Новини
Новини за 2006
 
"Диагностично-консултативен център "Чайка" - ЕООД, Варна, на основание чл. 150, ал. 1 ТЗ обявява, че с решения № 3010-3-1, 2, 3, 4, 5, 6 (37) от 25.I.2006 г. на Общинския съвет - гр. Варна, в качеството му на едноличен собственик на капитала на дружеството е взето решение за намаляване на капитала на дружеството от 430 000 лв. на 314 700 лв. чрез изваждане от капитала на имот на ул. Цани Гинчев 6, описан в акт за общинска собственост 1005 от 2.III.2005 г. Всеки от кредиторите на дружеството, който не е съгласен с намаляването на капитала, може по реда на чл. 150 ТЗ в тримесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" писмено да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу дружеството, като то заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването в "Държавен вестник".
Източник: Държавен вестник (09.05.2006)