Новини
Новини за 2007
 
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.III.2006 г. вписа промяна по ф. д. № 538/92 за "Бяла" - ЕООД, Севлиево: заличава стария предмет на дейност; вписа нов предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни канализационни, електро- и топлоенергийни системи, пречиствателни станции, добив и продажба на ел. енергия, извършване на благоустройствена и комунална дейност, други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон.
Източник: Държавен вестник (12.10.2007)