Новини
Новини за 1996
 
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д. № 538/92 за "Бяла" – ООД, с общинско имущество (обявление № 6950, ДВ, бр. 57/92): увеличение на капитала от 15 784 000 лв. на 129 568 000 лв.; допълва предмета на дейност с "инвестиции и инвеститорски контрол, изработване на оферти, тръжни книжа и провеждане на търгове за строителство и доставка на оборудване, проучвателни и проектантски работи, вкл. и чрез конкурсно възлагане, както и проекти за евентуални кредити (за строителство и доставка на оборудване), лицензиране на проучвателни и проектантски разработки за обекти на територията (региона) на дружеството, изработване на кадастър на В и К системите в региона и актуализация на същия, организиране, съхранение и поддържане на цялостния технически архив на В и К инфраструктурата, изработване "снимка" на загубите по магистралните водопроводи, разпределителните мрежи и съоръженията и на тази база изработване на проекти за реконструкция, ремонт и подмяна на съоръжения и линейни участъци по В и К системите"; вписва нов адрес – Севлиево, ул. Никола Д. Петков 6.
Източник: Държавен вестник (01.03.1996)