Новини
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1592 от 16.IХ.2003 г. по ф. д. № 753/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество "Делектра - Хидро" - АД, със седалище и адрес на управление с. Лесичово, област Пазарджик, ул. Никола Чочков 11 - 13, с предмет на дейност: изграждане на водноелектрически централи (ВЕЦ), експлоатация на ВЕЦ, производство и продажба на електроенергия от ВЕЦ (в случай че дейностите в областта на енергетиката се отнасят до мощности, надвишаващи 5 мегавата, те ще се извършват само и след получаване на съответната лицензия съгласно ЗЕЕЕ), и с капитал 50 000 лв., разпределен в 1000 акции с номинал 50 лв., които са поименни, и няма отделни класове акции и прехвърлянето им става след задължително предлагане на други акционери. Дружеството е със съвет на директорите в състав: Георги Иванов Денков, Кирил Георгиев Дренски и Кирил Любенов Крилчев, и се представлява от изпълнителния директор Георги Иванов Денков.
Източник: Държавен вестник (20.02.2004)
 
До края на септември в община Лесичово ще бъде построена първата частна водноелектрическа централа (ВЕЦ) в Пазарджишка област, съобщи кметът Иван Стоев. Очаква се централата да бъде пусната в експлоатация до края на тази година, след като бъде включена в националната енергийна мрежа. Мощността на ВЕЦ ще бъде пет мегавата. Водата ще постъпва от язовир "Белмекен" и ще се влива в река Тополница. Строителството е финансирано от "Делектра" ООД- София и е на стойност 500 000 лева. Инвеститорът е поел ангажимент към общинското ръководство да осигури уличното осветление в Лесичово, което годишно струва на общинския бюджет около 7 000 лева. Над 100 лицензии за изграждане на малки ВЕЦ е издала Държавната комисия за енергийно регулиране през последните 2 г.
Източник: Монитор (15.07.2004)
 
До края на месеца ще заработи първата частна водноелектрическа централа (ВЕЦ) в област Пазарджик. Това съобщи Александър Костадинов, технически ръководител на обекта и представител на фирмата изпълнител - "СК-13 хидрострой". Той обясни, че новата ВЕЦ е собственост на столичното дружество "Делектра". Мощността на двата генератора, които ще работят в него, ще е 4.5 мегавата. Те са произведени от чешката фирма "Хобак" и ще бъдат доставени до 15 август. Производство на "Хобак" са и стъклопластовите тръби с обща дължина 600 метра, които ще довеждат водата до турбините. Водохващането е от канал, който идва от каскадата "Белмекен-Сестримо" и се влива в река Тополница. Водата от високопланинския язовир досега е употребявана основно за напояване. Централата ще използва естествената денивелация от 66 метра, която ще отклони водата така, че да стига до турбините. След като премине през тях, тя отново ще се връща в канала, по който ще стига до Тополница, и пак ще се използва за напояване.
Източник: Дневник (06.08.2004)
 
Съветът на директорите на "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свива общо събрание на акционерите на 10.II.2005 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Майор Първан Тошев 26, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за сключване на договор за банков кредит и за начина на обезпечаването му; 2. промени в устава на дружеството относно вземането на решения за ползване на кредити и обезпечаването им; 3. избор на експерт-счетоводител за 2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.II.2005 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (07.01.2005)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1409 от 29.VI.2004 г. по ф. д. № 753/2003 вписа в търговския регистър промяна за "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичeво, област Пазарджик: премества адреса на управление от с. Лесичево, ул. Никола Чочков 11 - 13, в с. Лесичево, МВЕЦ "Лесичево".
Източник: Държавен вестник (08.07.2005)
 
Съветът на директорите на "Делектра - хидро" - АД, с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.IХ.2005 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Майор Първан Тошев 26, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружеството през 2003 и 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2003 и 2004 г.; 2. приемане на годишните счетоводни отчети за 2003 и 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишните счетоводни отчети за 2003 и 2004 г.; 3. приемане на годишните одиторски финансови доклади за 2003 и 2004 г. на дипломирания одитор Антонин Нинов; проект за решение - ОС приема годишните одиторски финансови доклади за 2003 и 2004 г. на дипломирания одитор Антонин Нинов; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.Х.2005 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (12.07.2005)
 
Съветът на директорите на "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.Х.2006 г. в 15 ч. в офиса на "Делектра" - ЕООД, София, ул. Майор Първан Тошев 26, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 3. приемане на годишния одиторски финансов доклад за 2005 г. на дипломирания одитор Антонин Нинов; проект за решение - ОС приема годишния одиторски финансов доклад за 2005 г. на дипломирания одитор Антонин Нинов; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 2.ХI.2006 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (04.07.2006)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагането по ф. д. № 753/2003 на представените счетоводни отчети за 2003 и 2004 г. на "Делектра Хидро" - АД, с. Лесичево, област Пазарджик.
Източник: Държавен вестник (21.11.2006)
 
Съветът на директорите на "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в 15 ч. в офиса на дружество "Делектра" - ЕООД, в София, ул. Майор Първан Тошев 26, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 3. приемане на годишния одиторски финансов доклад за 2006 г. на дипломирания одитор Антонин Нинов; проект за решение - ОС приема годишния одиторски финансов доклад за 2006 г. на дипломирания одитор Антонин Нинов; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.VII.2007 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (15.05.2007)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ по ф. д. № 753/2003 допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2005 г. на "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичово.
Източник: Държавен вестник (09.11.2007)
 
Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Годишно общо събрание на акционерите на 07.10.2008. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2007 година, промени в устава на дружеството, промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (02.06.2008)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2006 г. на “Делектра - Хидро” - АД, с. Лесичово, област Пазарджик, по ф.д. № 753/2003.
Източник: Държавен вестник (14.11.2008)
 
Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Годишно общо събрание на акционерите на 12.06.2009. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2008 година.
Източник: Агенция по вписвания (07.05.2009)
 
Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 14.12.2009. Решение за разпределение на дивидент за 2008.
Източник: Агенция по вписвания (12.10.2009)
 
Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Годишно общо събрание на акционерите на 12.06.2010. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2009 година.
Източник: Агенция по вписвания (17.03.2010)