Новини
Новини за 2008
 
Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Годишно общо събрание на акционерите на 07.10.2008. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2007 година, промени в устава на дружеството, промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (02.06.2008)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2006 г. на “Делектра - Хидро” - АД, с. Лесичово, област Пазарджик, по ф.д. № 753/2003.
Източник: Държавен вестник (14.11.2008)