Новини
Новини за 1992
 
Габровският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VI.1992 г. по ф.д. № 538/92 вписа в търговския регистър, парт. 51, т. 1, стр. 146, еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с общинско имущество с фирма "Бяла" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Севлиево, ул. Република 6, с предмет на дейност: поддържане, експлоатация и ремонт на водоснабдителните и канализационните системи, пречистване и подаване на вода с питейно-битови качества на населението и стопанските организации. Дружеството е с капитал 15 784 хил. лв., разпределен в 15 784 дяла по 1000 лв., поема правата и задълженията на общинска фирма "Бяла" - Севлиево, и се представлява и управлява от Мирослав Илиев Банков.
Източник: Държавен вестник (14.07.1992)