Новини
 
Габровският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VI.1992 г. по ф.д. № 538/92 вписа в търговския регистър, парт. 51, т. 1, стр. 146, еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с общинско имущество с фирма "Бяла" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Севлиево, ул. Република 6, с предмет на дейност: поддържане, експлоатация и ремонт на водоснабдителните и канализационните системи, пречистване и подаване на вода с питейно-битови качества на населението и стопанските организации. Дружеството е с капитал 15 784 хил. лв., разпределен в 15 784 дяла по 1000 лв., поема правата и задълженията на общинска фирма "Бяла" - Севлиево, и се представлява и управлява от Мирослав Илиев Банков.
Източник: Държавен вестник (14.07.1992)
 
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д. № 538/92 за "Бяла" – ООД, с общинско имущество (обявление № 6950, ДВ, бр. 57/92): увеличение на капитала от 15 784 000 лв. на 129 568 000 лв.; допълва предмета на дейност с "инвестиции и инвеститорски контрол, изработване на оферти, тръжни книжа и провеждане на търгове за строителство и доставка на оборудване, проучвателни и проектантски работи, вкл. и чрез конкурсно възлагане, както и проекти за евентуални кредити (за строителство и доставка на оборудване), лицензиране на проучвателни и проектантски разработки за обекти на територията (региона) на дружеството, изработване на кадастър на В и К системите в региона и актуализация на същия, организиране, съхранение и поддържане на цялостния технически архив на В и К инфраструктурата, изработване "снимка" на загубите по магистралните водопроводи, разпределителните мрежи и съоръженията и на тази база изработване на проекти за реконструкция, ремонт и подмяна на съоръжения и линейни участъци по В и К системите"; вписва нов адрес – Севлиево, ул. Никола Д. Петков 6.
Източник: Държавен вестник (01.03.1996)
 
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 538/92 промяна за "Бяла" - ЕООД, с общинско имущество, Севлиево: заличи като управител и представляващ дружеството Мирослав Илиев Банков; вписа за управител и представляващ дружеството Добрин Борисов Иванов; увеличава капитала от 129 568 000 лв. на 135 451 000 лв., разпределен в 135 451 дяла по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (03.12.1997)
 
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 538/92 за "Бяла" - ЕООД, с общинско имущество, Севлиево: деноминира капитала на дружеството от 134 391 000 на 134 391 лв.; вписа увеличение на капитала на дружеството от 134 391 лв. на 269 520 лв.
Източник: Държавен вестник (25.04.2000)
 
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф. д. № 538/92 за "Бяла" - ЕООД: вписа увеличение на капитала от 269 520 лв. на 312 120 лв.
Източник: Държавен вестник (17.09.2002)
 
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д. № 538/92 за "Бяла" - ЕООД: заличава като управител и представляващ дружеството Добрин Борисов Иванов; вписва като управител и представляващ дружеството Владимир Йонков Юнгалов; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Владимир Йонков Юнгалов.
Източник: Държавен вестник (14.01.2003)
 
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.III.2006 г. вписа промяна по ф. д. № 538/92 за "Бяла" - ЕООД, Севлиево: заличава стария предмет на дейност; вписа нов предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни канализационни, електро- и топлоенергийни системи, пречиствателни станции, добив и продажба на ел. енергия, извършване на благоустройствена и комунална дейност, други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон.
Източник: Държавен вестник (12.10.2007)
 
Всички общински фирми, с изключение на болницата, приключват 2007-ма година на печалба, стана ясно на среща между общинското ръководство и управителите на дружествата. Фирми като “Общински пазари”, “Севлиевогаз”, “Бяла” и “Росица” отчитат значително увеличение на приходите. С рекорден положителен резултат ще е депото, като предложението на ръководството е очакваната печалба от 80 хиляди лева да бъде реинвестирана в сметището.
Източник: Росица-Севлиево (17.01.2008)