Новини
 
Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите, София, ул. Уилям Гладстон 67, на основание чл. 62, ал. 5 от Закона за водите обявява, че е постъпило заявление от "Брестиом" - АД, със седалище и адрес на фирмата - София, ул. Позитано 11А, ет. 2, ап. 5, БУЛСТАТ 131232567, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоползване за производство на електроенергия чрез използване на преработени от ВЕЦ "Кричим" води. Място на водовземането - в края на напоителен канал М-1-В в землището на с. Брестовица. Място на водоползването - МВЕЦ "Лозята", разположена в парцел, собственост на дружеството, в близост до пресичането на Долнокричимски и Брестовишки канал. Водно количество - 16 куб. м/сек. Лимит на ползваната вода - до 330 млн. куб. м годишно, по режим, обусловен от режима на напояване и от обема на преработените от ВЕЦ "Кричим" води. Отработените води чрез Брестовишкия канал ще се вливат в р. Въча при с. Йоаким Груево. На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в едномесечен срок от обнародването на обявата заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното, да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
Източник: Държавен вестник (01.02.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 6.IV.2004 г. по ф. д. № 3638/2004 вписа в търговския регистър акционерно дружество "Брестиом" - АД, със седалище и адрес на управление София, район "Красно село", ул. Позитано 11А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на малки водни електрически централи, инженерингова дейност в страната и в чужбина, лицензии, ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав: Филип Стефанов Фотев - изпълнителен директор, "Машинвекс" - ЕООД, представлявано от Явор Спасов Драганов - председател на съвета на директорите, и Альоша Димитров Върбанов - зам.-председател, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Филип Стефанов Фотев.
Източник: Държавен вестник (15.04.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 31.V.2005 г. по ф. д. № 3638/2004 промени за "Брестиом" - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 1 250 000 лв. чрез издаване на нови 12 00 акции с номинална стойност 100 лв., разпределен в 12 500 поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв.; заличава като член на СД "Машинвекс" - ЕООД (рег. по ф. д. № 14516/99), представлявано от Явор Спасов Драганов; вписва като член на СД "Машбилд" - АД (рег. по ф. д. № 2874/2001), представлявано от Михаил Тодоров Тодоров; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 16.V.2005 г.
Източник: Държавен вестник (11.04.2006)
 
Областна администрация - гр. Пловдив, на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ е издадено разрешение за строеж № 3 от 17.ХI.2006 г. на възложителя - "Брестиом" - АД, София, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения на 17.ХI.2006 г. работен инвестиционен проект за обект: "МВЕЦ "Лозята", подобект: "Ремонтно- възстановителни работи - корекция на Брестовишко дере", в землищата на с. Брестовица - поземлени имоти № 011048, 000005 и 028182, и с. Кадиево - поземлени имоти № 010007 и 011104, община "Родопи", и с. Йоаким Груево - поземлени имоти № 000262 и 000250, община Стамболийски, област Пловдив. Разрешението за строеж, заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица чрез органа, издал разрешението за строеж, пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването.
Източник: Държавен вестник (12.12.2006)
 
Започнали са пробните изпитания на малка водноелектрическа централа, намираща се до пловдивското село Брестовица. Сумата за изграждането на ВЕЦ-а възлиза на 8,5 млн. лв. Инвеститор в проекта е софийската фирма “Брестийом”. Мощността на съоръжението е 5 мегавата. В обекта ще бъдат разкрити 10 работни места. В момента тече процедура по получаване на разрешителни за изграждането на още две малки ВЕЦ, съобщиха от фирмата.
Източник: Монитор (28.02.2007)
 
Започнали са пробните изпитания на малка водноелектрическа централа, намираща се до пловдивското село Брестовица. Сумата за изграждането на ВЕЦ-а възлиза на 8,5 млн. лв. Инвеститор в проекта е софийската фирма “Брестийом”. Мощността на съоръжението е 5 мегавата. В обекта ще бъдат разкрити 10 работни места. В момента тече процедура по получаване на разрешителни за изграждането на още две малки ВЕЦ, съобщиха от фирмата.
Източник: Монитор (28.02.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.VII.2006 г. по ф. д. № 3638/2004 вписва промени за "Брестиом" - АД: премества адреса на управление от ул. Позитано 11А, ет. 2, ап. 5, на бул. Тотлебен 30 - 32, ет. 7; вписва увеличение капитала на дружеството от 1 250 000 лв. на 2 275 000 лв. чрез издаване на нови 10 250 поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка една; вписва промени в устава на дружеството, приети на ОСА от 11.VII.2006 г.
Източник: Държавен вестник (21.09.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.I.2007 г. по ф. д. № 3638/2004 вписа промени за "Брестиом" - АД: вписва промяна в статута на "Машбилд" - АД (в качеството му на член на съвета на директорите), като "Машбилд" - ЕАД; вписва съвет на директорите в състав: Филип Стефанов Фотев - изпълнителен директор, "Машбилд" - ЕАД (рег. по ф. д. № 2874/2001 по описа на СГС), представлявано от Михаил Тодоров Тодоров - председател на съвета на директорите, и Альоша Димитров Върбанов - зам.-председател.
Източник: Държавен вестник (14.03.2008)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.V.2007 г. по ф. д. № 3638/2004 вписва промени за "Брестиом" - АД: заличава като член на съвета на директорите Альоша Димитров Върбанов; вписва като член на съвета на директорите и председател Филип Стефанов Фотев; вписва като заместник-председател на СД "Машбилд" - ЕАД (рег. по ф. д. № 2874/2001 по описа на СГС), представлявано от Илия Атанасов Чакъров; вписва като изпълнителен директор Михаил Тодоров Тодоров; дружеството е със съвет на директорите в състав: Филип Стефанов Фотев - председател, "Машбилд" - ЕАД, представлявано от Илия Атанасов Чакъров - заместник-председател, и Михаил Тодоров Тодоров - изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Михаил Тодоров Тодоров; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 23.III.2007 г.
Източник: Държавен вестник (09.05.2008)
 
Европейският съд, в лицето на генералния секретар потвърди, че страната ни е нарушила еврозаконодателството като е дала разрешението си за строеж на ветропаркове в защитената зона за птиците "Калиакра" и построяването на голф игрище и туристически обекти в защитена зона "Белите скали". Предложението на главния секретар, което е внесено на 3 септември, е България да бъде осъдена, а решението на съда се очаква да бъде оповестено до края на годината, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Дружеството цитира мотивите на генералния адвокат на Европейския съд за осъждането на България. Според него страната ни е извършила нарушения като не е извършила екооценки преди да разреши строежа на вятърните електрически централи на „Ей И Ес Гео Енерджи" ООД, "Дисиб" ООД, "Лонгман Инвестмънт" ООД, "Калиакра уинд пауър" АД, "ЕВН Енертраг Каварна" ООД, "Уиндтех" ООД, "Брестиом ООД", "Еко Енерджи" ООД и "Вертикал - Петков и с-ие" ООД, както и на съоръженията на "Трейшън клифс голф енд спа резорт" ООД в рамките на териториите на защитените зони "Калиакра" и "Белите скали".В защитена зона „Белите скали", където значителна част от местообитанията са вече унищожени поради изградените голф игрища, са реализирани 19 проекта, но още 61 проекта са одобрени и могат а се реализират, а други 24 са на етап планиране или процедура. Тези факти посочват, че рискът за биоразнообразието в този район остава сериозен, смята екоорганизацията.
Източник: Стандарт (08.09.2015)