Новини
Новини за 2007
 
Съветът на директорите на "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в 15 ч. в офиса на дружество "Делектра" - ЕООД, в София, ул. Майор Първан Тошев 26, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 3. приемане на годишния одиторски финансов доклад за 2006 г. на дипломирания одитор Антонин Нинов; проект за решение - ОС приема годишния одиторски финансов доклад за 2006 г. на дипломирания одитор Антонин Нинов; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.VII.2007 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (15.05.2007)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ по ф. д. № 753/2003 допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2005 г. на "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичово.
Източник: Държавен вестник (09.11.2007)