Новини
Новини за 2005
 
Съветът на директорите на "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свива общо събрание на акционерите на 10.II.2005 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Майор Първан Тошев 26, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за сключване на договор за банков кредит и за начина на обезпечаването му; 2. промени в устава на дружеството относно вземането на решения за ползване на кредити и обезпечаването им; 3. избор на експерт-счетоводител за 2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.II.2005 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (07.01.2005)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1409 от 29.VI.2004 г. по ф. д. № 753/2003 вписа в търговския регистър промяна за "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичeво, област Пазарджик: премества адреса на управление от с. Лесичево, ул. Никола Чочков 11 - 13, в с. Лесичево, МВЕЦ "Лесичево".
Източник: Държавен вестник (08.07.2005)
 
Съветът на директорите на "Делектра - хидро" - АД, с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.IХ.2005 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Майор Първан Тошев 26, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружеството през 2003 и 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2003 и 2004 г.; 2. приемане на годишните счетоводни отчети за 2003 и 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишните счетоводни отчети за 2003 и 2004 г.; 3. приемане на годишните одиторски финансови доклади за 2003 и 2004 г. на дипломирания одитор Антонин Нинов; проект за решение - ОС приема годишните одиторски финансови доклади за 2003 и 2004 г. на дипломирания одитор Антонин Нинов; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.Х.2005 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (12.07.2005)