Новини
Новини за 2005
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на "Обреди" - ЕООД, по ф. д. № 1244/93 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (02.08.2005)
 
"Обреди" - ЕООД, Варна, на основание чл. 150 ТЗ обявява, че с решение на Общинския съвет - гр. Варна, от 21.IХ.2005 г. капиталът на дружеството се намалява от 13 200 лв. на 10 900 лв. Всеки от кредиторите на "Обреди" - ЕООД, който не е съгласен с намаляване на капитала, може в тримесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" писмено да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу дружеството, като то заявява, че е готово да го даде/осъществи.
Източник: Държавен вестник (11.11.2005)