Новини
 
Съветът на директорите на "Д' Франчайз Ко - България" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.II.2007 г. в 10 ч. в седалището на дружеството - София 1532, кв. Казичене, Северна промишлена зона, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2006 г.; 2. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за решение - ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; 3. приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2006 г.; 4. предложение на СД за разпределение на резултатите за 2006 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на резултатите за 2006 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение - ОС избира предложения от УС дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2006 г.; 7. промени в устава на дружеството; проекторешение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството. Материалите, свързани с провеждане на ОС, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.III.2007 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (12.01.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2006 г. по ф. д. № 1046/2006 вписа в търговския регистър акционерно дружество "Д франчайз Ко - България" - АД, със седалище и адрес на управление София, район "Панчарево", кв. Казичене, Промишлена зона - север, с предмет на дейност: консултантска дейност, финансови анализи и оценки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг и мениджмънт, франчайзинг и факторинг, сделки в страната и в чужбина, вкл. с права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и всички обекти на интелектуална собственост, ръководство на търговски сделки, търговско управление, както и всички останали дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с право на глас, всички с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите за срок три години в състав: Димитриос Николаос Винтзилеос, Елица Михайлова Сотирова и Ивета Северинова Балиева, и се управлява и представлява от изпълнителния член Димитриос Николаос Винтзилеос.
Източник: Държавен вестник (06.04.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.III.2006 г. по ф. д. № 1046/2006 вписва промени за "Д Франчайз Ко - България" - АД: заличава като членове на съвета на директорите Димитриос Николаос Винтзилеос и Ивета Северинова Балиева; заличава като изпълнителен директор Димитриос Николаос Винтзилеос; вписва като членове на съвета на директорите Владислава Динамирова Предова и Йоанис Пантелис Хинос; вписва като изпълнителен директор Владислава Динамирова Предова; вписва промяна в предмета на дейност: "консултантска дейност, финансови анализи и оценки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг и мениджмънт, франчайзинг и факторинг, сделки в страната и в чужбина, вкл. и с права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и всякакви обекти на интелектуална собственост, ръководство на търговски сделки, търговско управление, проучване и проектиране на търговски и франчайзингови мрежи (анализи за приложимост, бизнес планиране, финансов анализ, маркетингово планиране, проучване и диагностициране), пълни франчайзингови услуги, ръководство и развитие на човешките ресурси (избор на оценка на персонала, обучение на персонала и франчайзополучателя, оценка на уменията на франчайзополучателя), както и всички останали дейности, незабранени със закон; дружеството се представлява от изпълнителния директор Владислава Динамирова Предова; вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 14.III.2006 г.
Източник: Държавен вестник (29.05.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.IV.2007 г. по ф. д. № 1046/2006 вписа промени за "Д Франчайз Ко - България" - АД: заличава като член на съвета на директорите Йоанис Пантелис Хинос; вписва като член на съвета на директорите Ивета Северинова Балиева.
Източник: Държавен вестник (28.03.2008)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 1046/2006 вписва промени за ”Д Франчайз Ко – България“ – АД: заличава като член на съвета на директорите и като изпълнителен директор Владислава Динамирова Предова; вписва като член на съвета на директорите и като изпълнителен директор Димитриос Николаос Винтзилеос.
Източник: Държавен вестник (13.11.2009)