Новини
Новини за 2006
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 31.V.2005 г. по ф. д. № 3638/2004 промени за "Брестиом" - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 1 250 000 лв. чрез издаване на нови 12 00 акции с номинална стойност 100 лв., разпределен в 12 500 поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв.; заличава като член на СД "Машинвекс" - ЕООД (рег. по ф. д. № 14516/99), представлявано от Явор Спасов Драганов; вписва като член на СД "Машбилд" - АД (рег. по ф. д. № 2874/2001), представлявано от Михаил Тодоров Тодоров; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 16.V.2005 г.
Източник: Държавен вестник (11.04.2006)
 
Областна администрация - гр. Пловдив, на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ е издадено разрешение за строеж № 3 от 17.ХI.2006 г. на възложителя - "Брестиом" - АД, София, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения на 17.ХI.2006 г. работен инвестиционен проект за обект: "МВЕЦ "Лозята", подобект: "Ремонтно- възстановителни работи - корекция на Брестовишко дере", в землищата на с. Брестовица - поземлени имоти № 011048, 000005 и 028182, и с. Кадиево - поземлени имоти № 010007 и 011104, община "Родопи", и с. Йоаким Груево - поземлени имоти № 000262 и 000250, община Стамболийски, област Пловдив. Разрешението за строеж, заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица чрез органа, издал разрешението за строеж, пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването.
Източник: Държавен вестник (12.12.2006)