Новини
 
Комисията по ценни книжа и фондови борси одобри проспектите на още осем приватизационни фонда. Това са: "Развитие", "Наш дом", "Златен лев", "Варна", "Екип", "Екоинвест", "Мизия", "Мултигруп елит".
Източник: Труд (05.06.1996)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 19, т. 1, р. IА, стр. 110, по ф.д. № 13530/96 на 3 състав акционерно дружество "Приватизационен фонд "Наш дом" – АД, със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", бул. Фр. Жолио-Кюри 20, и с предмет на дейност: придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда на глава осма от ЗППДОбП, срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа на други емитенти. Дружеството е с капитал 472 573 000 лв., от които 10 000 000 лв. в пари и 462 573 000 лв. в инвестиционни бонове; капиталът е разпределен в 472 573 поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв., с двустепенна система на управление – надзорен съвет от 3 членове в състав: Сашо Георгиев Дончев – председател, членове - Андрей Иванов Тенев и Жана Илиева Кочева, и управителен съвет от 5 членове в състав: Димитър Николов Димитров – председател, членове – Емануил Ангелов Колев, Георги Василев Ненков, Юлия Христова Вардева и Николай Иванов Пашов, и се представлява от изпълнителния директор Георги Василев Ненков.
Източник: Държавен вестник (22.11.1996)
 
10 приватизационни фонда са инвстирали в пърия търг в отрасли, които не са били посочени в проспектите, стана ясно в доклад на Комисията по ценни книжа и фондови борси. Сред нарушителите са: ПФ "Зенит" АД, ПФ "Марица Юг" АД, ПФ "Наш Дом" АД, ПФ "Агроинвест" АД, ПФ "Сигурност" АД, ПФ "Меридиан" АД, ПФ "Нов Век" АД, ПФ "Доверие" АД и ПФ "Мелинвест" АД.
Източник: 24 часа (07.04.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под парт. № 19, р. 1, т. 1, стр. 110, по ф.д. № 13530/96 на 3 състав промени за "Приватизационен фонд "Наш дом" - АД: вписва увеличение на капитала от 472 573 000 лв. на 481 696 000 лв., с 9 123 000 лв. в инвестиционни бонове чрез издаване на нови 9123 поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (25.04.1997)
 
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1854 от 30.VI.1997 г. регистрира по ф.д. № 1728/96 промени за "Конпло" - ЕАД: преобразува дружеството в акционерно дружество "Конпло" - АД; освобождава като членове на съвета на директорите Никола Христов Чалъков, Иван Георгиев Милтенов, Донка Христова Райнова; вписва новите членове на съвета на директорите Димитър Николов Димитров, Никола Христов Чалъков, Иванка Стефанова Недева, Емануил Ангелов Колев, Любомир Желев Бостанджиев; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор Никола Христов Чалъков.
Източник: Държавен вестник (18.07.1997)
 
КЦКФБ вписа в регистрите си увеличение на капитала на фондовете Мизия - 125 на 159 млн. лв; Наш дом - от 472 на 481 млн. лв. и Сигурност - от 120 на 125 млн. лв. Комисията е разрешила на ПФ Отечество да продаде срещу пари нова емисия акции в размер на 94 363 000 лв. Досегашния набран от фонда капитал е 95 млн. лв. а новата емисия от 94 млн. лв. зедно с гласовете на учредителите ще осигури на купувача пълен контрол над дружеството. Това ще е първото поглъщане на фонд със съгласието на мениджърите. Комисията е вписала като инвестиционен посредник МОБ Свети Никола. Заедно с нея лицензираните като посредници банки стават 21 а нефинансовите институции 25.
Източник: Пари (21.08.1997)
 
Управителният съвет на Приватизационен фонд "Наш дом" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.I.1998 г. в 14 ч. във Видин, ул. Бдинци 1 (съдебна палата, зала "Филхармония"), при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ПФ "Наш дом" - АД, през 1996 г.; проекторешение - общото събрание приема отчета за дейността на ПФ "Наш дом" - АД, през 1996 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 г.; проекторешение - общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. отчет за участието на дружеството в първия тур на масовата приватизация чрез инвестиционни бонове и за дейността му в приватизираните предприятия през 1997 г.; проекторешение - общото събрание приема отчета за участието на дружеството в първия тур на масовата приватизация чрез инвестиционни бонове и за дейността му в приватизираните предприятия през 1997 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1996 г.; проекторешение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1996 г.; 5. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г. и за 1998 г.; проекторешение - общото събрание назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г. и за 1998 г.; 6. преуреждане дейността на ПФ "Наш дом" - АД, като холдинг; проекторешение - общото събрание преурежда дейността на ПФ "Наш дом" - АД, като холдинг; 7. промени в устава на дружеството; проекторешение - общото събрание изменя и допълва устава на дружеството; 8. увеличаване капитала на дружеството; проекторешение - общото събрание увеличава капитала на дружеството; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на фонда в неговия централен офис в София, ул. Момина чешма 13, ет. 4, както и в регионалния му офис във Видин, ул. Цар Иван-Асен II № 45, "Вида-плод" - АД. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12 ч. в деня на събранието. Акционерите представят личен паспорт и временно удостоверение, а пълномощниците - и писмено пълномощно.
Източник: Държавен вестник (19.12.1997)
 
Общото събрание на акционерите на ПФ "Наш дом" АД взе решение дружеството да се преобразува в холдинг. Новото име на дружеството е "Наш дом България" АД. 3,5 пъти се е увеличило производството в четирите консервни завода, в които дружеството има мажоритарен дял.
Източник: Пари (05.02.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. 13530/96 промени за Приватизационен фонд "Наш дом" - АД: вписва промяна на наименованието - "Наш дом - България" - АД, холдинг; вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 29.I.1998 г.; вписва ново седалище и адрес на управление - София, район "Слатина", ул. Момина чешма 13; вписва промяна в предмета на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност, незабранена със закон; увеличава капитала от 481 696 000 лв. на 5 481 696 000 лв. чрез публично предлагане на нова емисия поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв
Източник: Държавен вестник (31.03.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: заличава като членове на управителния съвет Емануил Ангелов Колев, Георги Василев Ненков, Юлия Христова Вардева и Николай Иванов Пашов; вписва за членове на управителния съвет Иван Стефанов Колев, Любомир Желев Бостанджиев, Румен Цветков Павлов и Станимира Георгиева Пашова; заличава като изпълнителен директор Георги Василев Ненков; заличава като председател на УС Димитър Николов Димитров; вписва като председател на УС и изпълнителен директор Иван Стефанов Колев и като зам.-председател на УС Димитър Николов Димитров; вписва управителен съвет в състав: Иван Стефанов Колев - председател и изпълнителен директор, Димитър Николов Димитров - зам.-председател, Любомир Желев Бостанджиев, Румен Цветков Павлов и Станимира Георгиева Пашова; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Иван Стефанов Колев заедно с още един от членовете на управителния съвет.
Източник: Държавен вестник (12.01.1999)
 
Комисията по ценните книжа и фондовите борси /КЦКФБ/ е потвърдила проспекти за публично предлагане на ценни книжа на пет акционерни дружества, съобщиха от комисията. Столичното външнотърговско дружество "Електроимпекс" ще предложи за търговия на БФБ - София акции за 105 млн. лв. Въвеждащата офертна цена на една акция е левовата равностойност на 2927 щ. долара. Другите четири дружества пускат нови емисии за увеличаване на капитала си. Четвъртата емисия на "Ривиера" АД - Варна е за 510,947 млн. лв., разпределени в 510,497 акции с номинална стойност 1000 лв. "Русе холдинг" АД пуска третата си емисия от 260 000 акции с емисионна стойност 1000 лв. Втората емисия на "Гарант - инвест холдинг" АД - Кюстендил е от 200,000 акции с емисионна стойност 1540 лв. Третата емисия на "Наш дом - България" АД е за 5 млн. броя акции с емисионна стойност 1637 лв.
Източник: Пари (21.01.1999)
 
"Наш дом - България" - АД, холдинг, на основание чл. 194, ал. 1 ТЗ съобщава на своите акционери, че с решение на общото събрание на акционерите от 29.I.1999 г. увеличава капитала на дружеството от 481 696 000лв. на 5 481 696 000 лв. чрез публично предлагане на нова емисия от 5 000 000 безналични, непривилегировани поименни акции с номинална стойност 1000 лв. и с емисионна стойност 1637 лв. Всеки акционер има право да запише част от акциите от новата емисия, която част съответства на неговия дял в капитала на дружеството преди увеличението на капитала. Срокът за записването на тези акции е 30 дни - от 16.II.1999 г. до 17.III.1999 г. вкл. Ако след упражняване на тези права в 30-дневен срок останат незаписани акции от емисията, в нов 15-дневен срок и до размера на новата емисия всеки акционер има право да запише неограничен брой от тези акции.
Източник: Държавен вестник (05.02.1999)
 
Ловешкото предприятие "Мелта" си осигури суровина за работа. Собственикът на предприятието "Наш Дом" АД е сключил договор за аренда на 220 дка общинска земя за трайни насаждения - ягоди и малини. За проекта "Мелта" са осигурени германски инвестиции за 300 хил. германски марки.
Източник: Демокрация (30.03.1999)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписа капитал 5 481 696 000 лв. чрез записаните новоемитирани вноски по 5 000 000 непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (06.04.1999)
 
30 тона ягоди и 20 тона череши на ден изкупува Мелта - 90 - Ловеч, съобщи изп. директор Томи Томев. Основен акционер в предприятието е холдингът Наш дом - България АД.
Източник: Демокрация (07.06.1999)
 
Консервната фабрика Мелта АД- Ловеч е закупила 200 дка земя за производство на ягоди и малини и 400 дка за овощни насъждения. Мажоритарен собственик на дружеството е Наш Дом България холдинг АД. Дружеството пласира продукцията си в Израел, Германия и Русия. До момента са изкупени над 1 500 тона плодове за преработка. На постоянен договор в предприятието работят 252 работника, а на временни трудови договори 200.
Източник: Демокрация (25.08.1999)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, район "Слатина", ул. Момина чешма 13, ет. 4, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 5.XI.1999 г. в 11 ч. в Ловеч, ул. Александър Кусев 20, в салона на консервното предприятие "Мелта - 90" - АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1997 г. и 1998 г.; проекторешение - ОС приема доклада на дружеството за дейността му през 1997 г. и 1998 г.; 2. приемане балансите и отчетите за приходите и разходите на дружеството за 1997 г. и 1998 г.; проекторешение - ОС приема балансите и отчетите за приходите и разходите на дружеството за 1997 г. и 1998 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за заверените баланси и отчети за приходите и разходите за 1997 г. и 1998 г.; проекторешение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за заверените баланси и отчети за приходите и разходите за 1997 г. и 1998 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на балансите и отчетите за приходите и разходите за 1999 г. и 2000 г.; проекторешение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на балансите и отчетите за приходите и разходите за 1999 г. и 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им през 1997 г. и 1998 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 1997 г. и 1998 г.; 6. промени в устава на дружеството; проекторешение - ОС приема промените в устава на дружеството; 7. промени в състава на надзорния съвет; проекторешение - ОС приема промените в състава на надзорния съвет; 8. определяне възнагражденията на членовете на надзорния съвет; проекторешение - ОС определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с личен паспорт и депозитарна разписка, а пълномощниците - и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД.
Източник: Държавен вестник (05.10.1999)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 5.XI.1999 г.; вписва ново седалище и адрес на управление - София, район "Лозенец", ул. Филип Кутев 5, ет. 1; деноминира капитала от 5 481 696 000 лв. на 5 481 696 лв., разпределен в 5 481 696 поименни непривилегировани акции с право на един глас с номинална стойност 1 лв.; заличава члена на надзорния съвет Жана Илиева Кочева; вписва за член на надзорния съвет Илиан Петров Илиев; надзорният съвет е в състав: Саша Георгиев Дончев - председател, Андрей Иванов Тенев - зам.-председател, и Илиан Петров Илиев; заличава членовете на управителния съвет Димитър Николов Димитров и Румен Цветков Павлов; заличава зам.-председателя на управителния съвет Димитър Николов Димитров; вписва за зам.-председател на управителния съвет Любомир Желев Бостанджиев; управителният съвет е в състав: Иван Стефанов Колев - председател и изпълнителен директор, Любомир Желев Бостанджиев - зам.-председател, и Станимира Георгиева Пашова; дружеството се представлява от изпълнителния директор Иван Стефанов Колев заедно с още един от членовете на управителния съвет.
Източник: Държавен вестник (14.12.1999)
 
През май започва изкупвателната и преработващата кампания за плодове и зеленчуци на ловешката консервна фирма Мелта-90 АД. През лятото суровините ще се преработват до 24 часа след получаването им. Реорганизацията на работната програма ще позволи да се преработва 2,5 пъти повече продукция от тази през предходните години. Направена е модернизация на линията за производство на конфитюр, а до година-две в ловешкото дружество се предвижда и смяна на цялото оборудване с ново. Целта е да то да отговаря на европейските стандарти. Фирмата изнася 90 на сто от своите зеленчукови, плодови консерви и замразена продукция за половината от страните в Европа. Само 10 на сто от произведените количества остават за вътрешния пазар. За Германия и Израел по поръчка Мелта-90 АД изнася сливов концентрат, който се прави съобразно стандартите на двете страни. 64 на сто от дяловете на дружеството са собственост на ПХ Наш дом-България АД.
Източник: Стандарт (11.04.2000)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.VI.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, ул. Цар Иван Асен II № 11, в салона на кино "Влайкова", при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверените баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г. и одобрява доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверените баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 1997 г., 1998 г. и 1999 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1997 г., 1998 г. и 1999 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект на решение: общото събрание на акционерите приема предложените промени в устава на дружеството; 5. приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.; 6. разни; проект на решение: общото събрание на акционерите приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитимират, както следва: физическите лица - с личен паспорт/лична карта и депозитарна разписка, а юридическите лица - с удостоверение за актуално съдебно състояние и депозитарна разписка. Пълномощниците на акционерите се легитимират и с писмено нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (26.05.2000)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13530/96 промяна за "Наш дом - България" - АД - холдинг: вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 22.VI.2000 г.
Източник: Държавен вестник (25.08.2000)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: заличава като член на управителния съвет Любомир Желев Бостанджиев; вписва като членове на управителния съвет Стефан Георгиев Михалев и Огнян Любенов Енчев; вписва като зам.-председател на управителния съвет Стефан Георгиев Михалев.
Източник: Държавен вестник (15.09.2000)
 
Перспективите пред "Белопал" и начините за оцеляване на пазара. Това е поводът, по който се събират утре шефовете на белославската стъкларна на спешен борд на директорите. Възможно е да има персонални рокади в борда, прогнозираха запознати. Само един цех работи в момента в завода. Преди две седмици от експлоатация бе спрян цехът за автоматично производство на домакинска стъклария. 150 души се озоваха без препитание на улицата. Останалите цехове, които работят на територията на завода, се стопанисват от частни фирми. В същото време "Булгаргаз" иска да сложи ръка на активите заради претенции за неплатени дългове. "Белопал" вероятно ще търси изход от кризата, продавайки част от производствата, прогнозираха експерти. На тезгяха ще бъдат сложени цех No1, който е спрян повече от 10 години, и цех No2, който е взет под наем от частна фирма. Освен това ще се търсят купувачи и за търговския комплекс. 34 на сто от активите на "Белопал" приватизира преди време "Наш дом", 25 на сто взе "Труд и капитал", останалите са разпределени между държавата и РМД, образувано в завода.
Източник: Черно море (09.11.2000)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Наш дом - България" - АД, холдинг, на 18.V.2001 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2000 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2000 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2000 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2000 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложените промени в устава на дружеството; 5. приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2000 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 2000 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите назначава експерт-счетоводител за заверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2001 и 2002 г.; 7. разни; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с лична карта (личен паспорт) и депозитарна разписка, а пълномощниците - и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (12.04.2001)
 
ПХ "Наш дом -България", който е мажоритарен собственик на ловешкия консервен комбинат "Мелта-90" АД, е готов с разработката на свой проект за създаване на 15 000 декара нови овощни и зеленчукови насаждения с модерни поливни системи. Проектът ще се реализира за три години, а сумата, за която холдингът ще кандидатства, е 25 милиона лева, съобщи за изпълнителният директор на ЗКП "Ягода и малина" Георги Ненков. Кооперацията е структура в състава на холдинга. Тя работи по създаването на собствени насаждения, чиято продукция е за снабдяване на консервните фирми, собственост на "Наш дом". Друг проект на холдинга вече е реализиран. През 1999 година той създаде чрез своята кооперация ягодови и малинови полета върху 213 декара общинска земя, взета под аренда от община Ловеч. Върху други 360 декара в ловешкото село Дойренци бе направена млада овощна градина. През миналата седмица започна брането на плодовете. Инвестициите на "Наш дом" за това начинание са 4,5 милиона лева. Проектът трябва да приключи през 2003 година, като общата му стойност надхвърля 16 милиона лева. През втората половина на тази година в действие трябва да влезе и нова лаборатория в сградата на училището в друго ловешко село Смочан. За лабораторията и оранжериен комплекс към нея през следващите три години ще бъдат вложени общо 3,6 милиона лева. Тези два проекта са включени в Регионалния план за развитие на ловешка област, казаха за БТА от областната администрация. За първи път тази година холдингът сключи договор с кооперациите в 6 села в Ловешка, Луковитска и Севлиевско община за 2000 декара сливови насаждения. Холдингът влага свои средства - 160 000 лева, за технологичните мероприятия - резитба, торене, препарати, застраховки, консултации. За кооперациите печалбата е 20 на сто. Чрез специалната технология животът на сливовите градини се удължава с от 8 до 10 години. Ако проектът бъде успешен, холдингът ще спре вноса на сливи и ще ползва само собствена продукция.
Източник: БТА (22.05.2001)
 
38319Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 5.VI.2001 г. регистрира по ф. д. - 13530/96 промяна за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите на 18.V.2001 г.
Източник: Държавен вестник (16.10.2001)
 
До 31 януари работещите в основното производство на консервната фабрика Мелта-90 АД в Ловеч са в платен отпуск. Спирането не е принудително, а е практика от последните три години, заради сезонния характер на производството активната дейност на фирмата започва в края на май. Сега суровините са изчерпани и производството ще продължи, ако бъдат купени замразени плодове. Тогава ще се правят концентрати и конфитюри. Експедицията на готова продукция продължава. Изнасят се сливов мус и замразени в хладилната база на Мелта малини и ягоди. Продукцията е главно за Австрия и Германия. 68 на сто от дяловете на дружеството са собственост на ПХ Наш дом България. Още две фирми удължиха зимната ваканция за своите работници, за да спестят средства за отопление и други разходи. На 14 януари започва отново работа Балкан АД. Там работещите също са в платен отпуск, като решението за временното спиране на работа се взема от ръководството за всяка година и не е редовна практика. До 7 януари е продължила почивката и на един от цеховете в кожарската фабрика Велур АД, съобщиха от фирмата.
Източник: БТА (14.01.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.Х.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на "Наш дом - България" - АД, холдинг.
Източник: Държавен вестник (18.01.2002)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17.V.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект на решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект на решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект на решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2001 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект на решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 5. преизбиране на членовете на надзорния съвет; проект на решение - ОС приема предложението за преизбиране на членовете на надзорния съвет; 6. приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект на решение - ОС приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 2001 г.; 7. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект на решение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 8. разни; проект на решение - ОС приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрирацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а пълномощниците - и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (12.04.2002)
 
Наш дом-България холдинг АД - София няма да разпределя дивиденти за 2001г. Това заяви юрист консулта на холдинга г-н Величков след ОС на акционерите провело се на 17 май 2002г. Нетната печалба на Наш дом-България холдинг АД за миналата година в размер на 30 000 лева ще бъде заделена във фонд резервен.
Източник: Фирмена информация (28.05.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.IV.2002 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: заличава като член на управителния съвет Стефан Георгиев Михалев; вписва като член на управителния съвет Явор Веселинов Маноилов; заличава Стефан Георгиев Михалев като зам.-председател на управителния съвет; вписва Станимира Георгиева Пашова като зам.-председател на управителния съвет; дружеството има управителен съвет в състав: Иван Стефанов Колев - председател и изпълнителен директор, Станимира Георгиева Пашова - зам.-председател, Огнян Любенов Енчев и Явор Веселинов Маноилов; дружеството се представлява от изпълнителния директор Иван Стефанов Колев заедно с още един от членовете на управителния съвет.
Източник: Държавен вестник (16.07.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.IV.2002 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: заличава като член на управителния съвет Стефан Георгиев Михалев; вписва като член на управителния съвет Явор Веселинов Маноилов; заличава Стефан Георгиев Михалев като зам.-председател на управителния съвет; вписва Станимира Георгиева Пашова като зам.-председател на управителния съвет; дружеството има управителен съвет в състав: Иван Стефанов Колев - председател и изпълнителен директор, Станимира Георгиева Пашова - зам.-председател, Огнян Любенов Енчев и Явор Веселинов Маноилов; дружеството се представлява от изпълнителния директор Иван Стефанов Колев заедно с още един от членовете на управителния съвет.
Източник: Държавен вестник (17.07.2002)
 
Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.V.2001 г. вписа промяна по ф. д. № 289/97 за "Ей Си Пи" - ЕООД, Бойчиновци: вписва прехвърляне на всички 100 дружествени дяла от капитала на дружеството от досегашния собственик Петромил Стоилов Сотиров на новия едноличен собственик "Наш дом - България" - АД, холдинг, София: заличава като едноличен собственик на капитала Петромил Стоилов Сотиров и вписва като едноличен собственик на капитала на дружеството "Наш дом - България" - АД, холдинг; вписва като управител на дружеството Иван Стефанов Колев; дружеството ще се управлява от едноличния собственик на капитала "Наш дом - България" - АД, холдинг, заедно с управителите на дружеството Иван Стефанов Колев и Петромил Стоилов Сотиров; дружеството ще се представлява заедно от двамата управители Иван Стефанов Колев и Петромил Стоилов Сотиров.
Източник: Държавен вестник (20.09.2002)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.; проект на решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект на решение - ОСА приема годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на решение за покриване на загуби от предходни години с набрани средства във фонд "Допълнителни резерви" на дружеството; проект на решение - ОСА приема предложението на управителния и надзорния съвет за покриване на загуби от предходни години с набрани средства във фонд "Допълнителни резерви" на дружеството; 4. приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект на решение - ОСА приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.; 5. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект на решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2002 г.; проект на решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2002 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект на решение - ОСА приема предложените промени в устава на дружеството; 8. промени в състава на надзорния съвет; проект на решение - ОСА приема предложените промени в състава на надзорния съвет; 9. определяне възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството; проект на решение - ОСА приема предложените възнаграждения на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството; 10. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект на решение - ОСА назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 11. вземане на решение за получаване на банков кредит - кредитна линия от дружеството; определяне обезпеченията за банката кредитодател и овластяване на изпълнителния директор заедно с още един от членовете на управителния съвет да сключи договора за кредит и всички останали изискуеми по сделката документи; проект на решение - ОСА приема предложението за получаване на банков кредит - кредитна линия от дружеството; определяне обезпеченията за банката кредитодател и овластяване на изпълнителния директор заедно с още един от членовете на управителния съвет да сключи договор за кредит и всички останали изискуеми по сделката документи; 12. разни; проект на решение - ОСА приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, и в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а пълномощниците - и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (30.05.2003)
 
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 220 от 25.II.2003 г. по ф. д. № 109/2003 вписа промяна за "Конпло" - АД: вписва ново седалище и адрес на управление - Търговище, ул. Васил Левски 1, ет. 2; увеличава капитала от 50 672 лв. (разпределен в 50 672 поименни акции с номинална стойност 1 лв.) на 1 347 058 лв., разпределен в 1 347 058 поименни акции с номинална стойност 1 лв., чрез извършено внасяне на непарична вноска (апорт на вземане) на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, спрямо "Конпло" - АД, в размер 1 296 386 лв., съответстваща на 1 296 386 поименни акции с номинална стойност 1 лв. от капитала на "Конпло" - АД, които поименни акции са записани изцяло от акционера "Наш дом - България" - АД, холдинг, при емисионна стойност на поименните акции от допълнителната мисия 1,06 лв.
Източник: Държавен вестник (04.07.2003)
 
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 204 от 24.II.2003 г. по ф. д. № 94/2003 вписа промяна за "Мелта - 90" - АД: вписа ново седалище и адрес на управление - Търговище, ул. Васил Левски 1, ет. 2; увеличава капитала от 140 151 лв. на 2 038 984 лв., разпределен в 2 038 984 поименни акции с номинална стойност 1 лв. чрез извършено внасяне на непарична вноска (апорт за вземане) на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, спрямо "Мелта - 90" - АД, в размер 1 898 833 лв., съответстваща на 1 898 833 поименни акции с номинална стойност 1 лв. от капитала на "Мелта - 90" - АД, които са записани изцяло от акционера "Наш дом - България" - АД, холдинг, при емисионна стойност на поименните акции от допълнителната емисия 1,05 лв.; вписва промени в устава, приети на ОСА на 6.II.2003 г.
Източник: Държавен вестник (04.07.2003)
 
Наш дом България АД, София няма да разпределя дивидент за 2002 г., бе решено на общото събрание на дружеството, което се проведе на 30 юни. Наш дом България АД отчете печалба в размер на 30 000 лв., която ще бъде заделена във фонд Допълнителни резерви.
Източник: Капиталов пазар (07.07.2003)
 
ИЛИЯ ЦОНЕВ, заместник-кмет на Община Ловеч: От три години "Винал" АД започна създаването на 2000 дка лозови масиви върху общинска земя ­ тази година вече са на плодоотдаване. Посадъчният материал бе доставен специално от Франция с чартърни полети, лозовите масиви са в много добро състояние. Също така на холдинга "Наш дом" предоставихме 1000 дка в село Смочано, където се създадоха ягодови и малинови насаждения. Те са собственици пък на консервния комбинат и по този начин сега се разширява тяхната дейност. Ще припомня, че в Ловешка област имаше много площи с трайни насаждения ­ малини, ягоди, ябълки, сливи и т. н. Всичко това беше ликвидирано. Сега започва тяхното създаване отново благодарение на тези два вече нови собственика, които мислят сериозно за бъдещото си производство. И, дай Боже, тези неща да се развиват все повече и повече... Ние предоставихме терени и на други фирми ­ чужденци предимно, защото имаме свободни площи, които могат да бъдат усвоявани. Гарантираме им комуникации, газоснабдяване, вода, електроенергия, канализация до порталите на фабриките. За съжаление интересът нещо се губи. Бяхме предоставили 100 дка на "Американ Стандарт", но продажбите им в Европа паднаха и те спряха инвеститорската си програма за неопределено време. Също така на "Кераплан" ­ немски предприемач, предоставихме 50 дка, но и те все още не започват нищо. Единствено една португалска фирма, шивашка, създаде около 150 работни места, въпреки че там пък оплакванията на работниците са сериозни и е намесена Инспекцията по труда. Впрочем този проблем съществува навсякъде с чуждестранните инвеститори... Обвиняват ни, че не привличаме инвеститори, но Ловеч не е нито входно-изходна врата на България, нито е на транспортен коридор, така че дори такова нещо като газификацията е трудно да ги привлече. "Ловечгаз 96" АД бе създадено още заради Чугунолеярния завод . Преди 6 години започна газификацията, всички промишлени предприятия са газифицирани, всички административни сгради също, благодарение на което имаме изключителен икономически ефект за бюджета на общината... Проблемите ни с отоплението и доставката на горива отпаднаха. Сега масово се отива на битова газификация ­ не мога да кажа точната цифра, но значителна част от жилищата вече са газифицирани, а дружеството си е поставило задача тази година техният брой да надхвърли 1000. Град Ловеч има сериозни контакти с германския Ерфрут ­ повече от 35 години. На такова ниво сме и с град Калиш от Полша, с Лава от Франция, имахме преди, но те заглъхнаха ­ връзки с Република Коми. Сега имаме внесено за обсъждане в общинския съвет предложение за установяване на връзки с един белоруски град и с подмосковския Лотошинский район. Това е вилната зона на Москва, там са резиденциите на президента, на министъра на отбраната, един грамаден правителствен ловен резерват. През март подписахме много сериозен документ между двете администрации и българската фирма "Бонмикс" ­ те там имат един комплекс за 11 000 крави за мляко и 15 000 телета за угояване. При нас се произвеждат някои неща, които представляват за тях голям интерес ­ подобрителите за хлебното производство например, те имат два хлебозавода, които хранят към 200 000 човека и тези подобрители бяха внедрени при тях. Искат също така български технологии за преработка на месо и производство на месни изделия. Пратихме им пробна серия около 1 тон от продукта "Лизал", който гарантира между 10 и 15% прираст на живо тегло и мляко. А те казват, че 1% да постигнат ­ това за тях ще е огромен прираст. Докато се внедрят нашите технологии, имаме право да внасяме месни продукти, произведени от предприятия в общината. Въпреки голямото присъствие на западни фирми нашето място е запазено на техния пазар, но трябва да си го заемем. Нещо повече ­ тяхното ръководство е взело решение за освобождаване на всички смесени и български фирми, регистрирани там, от всякакви регионални и местни данъци и такси. Руската държава, въпреки че там бюрокрацията е изключителна ­ три месеца например ни трябваха, за да прокараме през границата безплатните мостри, е сложила бариери пред вноса на външните хранителни продукти, за да даде възможност за развитие на местното производство.
Източник: Кеш (08.08.2003)
 
Приватизационен фонд "Наш дом" е създаден през 1996 г. с цел успешно участие в първата вълна на масовата приватизация. С набрания първоначално капитал и последващото му увеличаване фондът успява да купи акции от доста предприятия. След началото на търговията на фондовата борса през 1998 г. портфейлът е преструктуриран, в резултат на което в него влизат предимно акции на предприятия от консервната промишленост. Приватизационният фонд е преобразуван в холдинг с името "Наш дом - България". След решение на общото събрание на акционерите от същата година капиталът на дружеството е увеличен с пет милиарда стари лева (пет милиона нови), направено с парични вноски. Капитaлът на "Наш дом - България холдинг" от края на март 1999 г. е 5.482 млн. лв. Основен акционер според информация от регистъра на Комисията за финансов надзор е "Овергаз холдинг" АД с 91.27 на сто от капитала. В регистъра не са посочени други акционери с над пет на сто от капитала на дружеството. Общият брой на акционерите към края на миналата година е 20 099. Холдингът активно участва в управлението на дейността на консервните предприятия в портфейла си. "Наш дом - България" осъществява производствена дейност на консерви на база сключени договори с дъщерните си предприятия, като реализира произведената продукция на вътрешния и външния пазар. Съотношението за първото шестмесечие на тази година е 64 на сто продажби на вътрешен пазар и 36% на външен. За периода дружеството е реализирало продажби на 317 тона продукция на външни пазари. Основните пазари са Германия и Канада, закъдето е реализиран над 50 на сто от целия износ. Освен търговска дейност през миналата година холдингът е направил доставки на Министерствата на отбраната и на правосъдието. "Наш дом - България" има дялово участие в 10 дружества, в половината от които притежава мажоритарния пакет. Най-големият дял - 100 процента, е от Ей Си Пи ЕООД - Казанлък, дружество, което се занимава с мелничарство, селскостопански и технически услуги. Другите мажоритарни пакети са в предприятията от консервната промишленост "Мелта 90", "Конпло", "Вида плод" и "Варна консерв". Холдингът притежава почти половината (49.80 на сто) от капитала на "Дом нет" АД - София. Пакетът на това дружество е придобит с цел извършване на електронна търговия със собствени и чужди продукти. Освен в български дружества холдингът притежава и 44 на сто от "Норберт Текстер фуудконсултинг" ГмБХ, регистрирано в гр. Рощок - Германия. В портфейла влизат и акции на дружество от стъкларската промишленост - "Белопал" (34 на сто), и 27.50% от капитала на "Оранжерии" - Сливен, както и 22.33 на сто от "Институт по заваряване" - София. През последните четири пълни финансови години "Наш дом - България" холдинг има печалба, която е между 22 и 304 хил. лв. За първото тримесечие на тази година дружеството има също положителен резултат - счетоводна печалба от 23 хил. лв. В регистрите на комисията обаче няма информация холдингът да е разпределял дивидент в досегашното си съществуване. Задълженията към края на първото шестмесечие са 12.170 млн. лв., като малко повече са дългосрочните. От тях 4.445 млн. лв. са задължения към банки, а 1.769 млн. лв. - към свързани предприятия. От краткосрочните задължения най-голяма част се пада на тези към доставчици и клиенти. Краткосрочните вземания в края на шестмесечието са 7.772 млн. лв., а материалните запаси възлизат на 5.350 млн. лв. Акциите на "Наш дом - България холдинг" са регистирани на неофициалния пазар на фондовата борса, но почти не се търгуват. Единствената сделка през тази година е сключена на 18 март, когато са разменени 10 акции на цена 0.30 лв. всяка. Преди това за 52 седмици не е имало нито една сделка. В момента на борсата е регистрирано търсене на акции на същата цена от 0.30 лв., но няма предлагане. Според брокери ниската ликвидност на тези акции се обяснява с факта, че един голям акционер притежава по-голяма част от капитала на дружеството.
Източник: Дневник (04.09.2003)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 27.VI.2003 г. по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България АД - холдинг" - АД: вписва промяна в броя на членовете на управителния съвет от 4 на 3; заличава като член на УС Явор Веселинов Маноилов.
Източник: Държавен вестник (25.11.2003)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.VII.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на "Наш дом - България" - АД, холдинг.
Източник: Държавен вестник (22.12.2003)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 16.VII.2003 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 30.VI.2003 г.; дружеството е публично по смисъла на чл. 110 ЗППЦК; заличава като членове на надзорния съвет Сашо Георгиев Дончев и Илиан Петров Илиев; вписва като членове на надзорния съвет Ливия Велинова Николова и "Ди Ди Мениджмънт" - АД (рег. по ф. д. № 10802/2001), представлявано от Сашо Георгиев Дончев; заличава като председател на надзорния съвет Сашо Георгиев Дончев; вписва като председател на надзорния съвет "Ди Ди Мениджмънт" - АД, представлявано от Сашо Георгиев Дончев; вписва преизбиране на членовете на УС за нов петгодишен мандат: Иван Стефанов Колев, Станимира Георгиева Пашова и Огнян Любенов Енчев.
Източник: Държавен вестник (22.12.2003)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.VII.2003 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промяна в броя на членовете на УС от 3 на 4; вписва като член на управителния съвет Илиян Петров Илиев.
Източник: Държавен вестник (30.01.2004)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.VI.2004 г. в 11 ч. в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2003 г.; проект за решение - ОС приема отчета на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2003 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от управителния съвет промени в устава на дружеството; 7. определяне възнагражденията на членовете на управителния съвет на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на управителния съвет на дружеството; 8. оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите за уреждане на отношенията между дружеството и членовете на надзорния съвет; проект за решение - ОС приема решение за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите за уреждане на отношенията между дружеството и членовете на надзорния съвет; 9. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 10. разни; проект за решение - ОС приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на следните адреси: София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, и в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, считано от датата на обнародването на поканата за свикване на това общо събрание в "Държавен вестник" и публикуването й в един централен ежедневник, и са представени в срок и по определения нормативен ред на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в "Българска фондова борса - София" - АД, и в "Централен депозитар" - АД, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. На основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" - АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди общото събрание.
Източник: Държавен вестник (11.05.2004)
 
Общото събрание на акционерите на Наш дом-България холдинг АД - София /HDOM/, което се проведе на 29.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Наш дом-България холдинг АД - София отчете печалба в размер на 55 000 лв. Дружеството заделя 54 779,52 лв във фонд Резервен.
Източник: Капиталов пазар (05.07.2004)
 
Държавен фонд "Земеделие" одобри 13 компании, които ще получат субсидии за износ на земеделска продукция през тази година, съобщиха от ведомството. Най-печеливш от разпределението на квотите за втора поредна година е Исмет Шабанов, показва справката на фонда. Той ще получи държавни субсидии за износа на 216 тона охладено агнешко месо веднъж чрез "Агрокомерс 98" ЕООД и втори път за 217 тона чрез ЕТ "Исмет Шабанов - Олимп 131". Експортът ще се реализира за Хърватия. Шабанов е собственик и на двете фирми. В земеделския бранш е смятан за приближен до ДПС. "Меком" АД от Силистра спечели квота за износ на 217 тона охладено агнешко месо, за което ще получи субсидии. Експортът на месокомбината също ще бъде предназначен за Хърватия. Собственик на компанията е Стефан Райчев. Субсидия за износ на 200 тона млечни продукти получи отново "Обединена млечна компания" АД. Разпределението е, както следва, 130 тона бяло саламурено сирене от овче мляко, 35 тона бяло саламурено сирене от краве мляко и 35 тона кашкавал от овче мляко са одобрените продукти за износ за Ливан. "Шипка 99" АД ще изнесе на ливанския пазар 420 тона млечни продукти, от които 160 тона сирене от овче мляко, 150 тона сирене от краве мляко и 110 тона кашкавал от овче мляко. Субсидия за 70 тона млечни продукти ще получи "Филипополис - РК" ООД, Пловдив. Средствата ще бъдат разпределени за 5 тона сирене от овче мляко, 10 тона сирене от краве мляко, 45 тона кашкавал от овче мляко и 10 тона кашкавал от краве мляко. Направлението на износа е за Хърватия, Ливан и Азербайджан. "Ел Би булгарикум" ЕООД ще изнесе 160 тона млечни продукти - 50 тона сирене от овче мляко, 60 тона сирене от краве мляко и 50 тона кашкавал от овче мляко. Одобрените продукти ще бъдат реализирани в Ливан и Азербайджан. "Фрукто Сливен" АД ще изнесе 717 тона консервирани зеленчуци - сладки пиперки, смеси от зеленчуци и 437 тона консервирани плодове - праскови и череши. Експортът е насочен за Русия, Грузия, Армения, Казахстан, Азербайджан и Румъния. Мажоритарен собственик на "Фрукто Сливен" АД е руската компания "Райтфор" ООД. "Солвекс Мира фрут" АД за втора година получи субсидия за износ на 214 тона консервирани плодове и зеленчуци на пазарите в Русия и Израел. Мажоритарен собственик на фирмата е "Солвекс - Мира", която е от групата на туроператора "Солвекс". Експортна субсидия за износ на 723 тона консервирани плодове и зеленчуци също получи "Конпло" АД. Износът е за Русия. Мажоритарен собственик на компанията е "Наш дом - България холдинг", в която председател на надзорния съвет е Иван Колев. Той е председател и на надзора на "Овергаз инк", чийто изпълнителен директор е Сашо Дончев. "Птицекланица" АД пак е одобрена за износ на 200 тона пилешко месо за Македония. Традиционно квота за износ на птичи яйца за консумация спечели "Яйца и птици - Зора", Добричко. Нов играч е ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов" (който притежава птицефермата "Градус" в Стара Загора). Заявките им за износ са за 275 тона яйца.
Източник: Дневник (13.04.2005)
 
Агенцията за държавни вземания ще проведе днес търг с явно наддаване за консервна фабрика "Видаплод" АД, която е част от структурата на "Наш дом България холдинг" АД. Фабриката има натрупани задължения в особено големи размери към Данъчната администрация, Националния осигурителен институт и съда. Първоначалната цена на фабриката е 2 196 071 лв. и включва поземлен имот с площ от 81 930 дка, заедно със застроените в него стерилен цех, вакуумен цех, цех за сокове и административни и обслужващи сгради. Депозитът за участие в търга е 10 на сто от обявената начална цена.
Източник: Монитор (09.05.2005)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД - холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 11 ч. в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема отчета на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2004 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2004 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 7. вземане на решение за получаване на банков кредит - кредитна линия от дружеството; определяне обезпеченията за банката - кредитодател и овластяване на изпълнителния директор заедно с още един от членовете на управителния съвет да сключи договора за кредит и всички останали изискуеми по сделката документи; проект за решение - ОС приема предложението за получаване на банков кредит - кредитна линия от дружеството; определяне обезпеченията за банката - кредитодател и овластяване на изпълнителния директор заедно с още един от членовете на управителния съвет да сключи договора за кредит и всички останали изискуеми по сделката документи; 8. разни; проект за решение - ОС приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на следните адреси - София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, и район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, считано от датата на обнародването на поканата за свикване на това общо събрание в "Държавен вестник" и публикуването й в един централен ежедневник, и са представени в срок и по определения нормативен ред на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в "Българска фондова борса - София" - АД, и в "Централен депозитар" - АД, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. На основание чл. 115а ЗППЦК, право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" - АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди общото събрание.
Източник: Държавен вестник (27.05.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 12.VII.2004 г. по ф. д. № 13530/96 промяна за "Наш дом - България" - АД, Холдинг: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 29.VI.2004 г.
Източник: Държавен вестник (15.07.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на "Наш дом - България" - АД, Холдинг.
Източник: Държавен вестник (15.07.2005)
 
Комисията за финансов надзор (КФН) започна проверка във връзка със сделки с акции на "Наш дом България холдинг" през периода 13.06.2005 - 24.06.2005 г., съобщиха от комисията вчера. КФН ще проверява и "Стара планина холд" за отправяне на търгово предложение към акционерите на "Славяна" и прехвърлен голям обем акции на дружеството на предходната борсова сесия.
Източник: Монитор (03.08.2005)
 
По повод публикуваното съобщение в бюлетина на БФБ за отправено търгово предложение към акционерите на Славяна АД от Стара планина холдинг АД, КФН започва проверка след регистрираното съмнително прехвърляне на голям обем акции на дружеството на предходната борсова сесия. Във връзка със сделки с акции на Наш дом България холдинг АД през периода 13 юли - 24 юли т.г., КФН започна проверка на обстоятелствата, свързани с търговията с акции на дружеството.
Източник: Пари (04.08.2005)
 
Наш дом - България холдинг АД - София /HDOM/, чието общо събрание се проведе на 30 юни 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. Наш дом - България холдинг АД - София отчете печалба в размер на 29 733.54 лв., която ще бъде заделена за фонд "Резервен".
Източник: Капиталов пазар (15.08.2005)
 
“Наш дом България” АД има намерение да произвежда биологично чиста продукция върху близо 1000 декара земеделска земя, която е собственост на община Севлиево, съобщиха от компанията. Общинските служби вече са предприели действия по установяване на собствеността около терена и възможността за комасиране на земята, спазвайки най-важното условие на бъдещия ползвател – наблизо да няма производство, което да замърсява околната среда. Причина за конкретния интерес е, че запустелите и изоставени земи са запазили естествените си качества, тъй като не са били обработвани с химически препарати. Земята ще бъде ползвана в продължение на 25-30 години, което ще гарантира системни парични постъпления в общинския бюджет. Местната управа иска да увеличи собствените си приходи, за да направи основен ремонт на уличната мрежа в града и да осъществи дейности по благоустрояването, обясниха от ведомството. Оттам очакват, че публично-частното партньорство с “Наш дом България” ще може да получи пари от еврофондовете. Земята ще остане общинска, тя ще бъде сертифицирана като биологично чиста и цената й ще скочи от 7 до 10 пъти. Начинанието ще осигури заетост на местното население и ще се даде тласък в развитието на селското стопанство и туризма. Развитието на селското стопанство в региона чрез биологично чисти продукти ще започне със зеленчуци, а по-късно с овошки, малини и други трайни насаждения. Дългосрочният план на “Наш дом България” АД предвижда изграждане на халета, производство на полуфабрикати, на предпроизводствени предприятия от малък и среден тип в различни региони в страната и съседни балкански страни, за консервирани и дълбоко замразени биологично чисти плодове и зеленчуци. Дружеството ще осигурява ноу-хау, спазване стандартите и технологиите, естествени торове и препарати, семена за разсад, налагане марката на производител на биологично чисти продукти на европейските и световни пазари, изграждане на търговска структура. Мажоритарен собственик на “Наш дом България” АД е “Овергаз холдинг”.
Източник: Дневник (08.03.2006)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 3. приемане на решение за отнасяне на загубите от дейността на дружеството през 2005 г. към "Непокрити загуби от минали периоди"; проект за решение: ОС приема решение за отнасяне на загубите от дейността на дружеството през 2005 г. към "Непокрити загуби от минали периоди"; 4. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през финансовата 2005 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през финансовата 2005 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение: ОС приема предложението на управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 6. промяна в системата на управление на дружеството - от двустепенна система с органи на управление надзорен и управителен съвет в едностепенна система с орган на управление съвет на директорите; проект за решение: ОС променя системата на управление на дружеството - от двустепенна система с органи на управление надзорен и управителен съвет в едностепенна система с орган на управление съвет на директорите; 7. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение: ОС приема нов устав на дружеството; 8. освобождаване на членовете на надзорния и на управителния съвет; проект за решение: ОС освобождава членовете на надзорния и на управителния съвет; 9. избор на членове на съвета на директорите; проект за решение: ОС избира членове на съвета на директорите; 10. приемане на методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и определяне размера на възнагражденията на новоизбраните членове на съвета на директорите и на изпълнителния директор; проект за решение: ОС приема методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и определя размера на възнагражденията на новоизбраните членове на съвета на директорите и на изпълнителния директор; 11. оправомощаване на лице, което от името на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, да сключи договорите за възлагане управлението на дружеството; проект за решение: ОС оправомощава лице, което от името на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, да сключи договорите за възлагане управлението на дружеството; 12. вземане на решение за сключване от дружеството на договори за продажба на вземания (цесии), овластяване на представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на вземания и всички останали изискуеми по сделките документи; проект за решение: ОС взема решение за сключване от дружеството на договори за продажба на вземания (цесии), овластява представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на вземания и всички останали изискуеми по сделките документи; 13. вземане на решение за сключване от дружеството на договори за продажба на всички притежавани от дружеството безналични поименни акции от капитала на "Варна - консерв" - АД, всяка с номинална стойност един лев и с право на глас в общото събрание на акционерите, овластяване на представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на акции и подписване на всички останали изискуеми по сделките документи; проект за решение: ОС взема решение за сключване от дружеството на договори за продажба на всички притежавани от дружеството безналични поименни акции от капитала на "Варна - консерв" - АД, всяка с номинална стойност един лев и с право на глас в общото събрание на акционерите, овластяване на представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на акции и подписване на всички останали изискуеми по сделките документи; 14. разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; 15. други. При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на следните адреси: София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, и София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет.1, считано от датата на обнародването на поканата за свикване на това общо събрание в "Държавен вестник" и публикуването й в централния ежедневник вестник "Сега", и са представени в срок и по определения нормативен ред в Комисията за финансов надзор, в "Българска фондова борса - София" - АД, и в "Централен депозитар" - АД, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. На основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" - АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,30 ч. в деня на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - с документ за самоличност и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се лигитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност, а пълномощниците - с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди общото събрание.
Източник: Държавен вестник (12.05.2006)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.VII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на "Наш дом - България АД - холдинг" - АД.
Източник: Държавен вестник (27.06.2006)
 
Наш дом - България холдинг АД - София / HDOM /, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 30 юни 2006 год., не разпределя дивидент за 2005 г. Наш дом - България холдинг АД - София отчете загуба за 2005 г. в размер на 6 840 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (06.07.2006)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 3.Х.2005 г. по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом България АД - холдинг" - АД: заличава като членове на УС Станимира Георгиева Пашова и Огнян Любенов Енчев; вписва като членове на УС Кирил Иванов Василев, ЕГН 7005112881, и "Овергаз холдинг" - АД (рег. по ф. д. № 358/98 на Ямболския окр. съд), представлявано от Слави Николов Кашеров, ЕГН 5607057647 - зам.-председател; дружеството ще се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев, ЕГН 7005112881, и Илиян Петров Илиев, ЕГН 6703056967.
Източник: Държавен вестник (20.10.2006)
 
В промишлената зона на Варна ще бъде построен логистичен парк. Инвеститори на комплекса са "Феър плей интереншънъл" и "Бългериън пропърти дивелопмънтс", съобщиха от компаниите. Миналата година двете дружества придобиха имота за близо 25 млн. лв. от "Наш дом България холдинг" и "Варна лоджистикс". Предвижда се комплексът да разполага с 55 хил. кв.м складови площи. Ще има и специални складове с регулиран контрол на температурата в тях. Паркът ще включва също офисни и търговски площи с разгъната застроена площ от около 85 хил. кв.м. Проектът ще се реализира на няколко етапа. Това е първият голям обект във Варна, който ще осигури складове отговарящи на съвременните изисквания. Международната консултантска компания "Колиърс" (Colliers International) ще отдава площите под наем. По нейни данни в момента цените на складовете във Варна са между 3 и 5.5 евро/кв.м на месец. Общата квадратура на индустриалните площи в морския град е около 200 хил. кв.м. В началото на миналата година "Бългериън пропърти дивелопмънтс" набра 32 млн. паунда капитал на алтернативния сегмент на Лондонската фондова борса. Фондът е фокусиран в инвестиции в разработката на търговски проекти, като притежава над 30 имота. "Феърплей интернешънъл" развива множество проекти в страната основно в областта на ваканционните и жилищните имоти. Двете дружества имат още един общ проект, свързан с изграждането на търговски парк в Плевен. Миналата година те придобиха терен от 36.5 дка за над 3 млн. лв. Обектът трябва да бъде готов през 2008 г., като размерът на инвестицията се оценява на около 11.6 млн. лв.
Източник: Дневник (20.03.2007)
 
Производителят на биологични храни "Наш дом - България" ще представи продукцията си на международна конференция-изложение на доставчиците на магазините "Метро" в Дюселдорф през май. Годишното производство на "Наш дом" тази година ще достигне 120 тона биологични замразени храни
Източник: Сега (13.04.2007)
 
Съветът на директорите на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала (при липса на кворум - на 13.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място), при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2006 г. и изплащане на дивидент; проект за решение - ОС приема решение формираната печалба от дейността на дружеството през 2006 г. - 7 795 266,68 лв., да бъде разпределена, както следва: с част от печалбата - 7 030 755,22 лв., да се покрие натрупаната загуба от дейността на дружеството през предходни години; с част от печалбата - 300 740,39 лв., да се попълни фонд "Резервен" на дружеството до изискуемия от закона размер, част от печалбата - 438 535,68 лв., да бъде разпределена като дивидент, като на една акция бъде изплатен дивидент - 0,08 лв.; останалата част от печалбата - 25 235,39 лв., да се отнесе към "неразпределена печалба от минали периоди"; 4. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност, членовете на управителния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност и членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на Изабела Джалъзова (регистриран одитор, диплом № 422) за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; 6. отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.; 7. овластяване съвета на директорите на "Наш дом България" - АД, холдинг, по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по прехвърляне на вземания (цесии); проект на решение - ОС приема доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК и овластява съвета на директорите на "Наш дом - България" - АД, холдинг, за извършване на посочените в доклада на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК сделки по прехвърляне на вземания (цесии); сделките се сключват при условията, изложени в съдържащия се в материалите по тази точка от дневния ред доклад по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК на съвета на директорите и при спазване на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му; 8. освобождаване на членове на съвета на директорите и избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава членове на съвета на директорите и избира нови членове на съвета на директорите (съгласно посоченото в материалите по настоящата точка от дневния ред на общото събрание); 9. приемане на изменение в методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор; проект за решение - ОС приема изменение в методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и определя размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор (съгласно посоченото в материалите по настоящата точка от дневния ред на общото събрание); 10. оправомощаване на лице, което от името на дружеството да подпише договори за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС оправомощава лице, което от името на дружеството да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите (съгласно посоченото в материалите по настоящата точка от дневния ред на общото събрание); 11. други. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списък, предоставен от Централния депозитар. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството - София, район "Лозенец", ул. Филип Кутев 5, ет. 1, и на адрес София, ул. Ангел Кънчев 3, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на 28.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.
Източник: Държавен вестник (15.05.2007)
 
Общото събрание на акционерите на "Овергаз Холдинг" АД прие годишния доклад и консолидирания финансовия отчет за 2006 г. Приходите от дейността на дружеството са 541 милиона лева, като печалбата преди данъчното облагане за 2006 година е в размер на 43 милиона лева, съобщиха от холдинга. В холдинга са компании като "Овергаз Инк.", "Вестител", "Газтек", "Енергоконсулт", "Овергаз Инженеринг", "Овергаз Техника", "Овергаз Сервиз", "Наш дом България", "Ренесанс" и други. В дружествата от системата работят 1 589 души на средна възраст 34 години.
Източник: Монитор (29.06.2007)
 
541 млн. лв. са приходите на "Овергаз Холдинг" за 2006 г., стана ясно след общото събрание на дружеството. Печалбата преди данъчното облагане за 2006 г. е в размер на 43 млн. лв., съобщиха от холдинга. В холдинга са компании като "Овергаз Инк.", "Вестител", "Газтек", "Енергоконсулт", "Овергаз Инженеринг", "Овергаз Техника", "Овергаз Сервиз", "Наш дом България" и други.
Източник: Стандарт (29.06.2007)
 
Наш дом - България холдинг АД - София / HDOM /, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 28 юни 2007 год., разпределя брутен дивидент за 2006 г. в размер на 0.08 лв. (нетен дивидент - 0.0744 лв.). Наш дом - България холдинг АД - София отчете печалба за 2006 г. в размер на 7 795 266.68 лв. Дружеството заделя 300 740.39 лв. за фонд "Резервен", 25 235.39 лв. - като "Неразпределена печалба" и 7 030 755.22 лв. - за покриване на загуба от минали години.
Източник: Капиталов пазар (15.09.2007)
 
"Наш дом-България Холдинг" сключи договори за прехвърляне на вземания /цесии/ към "Агровида" АД, съобщиха от БФБ-София. Това е станало с решение на Съвета на директорите, одобрено от акционерите, като вземанията са на обща стойност 2 056 460,50 лева. С цената на прехвърлените вземания "Наш дом-България Холдинг" погаси своите задължения към "Агровида", след като направи прихващане. Задължението беше формирано от цената на акциите, прехвърлени от "Агровида" на "Наш дом-България Холдинг", на основание договор за продажба на акции.
Източник: Дневник (18.09.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VII.2006 г. по ф. д. № 13530/96 вписва промени за "Наш дом - България АД - Холдинг" - АД: вписва нов устав, приет на общото събрание на акционерите, проведено на 30.VI.2006 г.; вписва преминаване от двустепенна система на управление към едностепенна; заличава като членове на надзорния съвет "Ди Ди мениджмънт" - АД, Андрей Иванов Тенев и Ливия Велинова Николова; заличава като членове на управителния съвет Иван Стефанов Колев, Кирил Иванов Василев, "Овергаз холдинг" - АД, и Илиян Петров Илиев; вписва съвет на директорите в състав: "Овергаз холдинг" - АД (рег. по ф. д. № 358/98 на Ямболския окръжен съд), представлявано от Слави Николов Кашеров, Андрей Иванов Тенев, Илиян Петров Илиев, Кирил Иванов Василев и Сара Леон Дишкова; вписва като председател на съвета на директорите "Овергаз холдинг" - АД, представлявано от Слави Николов Кашеров; вписва като зам.-председател Андрей Иванов Тенев; вписва като изпълнителен директор Кирил Иванов Василев; дружеството ще се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев и зам.-председателя на съвета на директорите Андрей Иванов Тенев.
Източник: Държавен вестник (18.09.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал.2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на "Наш дом - България АД - Холдинг" - АД.
Източник: Държавен вестник (18.09.2007)
 
Ловешкият общински съвет прекрати арендните договори на холдинг "Наш дом - България" и "Вихрен" ООД, които не са лоялни към общината. През 1999 г. холдингът, който е собственик и на консервното предприятие в Ловеч, взема под аренда 220 дка край с. Смочан за създаване на ягодови и малинови насаждения. Арендното плащане е малко над 6 500 лв. Към 15 декември 2007 г. "Наш дом - България" дължи на общината почти 3 000 лв., които холдингът е обещал да изплати до края на януари т. г. Пари обаче и до този момент не са постъпили. Преди четири години Величка Цалова като представител на "Вихрен" ООД сключва аренден договор за засаждане на сливи върху 142 дка в землището на с. Радювене. При извършените проверки се оказва, че тя не обработва имота и не е засадила дърветата. Към 1 октомври т. г. арендното плащане е близо 3 000 лв. През февруари т. г. Цалова поискала удължаване на гратисния период с още две години или при отказ договорът да бъде прекратен. Другите арендни договори на община Ловеч са изрядни, показва справка. Най-големият арендатор е дружеството "Литекс комерс", което от 2000 г. отглежда лозови насаждения върху 2 016 дка в землищата на пет села. Арендното плащане е 6 511 лв. Трайни насаждения върху 435 дка в с. Слатина гледа Йордан Василев. По негова молба арендно плащане за 250 дка от близо 10 000 лв. е отложено за 1 октомври 2009 г., сега арендаторът дава 7 500 лв. за останалите 185 дка. Други арендатори на община Ловеч са Мария Николова за 54 дка в с. Славяни с ягодови и малинови насаждения и кооперацията в с. Малиново за ползване на съществуваща сливова градина от 100 дка. Последният аренден договор е сключен с Пламен Петров през 2005 г. за 86 дка ябълкови градини в землището на с. Смочан. Насаждението е създадено, дръвчетата са в добро състояние, през 2009 г. се очакват плодове, тогава е и арендното плащане от близо 3 000 лв.
Източник: БГ Север-Плевен (14.04.2008)
 
В изпълнение на разпоредбата на чл.82б, ал.1 от ЗППЦК, Дружеството е предоставило информация на инвеститорите и обществеността в електронния сайт на дружеството, други електронни сайтове и ежедневници както следва: -12.04.2007г. - www.focus-press.net -13.04.2007г. - вестник"Новинар" -12.04.2007г. - www.money.ibox.bg -16.05.2007г. - вестник "Сега" -15.09.2007г. - вестник "Класа" -18.09.2007г. - вестник "Дневник" -31.10.2007г. - www.banks.dir.bg -20.12.2007г. - вестник"Делник"
Източник: x3news.com (23.04.2008)
 
"Овергаз холдинг" продаде дела си от 91.31% в бившия приватизационен фонд "Наш дом България холдинг", става ясно от съобщение, публикувано във вестник "Сега". Андрей Тенев, председател на съвета на директорите на "Наш дом България холдинг" и бивш управляващ в "Овергаз", е придобил целия дял на газовата компания. В три извънборсови сделки на 29 август "Овергаз" е прехвърлил всичките си 5.005 млн. акции за 7.46 млн. лв., като книжата са прехвърлени при цени между 1.41 лв. и 1.46 лв. за лот. За дела в "Наш дом България холдинг" Тенев се е разделил и с 0.30% от капитала на "Овергаз", които е притежавал в края на 2007 г., според годишния отчет на "Овергаз", каза той. Продажбата на "Наш дом България холдинг" е с цел съсредоточаване на инженеринговата и газова компания в основната й дейност, поясниха от "Овергаз". Портфейлът на бившия приватизационен холдинг включва в момента основно компании в консервната промишленост на стерилизирани и замразени плодове и зеленчуци. Според уведомлението до останалите акционери в "Наш дом България холдинг" Тенев не възнамерява да отправя търгово предложение и да го отписва от Българската фондова борса, но планира да свика общо събрание, на което да се гласува увеличение на капитала на холдинга.
Източник: Дневник (04.09.2008)
 
Завръщането на песимистичните настроения се стовари с пълна сила върху четирите индекса на фондовата ни борса. Развилнелите се мечки грабнаха в лапите си 62% от търгуваните компании. Общо 6% от позициите затвориха сесията без промяна, а 32% от компаниите успяха да увеличат стойността на акциите си. Най-потърпевш сред индексите беше широкият BG40, който изтри 4.04% от стойността си, като се смъкна до 140.57 пункта. Водещият бенчмарк Sofix заличи 3.31% и затвори на 472.05 точки. Aпетитна хапка за изгладнелите мечки се оказа и BGTR30, който загуби 3.11% до 354.71 пункта. Индексът на АДСИЦ BGREIT се понижи с 0.82% и затвори сесията на ниво 53.54 базисни точки. При общ оборот за пазара от около 4.3 млн. лв. 2.85 млн. лв. бяха похарчени за сделките на извън регулиран пазар. Оборотът в редовната борсова сесия бе едва 1.45 млн. лв. Общо 20% от сините чипове обърнаха гръб на песимизма и успяха да повишат стойността на книжата си. Една компания в Sofix затвори на нивата от сряда, а останалите 75% регистрираха понижения. Най-търгуваната позиция бе тази на ЦКБ, като инвеститорският интерес беше привлечен от 213 183 акции. Книжата на трезора затвориха сесията на цена 1.31 лв. за брой, или с 8.11% понижение. Мечото хоро поведе Наш дом България холдинг АД, след като акциите на дружеството се сринаха с 69% до 0.62 лв. за брой. Водачи на малкото останали бикове бяха Капитан Дядо Никола АД и Химко. Прехвърлените едва 7 лота на първата я изстреляха с 20.47%. По позицията на Химко минаха 27 801, а повишението беше 18.02%.
Източник: Пари (07.11.2008)
 
Наш дом - България холдинг АД е първата и единствена фирма в България, която предлага биологични зеленчукови храни, сертифицирани от Балкан Биосерт. Фирмата произвежда консервирани храни, както конвенционална и биологично чиста продукция, пресни плодове и зеленчуци, така и дълбоко замразени храни. Наш дом - България холдинг АД е надежден бизнес партньор, доказал своята лоялност на българския и чуждестранния пазар - Германия, Япония, Сърбия и Русия. До септември 2008 г. Наш дом - България холдинг АД беше дъщерно дружество на Овергаз инк. През същата година собствеността на холдинга се смени и изпълнителен директор стана Андрей Тенев. Наш дом - България холдинг АД е солидна компания с над 10-годишна история в сектора на качествените и чистите храни. Холдингът има дъщерни предприятия в Казанлък, Ловеч, София, Белград (Сърбия), Рощок (Германия). Предприятията са сигурен и лоялен партньор на производителите на суровини. Високото качество на продукцията се гарантира с внедрените нови технологии и сертифицирани системи за управление. Конпло АД-Казанлък е с основна дейност изкупуване и преработване на пресни плодове и зеленчуци, производство на плодови и зеленчукови консерви, конфитюри, мусове, концентрати, пюрета, сокове и нектари. Мелта-90 АД-Ловеч притежава завод и най-големия хладилник в Северна България с капацитет четири хиляди тона вместимост. Професионалният профил е свързан с изкупуването и производството на пресни плодове и зеленчуци. Приоритет в дейността на дружеството са вносът и износът на собствена продукция, а също така и на зеленчукови и плодови консерви, гъби, диворастящи плодове и пчелен мед. Заводът в Ловеч е сертифициран от организацията за биологично чисти продукти Балкан Биосерт. От 2004 г. с цел повишаване на качеството и ефективността на работата в Наш дом - България холдинг АД и дъщерните му предприятия Конпло АД и Мелта-90 АД е внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2000. Ловешката компания за производство и преработка на биологично чисти плодове и зеленчуци Мелта-90 АД получи сертификат за качество - оценка за изпълнените изисквания на стандарт EN ISO 9001:2000. Акционерното дружество прилага управленска система по безопасността на храните - сертификат по HACCP. Наш дом - България холдинг АД работи по съвместни дългосрочни програми с редица институции като БТПП, Булгарконтрола, швейцарската сертификационна организация SGS, Балкан Биосерт, Българската агенция за експортно застраховане, Патентното ведомство. Наш дом - България холдинг АД има запазена търговска марка Еврика.
Източник: Пари (13.02.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.VII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13530/96 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на “Наш дом - България АД - холдинг” - АД.
Източник: Държавен вестник (24.02.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.VII.2007 г. по ф.д. № 13530/96 вписва промени за “Наш дом - България АД - холдинг” - АД: заличава като членове на съвета на директорите Илиян Петров Илиев и Сара Леон Дишкова; вписва като членове на съвета на директорите Огнян Георгиев Денчев и Славчо Георгиев Велков.
Източник: Държавен вестник (24.02.2009)
 
Индексите на БФБ отново поеха в различни посоки, следвайки разностранните емоции на инвеститорите. Измерителят на сините чипове изпусна въздух в края на сесията и завърши с понижение от 0.90% до 263.32 пункта. Последва го BGREIT, който се сниши с 0.34% и проби нивото от 38 пункта. Индексът на АДСИЦ навлезе в серия от рекордни спадове и с всяка изминала сесия поставя рекорд по най-ниска стойност. Отличник беше BG40, който се покачи с 1.46% до 87.82 пункта. Верен спътник му беше другият широк индекс на БФБ BGTR30, който навакса 0.34% до 193.92 пункта. Общият оборот на борсата достигна 2.3 млн. лв. Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ превзе интереса на инвеститорите и над 590 хил. акции на компанията бяха разменени по време на сесията. Това донесе спад от 8.17% по позицията до 55 ст. за брой. Друга компания за секюритизация на имоти - Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ се нареди втори по активност с над 98 хил. прехвърлени акции при 0.56% спад в цената до 71 ст. за брой. Наш Дом България Холдинг АД се хареса най-много на биковете, които побутнаха акциите на компанията с 269% нагоре до 1.85 лв. за брой. За това бяха достатъчни 15 лота. На прегладнелите мечки най-много се усладиха книжата на Хидроизомат АД, които потънаха с 36.39% до 0.82 лв. за брой при прехвърлени 1885 ценни книги.
Източник: Пари (19.03.2009)
 
Наш Дом България Холдинг отчита ръст от 77% в оборота си за 2008 г. до 7.8 млн. лв., показва годишният консолидиран отчет на компанията, представен пред БФБ. В същото време разходите на компанията за производство на компоти и замразени плодове са се свили на годишна база с близо 30% до 4.1 млн. лв. Сделка В отчетния период холдингът е продал дела си в няколко дъщерни дружества. Продадени са всичките 98.92% от капитала на Вар-на Консерв за 7.3 млн. лв. От сделката за Ей Си Пи ЕООД в касите на Наш Дом България са влезли 5 хил. лв., а 62.97% от Вида плод са продадени за 76 хил. лв. Дружеството се е разделило и с 34% от Белопал за 106 хил. лв. Интересен е фактът, че за продажбата на 27.50% от Оранжерии АД компанията е получила едва 20 лв. Според отчета за дейността през миналата година не е имало технологично обновяване на оборудването, каквато е и инвестиционната стратегия на Наш Дом България Холдинг. Това е затруднило работата на дъщерните компании и за това са търсени варианти за намаляване на преките и косвени разходи в производството. Годишният консолидиран отчет показва, че през 2008 г. холдингът е реализирал нетни приходи от продажби за 1.5 млн. лв., като 86 хил. лв. от тях са от реализирана продукция. За сравнение през 2007 г. компанията е отчела продажби за 2.8 млн. лв. Печалба Финансовият резултат на дружеството бележи значително увеличение през 2008 г. Наш Дом България Холдинг отчита печалба от 3.4 млн. лв. спрямо загуба от 1.3 млн. лв. година по-рано. Това е увеличение от над 355%. Последната сделка с книжата на холдинга е от 18 март, когато при прехвърлени 15 лота акциите поскъпнаха до 1.85 лв. за брой.
Източник: Пари (14.04.2009)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/, чието общо събрание се проведе на 11 юни 2009, не разпределя дивидент за 2008 г. Наш Дом България Холдинг АД-София отчете печалба в размер на 3 381 000 лв. Дружеството заделя 2 484 438,43 лв. като Неразпределена печалба и 1 322 060,44 лв. за покриване на загуба от минали години.
Източник: Капиталов пазар (17.06.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 13530/96 вписа промени за ”Наш дом – България АД – холдинг“ – АД: дружеството е със съвет на директорите в състав: заместник-председател ”Овергаз холдинг“ – АД, представлявано от Слави Николов Кашеров, Андрей Иванов Тенев – председател, Кирил Иванов Василев – изпълнителен директор, Огнян Георгиев Денчев и Славчо Георгиев Велков; дружеството се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев и председателя на съвета на директорите Андрей Иванов Тенев.
Източник: Държавен вестник (06.10.2009)
 
Дружествата със специална инвестиционна цел показаха отлична форма по време на вчерашната борсова сесия. Щастливият ден за имотните фондове донесе ръст от 2.18% на секторния измерител BGREIT до 48.76 пункта. Всички АДСИЦ, с които имаше сделки вчера, отчетоха повишение в стойността на акциите си. Книжата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ поскъпнаха с 10.64% до средните нива от 0.50 лв. Само една изтъргувана акция пък успя да изстреля цената на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска земя със 7.25% до 0.86 лв. Останалите борсови индекси също се движеха на зелена територия. Бенчмаркът Sofix се покатери с 0.89% до 451.25 базисни точки. При BG40 повишението беше с 0.36% до 122.54 пункта. А равнопретегленият BGTR30 поскъпна с 0.78% до 343.28 точки. След пасивното начало на сесията в крайна сметка инвеститорите превъртяха през пазара сумата от 1.74 млн. лв. Най-голям обем книжа беше прехвърлен по позицията на Инвестор.БГ АД. Обект на покупко-продажба бяха 17 604 лота на дружеството за по 9.50 лв. единият. От отдръпването на мечките най-много спечели Наш Дом България Холдинг. Акциите на компанията поскъпнаха с 20%, като се търгуваха за 1.73 лв. Варненското дружество Явор АД обаче се раздели с 41.60% от стойността на акциите. Инвеститорите изтъргуваха 120 лота на единична цена от 0.29 лв.
Източник: Пари (12.11.2009)
 
Наш дом - България холдинг АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 29.12.2009. Дневният ред съдържа: промени в устава на дружеството, промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (09.06.2010)
 
Общото събрание на акционерите на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), което се проведе на 12 юли 2010 прие годишния финансов отчет за 2009 год. Дружеството отчете загуба в размер на 450 хил. лв.
Източник: Капиталов пазар (14.07.2010)
 
Наш дом - България холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на 10.05.2011. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2010 година.
Източник: Агенция по вписвания (28.03.2011)
 
Наш дом - България холдинг АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 21.03.2011. Дневният ред съдържа: промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (14.04.2011)
 
Общото събрание на акционерите Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), което се проведе на 25 май 2011 г. прие годишния финансов отчет за 2010 г. Дружеството отчете загуба в размер на 887 хил. лв.
Източник: Капиталов пазар (02.06.2011)
 
Спират търговията с акции на ОЦК и Мостстрой поради неплатени сметки БФБ-София АД налага временно спиране на търговията с 23 емисии, тъй като за тях не са платени годишните такси за търговия. Мярката влиза в сила от днес, 28 април 2014 г. Засегнати са Оловно-цинков комплекс АД /в несъстоятелност/, Мостстрой АД /в несъстоятелност/ и други 21 дружества, а именно Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/, Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир, Вита Ми Холдингс АД-София, Далия ЕАД-Габрово, Еврокредит ЕАД-Пловдив, Евролизинг ЕАД-Пловдив, Експат Имоти АДСИЦ-София, Електрометал АД-Пазарджик, Заваръчни машини АД-Перник, ЗММ-Якоруда АД-Якоруда, Институт по целулоза и хартия АД-София, ИнтерСтандартс АД-София, Исперих-БТ АД-Исперих, Кнезим АД-Кнежа, Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/, Мейфеър Глоуб АД-София, Наш Дом България Холдинг АД-София, Никотиана БТ Холдинг АД-София, Севко АД-Севлиево, Трансстрой-АМ АД-София и Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора. Поради незаплащане на дължимата такса в срока, определен от Съвета на директорите на БФБ-София АД, членството на ИП Статус Инвест АД се прекратява, считано от 28 април 2014 г.
Източник: Стандарт (28.04.2014)
 
Цели 25 дружества са заплашени от спиране от търговия на борсата Българска фондова борса заплаши 25 дружества, чиито ценни книжа се търгуват на Българска фондова борса да спре търговията им. Основанието за спиране е неплащането в срок на таксата за поддържане на регистрираната емисия. Дружествата имат срок до 1 април да платят дължимата такса. Ако не го сторят, книжата им ще бъдат спрени временно от търговия, считано от 4 април, до заплащане на дължимата такса. Дружествата, незаплатили дължимата на БФБ такса, са: Борсов код - Емитент ATZ - Артанес Майнинг Груп АД-София BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 4VD - Видахим АД-Видин VN7 - Винъс АД-София 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност DAD - Далия ЕАД-Габрово E4A - Енемона АД-Козлодуй E4AP - Енемона АД-Козлодуй 3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация 4IM - ИММИ АД-София 5I3 - ИнтерСтандартс АД-София 5L2 - Люк АДСИЦ-София 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София 6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София 2O4 - Они Холдингс АД-София 4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация 6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София 42T - Трансстрой-АМ АД-София RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ 4H8 - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4H8C - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София
Източник: Банкеръ (15.03.2016)
 
Емисиите на 23 дружества застрашени от временно спиране на търговията от 4 април Общо 25 емисии на 23 дружества са застрашени от временно спиране на търговията от 4 април, ако до началото на месеца не платят на Българска фондова борса АД дължимата годишна такса за поддържане на регистрацията, съобщава пазарният оператор. Сред тях са Енемона АД със своите емисии обикновени и привилегировани акции и 15-ото по оборот сред всички на борсата за последния месец - Артанес Майнинг Груп АД. Другото дружество, което рискува спиране на търговията по две от неговите емисии – на обикновени акции и на облигации, е Хелт енд уелнес АДСИЦ. От групата шест компании са АДСИЦ, две са в несъстоятелност, а една – в ликвидация. Ето и кои са останалите 20 компании: BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София; 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София; 4VD - Видахим АД-Видин; VN7 - Винъс АД-София; 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност; DAD - Далия ЕАД-Габрово; 3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация; 4IM - ИММИ АД-София; 5I3 - ИнтерСтандартс АД-София; 5L2 - Люк АДСИЦ-София; 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София; 6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София; 2O4 - Они Холдингс АД-София; 4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик; 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация; 6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив; 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София; 42T - Трансстрой-АМ АД-София; RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ; 5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София. Предвижда се търговията с емисиите финансови инструменти да бъде възстановена след заплащане на дължимите суми, ако бъдат просрочени. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение за това в бюлетина на БФБ-София. Според правилника на борсовия оператор емитентите е трябвало да платят таксите си за поддържане на техните регистрации до 31 януари на текущата календарна година (или в срок от пет работни дни от датата на подписване на договора за регистрация). Максималната годишна такса за поддържане на регистрацията, дължима от един емитент, е 10 хил. лв. независимо от броя на издадените от него емисии. Размерът на таксата зависи от пазара, на който се търгува финансовият инструмент (Основен, Алтернативен), и от неговия вид, като се предвиждат и различни отстъпки при определени условия.
Източник: Инвестор.БГ (15.03.2016)