Новини
Новини за 2006
 
Съветът на директорите на "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.Х.2006 г. в 15 ч. в офиса на "Делектра" - ЕООД, София, ул. Майор Първан Тошев 26, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 3. приемане на годишния одиторски финансов доклад за 2005 г. на дипломирания одитор Антонин Нинов; проект за решение - ОС приема годишния одиторски финансов доклад за 2005 г. на дипломирания одитор Антонин Нинов; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 2.ХI.2006 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (04.07.2006)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагането по ф. д. № 753/2003 на представените счетоводни отчети за 2003 и 2004 г. на "Делектра Хидро" - АД, с. Лесичево, област Пазарджик.
Източник: Държавен вестник (21.11.2006)