Новини
Новини за 2005
 
Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите, София, ул. Уилям Гладстон 67, на основание чл. 62, ал. 5 от Закона за водите обявява, че е постъпило заявление от "Брестиом" - АД, със седалище и адрес на фирмата - София, ул. Позитано 11А, ет. 2, ап. 5, БУЛСТАТ 131232567, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоползване за производство на електроенергия чрез използване на преработени от ВЕЦ "Кричим" води. Място на водовземането - в края на напоителен канал М-1-В в землището на с. Брестовица. Място на водоползването - МВЕЦ "Лозята", разположена в парцел, собственост на дружеството, в близост до пресичането на Долнокричимски и Брестовишки канал. Водно количество - 16 куб. м/сек. Лимит на ползваната вода - до 330 млн. куб. м годишно, по режим, обусловен от режима на напояване и от обема на преработените от ВЕЦ "Кричим" води. Отработените води чрез Брестовишкия канал ще се вливат в р. Въча при с. Йоаким Груево. На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в едномесечен срок от обнародването на обявата заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното, да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
Източник: Държавен вестник (01.02.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 6.IV.2004 г. по ф. д. № 3638/2004 вписа в търговския регистър акционерно дружество "Брестиом" - АД, със седалище и адрес на управление София, район "Красно село", ул. Позитано 11А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на малки водни електрически централи, инженерингова дейност в страната и в чужбина, лицензии, ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав: Филип Стефанов Фотев - изпълнителен директор, "Машинвекс" - ЕООД, представлявано от Явор Спасов Драганов - председател на съвета на директорите, и Альоша Димитров Върбанов - зам.-председател, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Филип Стефанов Фотев.
Източник: Държавен вестник (15.04.2005)