Новини
Новини за 2000
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 445/2000 от 15.II.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност "Диагностико-консултативен център 1 "Света Клементина" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Съборни 40, с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност. Дружеството е с капитал 1 005 500 лв., собственик е Община - Варна, и се управлява и представлява от управителя Георги Стоянов Роев.
Източник: Държавен вестник (24.03.2000)