръководството е Юлияна Захариева, специалист по управление на човешките ресурси, и заместник Миряна Атанасова, координатор административна дейност. Една от задачите бе изработването на наръчник по управлението на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008. В хода на процедурата стана ясно, че внедрената Система за управление на качеството, с която е запознат целият персонал, се сработва с условията в лечебното заведение и изискванията на стандарта. Д-р Иванов обясни още, че стандартът ISO 9001:2008 е международен и поставя изисквания към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато услуги, които да отговарят на изискванията на клиентите и приложимите нормативни изисквания, като същевременно се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността на потребителите, в случая пациентите на здравното заведение. Реалната полза от цялата тази процедура е, че здравното заведение разчита и на международно признание, чувствително се повишава качеството на предлаганите медицински услуги. Заедно с това се дава възможност мениджърският екип на ДКЦ I "Света Клементина" да кандидатства за международно финансиране по здравни и други видове европейски проекти, коментира още управителят д-р Иван Иванов.
Източник: Други (29.03.2011)
 
ДКЦ I “Света Клементина” получи сертификат по ISO 9001:2008. Това е първото общинско лечебно заведение за доболнична помощ във Варна, удостоено за втори път с такъв стандарт за управление на качеството. Първото сертифициране по ISO 9001:2000 бе през 2007 г. за срок от 3 години. Междувременно се извършваше контролен одит дали се спазват параметрите на изискванията. След изтичането на срока одиторите от International Sertification LTD направиха нова проверка. Вследствие на направения преглед по изискванията за покриване на съответните критерии, се извърши адаптиране на съществуващата Система за управление на качеството към условията на новия стандарт по ISO 9001:2008, обясни управителят д-р Иван Иванов. Реалната полза от цялата процедура е, че здравното заведение разчита и на международно признание, чувствително се повишава качеството на предлаганите медицински услуги. Заедно с това се дава възможност мениджърският екип на ДКЦ I “Света Клементина” да кандидатства за международно финансиране по здравни и други видове европейски проекти, обобщи д-р Иванов.
Източник: Черно море (30.03.2011)