Новини
 
Комисията по ценни книжа и фондови борси одобри проспектите на още осем приватизационни фонда. Това са: "Развитие", "Наш дом", "Златен лев", "Варна", "Екип", "Екоинвест", "Мизия", "Мултигруп елит".
Източник: Труд (05.06.1996)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 19, т. 1, р. IА, стр. 110, по ф.д. № 13530/96 на 3 състав акционерно дружество "Приватизационен фонд "Наш дом" – АД, със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", бул. Фр. Жолио-Кюри 20, и с предмет на дейност: придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда на глава осма от ЗППДОбП, срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа на други емитенти. Дружеството е с капитал 472 573 000 лв., от които 10 000 000 лв. в пари и 462 573 000 лв. в инвестиционни бонове; капиталът е разпределен в 472 573 поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв., с двустепенна система на управление – надзорен съвет от 3 членове в състав: Сашо Георгиев Дончев – председател, членове - Андрей Иванов Тенев и Жана Илиева Кочева, и управителен съвет от 5 членове в състав: Димитър Николов Димитров – председател, членове – Емануил Ангелов Колев, Георги Василев Ненков, Юлия Христова Вардева и Николай Иванов Пашов, и се представлява от изпълнителния директор Георги Василев Ненков.
Източник: Държавен вестник (22.11.1996)
 
10 приватизационни фонда са инвстирали в пърия търг в отрасли, които не са били посочени в проспектите, стана ясно в доклад на Комисията по ценни книжа и фондови борси. Сред нарушителите са: ПФ "Зенит" АД, ПФ "Марица Юг" АД, ПФ "Наш Дом" АД, ПФ "Агроинвест" АД, ПФ "Сигурност" АД, ПФ "Меридиан" АД, ПФ "Нов Век" АД, ПФ "Доверие" АД и ПФ "Мелинвест" АД.
Източник: 24 часа (07.04.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под парт. № 19, р. 1, т. 1, стр. 110, по ф.д. № 13530/96 на 3 състав промени за "Приватизационен фонд "Наш дом" - АД: вписва увеличение на капитала от 472 573 000 лв. на 481 696 000 лв., с 9 123 000 лв. в инвестиционни бонове чрез издаване на нови 9123 поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (25.04.1997)
 
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1854 от 30.VI.1997 г. регистрира по ф.д. № 1728/96 промени за "Конпло" - ЕАД: преобразува дружеството в акционерно дружество "Конпло" - АД; освобождава като членове на съвета на директорите Никола Христов Чалъков, Иван Георгиев Милтенов, Донка Христова Райнова; вписва новите членове на съвета на директорите Димитър Николов Димитров, Никола Христов Чалъков, Иванка Стефанова Недева, Емануил Ангелов Колев, Любомир Желев Бостанджиев; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор Никола Христов Чалъков.
Източник: Държавен вестник (18.07.1997)
 
КЦКФБ вписа в регистрите си увеличение на капитала на фондовете Мизия - 125 на 159 млн. лв; Наш дом - от 472 на 481 млн. лв. и Сигурност - от 120 на 125 млн. лв. Комисията е разрешила на ПФ Отечество да продаде срещу пари нова емисия акции в размер на 94 363 000 лв. Досегашния набран от фонда капитал е 95 млн. лв. а новата емисия от 94 млн. лв. зедно с гласовете на учредителите ще осигури на купувача пълен контрол над дружеството. Това ще е първото поглъщане на фонд със съгласието на мениджърите. Комисията е вписала като инвестиционен посредник МОБ Свети Никола. Заедно с нея лицензираните като посредници банки стават 21 а нефинансовите институции 25.
Източник: Пари (21.08.1997)
 
Управителният съвет на Приватизационен фонд "Наш дом" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.I.1998 г. в 14 ч. във Видин, ул. Бдинци 1 (съдебна палата, зала "Филхармония"), при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ПФ "Наш дом" - АД, през 1996 г.; проекторешение - общото събрание приема отчета за дейността на ПФ "Наш дом" - АД, през 1996 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 г.; проекторешение - общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. отчет за участието на дружеството в първия тур на масовата приватизация чрез инвестиционни бонове и за дейността му в приватизираните предприятия през 1997 г.; проекторешение - общото събрание приема отчета за участието на дружеството в първия тур на масовата приватизация чрез инвестиционни бонове и за дейността му в приватизираните предприятия през 1997 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1996 г.; проекторешение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1996 г.; 5. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г. и за 1998 г.; проекторешение - общото събрание назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г. и за 1998 г.; 6. преуреждане дейността на ПФ "Наш дом" - АД, като холдинг; проекторешение - общото събрание преурежда дейността на ПФ "Наш дом" - АД, като холдинг; 7. промени в устава на дружеството; проекторешение - общото събрание изменя и допълва устава на дружеството; 8. увеличаване капитала на дружеството; проекторешение - общото събрание увеличава капитала на дружеството; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на фонда в неговия централен офис в София, ул. Момина чешма 13, ет. 4, както и в регионалния му офис във Видин, ул. Цар Иван-Асен II № 45, "Вида-плод" - АД. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12 ч. в деня на събранието. Акционерите представят личен паспорт и временно удостоверение, а пълномощниците - и писмено пълномощно.
Източник: Държавен вестник (19.12.1997)
 
Общото събрание на акционерите на ПФ "Наш дом" АД взе решение дружеството да се преобразува в холдинг. Новото име на дружеството е "Наш дом България" АД. 3,5 пъти се е увеличило производството в четирите консервни завода, в които дружеството има мажоритарен дял.
Източник: Пари (05.02.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. 13530/96 промени за Приватизационен фонд "Наш дом" - АД: вписва промяна на наименованието - "Наш дом - България" - АД, холдинг; вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 29.I.1998 г.; вписва ново седалище и адрес на управление - София, район "Слатина", ул. Момина чешма 13; вписва промяна в предмета на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност, незабранена със закон; увеличава капитала от 481 696 000 лв. на 5 481 696 000 лв. чрез публично предлагане на нова емисия поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв
Източник: Държавен вестник (31.03.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: заличава като членове на управителния съвет Емануил Ангелов Колев, Георги Василев Ненков, Юлия Христова Вардева и Николай Иванов Пашов; вписва за членове на управителния съвет Иван Стефанов Колев, Любомир Желев Бостанджиев, Румен Цветков Павлов и Станимира Георгиева Пашова; заличава като изпълнителен директор Георги Василев Ненков; заличава като председател на УС Димитър Николов Димитров; вписва като председател на УС и изпълнителен директор Иван Стефанов Колев и като зам.-председател на УС Димитър Николов Димитров; вписва управителен съвет в състав: Иван Стефанов Колев - председател и изпълнителен директор, Димитър Николов Димитров - зам.-председател, Любомир Желев Бостанджиев, Румен Цветков Павлов и Станимира Георгиева Пашова; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Иван Стефанов Колев заедно с още един от членовете на управителния съвет.
Източник: Държавен вестник (12.01.1999)
 
Комисията по ценните книжа и фондовите борси /КЦКФБ/ е потвърдила проспекти за публично предлагане на ценни книжа на пет акционерни дружества, съобщиха от комисията. Столичното външнотърговско дружество "Електроимпекс" ще предложи за търговия на БФБ - София акции за 105 млн. лв. Въвеждащата офертна цена на една акция е левовата равностойност на 2927 щ. долара. Другите четири дружества пускат нови емисии за увеличаване на капитала си. Четвъртата емисия на "Ривиера" АД - Варна е за 510,947 млн. лв., разпределени в 510,497 акции с номинална стойност 1000 лв. "Русе холдинг" АД пуска третата си емисия от 260 000 акции с емисионна стойност 1000 лв. Втората емисия на "Гарант - инвест холдинг" АД - Кюстендил е от 200,000 акции с емисионна стойност 1540 лв. Третата емисия на "Наш дом - България" АД е за 5 млн. броя акции с емисионна стойност 1637 лв.
Източник: Пари (21.01.1999)
 
"Наш дом - България" - АД, холдинг, на основание чл. 194, ал. 1 ТЗ съобщава на своите акционери, че с решение на общото събрание на акционерите от 29.I.1999 г. увеличава капитала на дружеството от 481 696 000лв. на 5 481 696 000 лв. чрез публично предлагане на нова емисия от 5 000 000 безналични, непривилегировани поименни акции с номинална стойност 1000 лв. и с емисионна стойност 1637 лв. Всеки акционер има право да запише част от акциите от новата емисия, която част съответства на неговия дял в капитала на дружеството преди увеличението на капитала. Срокът за записването на тези акции е 30 дни - от 16.II.1999 г. до 17.III.1999 г. вкл. Ако след упражняване на тези права в 30-дневен срок останат незаписани акции от емисията, в нов 15-дневен срок и до размера на новата емисия всеки акционер има право да запише неограничен брой от тези акции.
Източник: Държавен вестник (05.02.1999)
 
Ловешкото предприятие "Мелта" си осигури суровина за работа. Собственикът на предприятието "Наш Дом" АД е сключил договор за аренда на 220 дка общинска земя за трайни насаждения - ягоди и малини. За проекта "Мелта" са осигурени германски инвестиции за 300 хил. германски марки.
Източник: Демокрация (30.03.1999)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписа капитал 5 481 696 000 лв. чрез записаните новоемитирани вноски по 5 000 000 непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (06.04.1999)
 
30 тона ягоди и 20 тона череши на ден изкупува Мелта - 90 - Ловеч, съобщи изп. директор Томи Томев. Основен акционер в предприятието е холдингът Наш дом - България АД.
Източник: Демокрация (07.06.1999)
 
Консервната фабрика Мелта АД- Ловеч е закупила 200 дка земя за производство на ягоди и малини и 400 дка за овощни насъждения. Мажоритарен собственик на дружеството е Наш Дом България холдинг АД. Дружеството пласира продукцията си в Израел, Германия и Русия. До момента са изкупени над 1 500 тона плодове за преработка. На постоянен договор в предприятието работят 252 работника, а на временни трудови договори 200.
Източник: Демокрация (25.08.1999)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, район "Слатина", ул. Момина чешма 13, ет. 4, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 5.XI.1999 г. в 11 ч. в Ловеч, ул. Александър Кусев 20, в салона на консервното предприятие "Мелта - 90" - АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1997 г. и 1998 г.; проекторешение - ОС приема доклада на дружеството за дейността му през 1997 г. и 1998 г.; 2. приемане балансите и отчетите за приходите и разходите на дружеството за 1997 г. и 1998 г.; проекторешение - ОС приема балансите и отчетите за приходите и разходите на дружеството за 1997 г. и 1998 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за заверените баланси и отчети за приходите и разходите за 1997 г. и 1998 г.; проекторешение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за заверените баланси и отчети за приходите и разходите за 1997 г. и 1998 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на балансите и отчетите за приходите и разходите за 1999 г. и 2000 г.; проекторешение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на балансите и отчетите за приходите и разходите за 1999 г. и 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им през 1997 г. и 1998 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 1997 г. и 1998 г.; 6. промени в устава на дружеството; проекторешение - ОС приема промените в устава на дружеството; 7. промени в състава на надзорния съвет; проекторешение - ОС приема промените в състава на надзорния съвет; 8. определяне възнагражденията на членовете на надзорния съвет; проекторешение - ОС определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с личен паспорт и депозитарна разписка, а пълномощниците - и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД.
Източник: Държавен вестник (05.10.1999)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 5.XI.1999 г.; вписва ново седалище и адрес на управление - София, район "Лозенец", ул. Филип Кутев 5, ет. 1; деноминира капитала от 5 481 696 000 лв. на 5 481 696 лв., разпределен в 5 481 696 поименни непривилегировани акции с право на един глас с номинална стойност 1 лв.; заличава члена на надзорния съвет Жана Илиева Кочева; вписва за член на надзорния съвет Илиан Петров Илиев; надзорният съвет е в състав: Саша Георгиев Дончев - председател, Андрей Иванов Тенев - зам.-председател, и Илиан Петров Илиев; заличава членовете на управителния съвет Димитър Николов Димитров и Румен Цветков Павлов; заличава зам.-председателя на управителния съвет Димитър Николов Димитров; вписва за зам.-председател на управителния съвет Любомир Желев Бостанджиев; управителният съвет е в състав: Иван Стефанов Колев - председател и изпълнителен директор, Любомир Желев Бостанджиев - зам.-председател, и Станимира Георгиева Пашова; дружеството се представлява от изпълнителния директор Иван Стефанов Колев заедно с още един от членовете на управителния съвет.
Източник: Държавен вестник (14.12.1999)
 
През май започва изкупвателната и преработващата кампания за плодове и зеленчуци на ловешката консервна фирма Мелта-90 АД. През лятото суровините ще се преработват до 24 часа след получаването им. Реорганизацията на работната програма ще позволи да се преработва 2,5 пъти повече продукция от тази през предходните години. Направена е модернизация на линията за производство на конфитюр, а до година-две в ловешкото дружество се предвижда и смяна на цялото оборудване с ново. Целта е да то да отговаря на европейските стандарти. Фирмата изнася 90 на сто от своите зеленчукови, плодови консерви и замразена продукция за половината от страните в Европа. Само 10 на сто от произведените количества остават за вътрешния пазар. За Германия и Израел по поръчка Мелта-90 АД изнася сливов концентрат, който се прави съобразно стандартите на двете страни. 64 на сто от дяловете на дружеството са собственост на ПХ Наш дом-България АД.
Източник: Стандарт (11.04.2000)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.VI.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, ул. Цар Иван Асен II № 11, в салона на кино "Влайкова", при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверените баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г. и одобрява доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверените баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 1997 г., 1998 г. и 1999 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1997 г., 1998 г. и 1999 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект на решение: общото събрание на акционерите приема предложените промени в устава на дружеството; 5. приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.; 6. разни; проект на решение: общото събрание на акционерите приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитимират, както следва: физическите лица - с личен паспорт/лична карта и депозитарна разписка, а юридическите лица - с удостоверение за актуално съдебно състояние и депозитарна разписка. Пълномощниците на акционерите се легитимират и с писмено нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (26.05.2000)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13530/96 промяна за "Наш дом - България" - АД - холдинг: вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 22.VI.2000 г.
Източник: Държавен вестник (25.08.2000)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: заличава като член на управителния съвет Любомир Желев Бостанджиев; вписва като членове на управителния съвет Стефан Георгиев Михалев и Огнян Любенов Енчев; вписва като зам.-председател на управителния съвет Стефан Георгиев Михалев.
Източник: Държавен вестник (15.09.2000)
 
Перспективите пред "Белопал" и начините за оцеляване на пазара. Това е поводът, по който се събират утре шефовете на белославската стъкларна на спешен борд на директорите. Възможно е да има персонални рокади в борда, прогнозираха запознати. Само един цех работи в момента в завода. Преди две седмици от експлоатация бе спрян цехът за автоматично производство на домакинска стъклария. 150 души се озоваха без препитание на улицата. Останалите цехове, които работят на територията на завода, се стопанисват от частни фирми. В същото време "Булгаргаз" иска да сложи ръка на активите заради претенции за неплатени дългове. "Белопал" вероятно ще търси изход от кризата, продавайки част от производствата, прогнозираха експерти. На тезгяха ще бъдат сложени цех No1, който е спрян повече от 10 години, и цех No2, който е взет под наем от частна фирма. Освен това ще се търсят купувачи и за търговския комплекс. 34 на сто от активите на "Белопал" приватизира преди време "Наш дом", 25 на сто взе "Труд и капитал", останалите са разпределени между държавата и РМД, образувано в завода.
Източник: Черно море (09.11.2000)
 
Акциите на Наш Дом България холдинг АД бяха приети за търговия на Свободен пазар на БФБ-София АД. Борсовият кон на дружеството е HDOМ.
Източник: БФБ-София (16.11.2000)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Наш дом - България" - АД, холдинг, на 18.V.2001 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2000 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2000 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2000 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2000 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложените промени в устава на дружеството; 5. приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2000 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 2000 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите назначава експерт-счетоводител за заверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2001 и 2002 г.; 7. разни; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с лична карта (личен паспорт) и депозитарна разписка, а пълномощниците - и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (12.04.2001)
 
ПХ "Наш дом -България", който е мажоритарен собственик на ловешкия консервен комбинат "Мелта-90" АД, е готов с разработката на свой проект за създаване на 15 000 декара нови овощни и зеленчукови насаждения с модерни поливни системи. Проектът ще се реализира за три години, а сумата, за която холдингът ще кандидатства, е 25 милиона лева, съобщи за изпълнителният директор на ЗКП "Ягода и малина" Георги Ненков. Кооперацията е структура в състава на холдинга. Тя работи по създаването на собствени насаждения, чиято продукция е за снабдяване на консервните фирми, собственост на "Наш дом". Друг проект на холдинга вече е реализиран. През 1999 година той създаде чрез своята кооперация ягодови и малинови полета върху 213 декара общинска земя, взета под аренда от община Ловеч. Върху други 360 декара в ловешкото село Дойренци бе направена млада овощна градина. През миналата седмица започна брането на плодовете. Инвестициите на "Наш дом" за това начинание са 4,5 милиона лева. Проектът трябва да приключи през 2003 година, като общата му стойност надхвърля 16 милиона лева. През втората половина на тази година в действие трябва да влезе и нова лаборатория в сградата на училището в друго ловешко село Смочан. За лабораторията и оранжериен комплекс към нея през следващите три години ще бъдат вложени общо 3,6 милиона лева. Тези два проекта са включени в Регионалния план за развитие на ловешка област, казаха за БТА от областната администрация. За първи път тази година холдингът сключи договор с кооперациите в 6 села в Ловешка, Луковитска и Севлиевско община за 2000 декара сливови насаждения. Холдингът влага свои средства - 160 000 лева, за технологичните мероприятия - резитба, торене, препарати, застраховки, консултации. За кооперациите печалбата е 20 на сто. Чрез специалната технология животът на сливовите градини се удължава с от 8 до 10 години. Ако проектът бъде успешен, холдингът ще спре вноса на сливи и ще ползва само собствена продукция.
Източник: БТА (22.05.2001)
 
38319Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 5.VI.2001 г. регистрира по ф. д. - 13530/96 промяна за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите на 18.V.2001 г.
Източник: Държавен вестник (16.10.2001)
 
До 31 януари работещите в основното производство на консервната фабрика Мелта-90 АД в Ловеч са в платен отпуск. Спирането не е принудително, а е практика от последните три години, заради сезонния характер на производството активната дейност на фирмата започва в края на май. Сега суровините са изчерпани и производството ще продължи, ако бъдат купени замразени плодове. Тогава ще се правят концентрати и конфитюри. Експедицията на готова продукция продължава. Изнасят се сливов мус и замразени в хладилната база на Мелта малини и ягоди. Продукцията е главно за Австрия и Германия. 68 на сто от дяловете на дружеството са собственост на ПХ Наш дом България. Още две фирми удължиха зимната ваканция за своите работници, за да спестят средства за отопление и други разходи. На 14 януари започва отново работа Балкан АД. Там работещите също са в платен отпуск, като решението за временното спиране на работа се взема от ръководството за всяка година и не е редовна практика. До 7 януари е продължила почивката и на един от цеховете в кожарската фабрика Велур АД, съобщиха от фирмата.
Източник: БТА (14.01.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.Х.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на "Наш дом - България" - АД, холдинг.
Източник: Държавен вестник (18.01.2002)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17.V.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект на решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект на решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект на решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2001 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект на решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 5. преизбиране на членовете на надзорния съвет; проект на решение - ОС приема предложението за преизбиране на членовете на надзорния съвет; 6. приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект на решение - ОС приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 2001 г.; 7. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект на решение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 8. разни; проект на решение - ОС приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрирацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а пълномощниците - и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (12.04.2002)
 
Наш дом-България холдинг АД - София няма да разпределя дивиденти за 2001г. Това заяви юрист консулта на холдинга г-н Величков след ОС на акционерите провело се на 17 май 2002г. Нетната печалба на Наш дом-България холдинг АД за миналата година в размер на 30 000 лева ще бъде заделена във фонд резервен.
Източник: Фирмена информация (28.05.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.IV.2002 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: заличава като член на управителния съвет Стефан Георгиев Михалев; вписва като член на управителния съвет Явор Веселинов Маноилов; заличава Стефан Георгиев Михалев като зам.-председател на управителния съвет; вписва Станимира Георгиева Пашова като зам.-председател на управителния съвет; дружеството има управителен съвет в състав: Иван Стефанов Колев - председател и изпълнителен директор, Станимира Георгиева Пашова - зам.-председател, Огнян Любенов Енчев и Явор Веселинов Маноилов; дружеството се представлява от изпълнителния директор Иван Стефанов Колев заедно с още един от членовете на управителния съвет.
Източник: Държавен вестник (16.07.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.IV.2002 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: заличава като член на управителния съвет Стефан Георгиев Михалев; вписва като член на управителния съвет Явор Веселинов Маноилов; заличава Стефан Георгиев Михалев като зам.-председател на управителния съвет; вписва Станимира Георгиева Пашова като зам.-председател на управителния съвет; дружеството има управителен съвет в състав: Иван Стефанов Колев - председател и изпълнителен директор, Станимира Георгиева Пашова - зам.-председател, Огнян Любенов Енчев и Явор Веселинов Маноилов; дружеството се представлява от изпълнителния директор Иван Стефанов Колев заедно с още един от членовете на управителния съвет.
Източник: Държавен вестник (17.07.2002)
 
Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.V.2001 г. вписа промяна по ф. д. № 289/97 за "Ей Си Пи" - ЕООД, Бойчиновци: вписва прехвърляне на всички 100 дружествени дяла от капитала на дружеството от досегашния собственик Петромил Стоилов Сотиров на новия едноличен собственик "Наш дом - България" - АД, холдинг, София: заличава като едноличен собственик на капитала Петромил Стоилов Сотиров и вписва като едноличен собственик на капитала на дружеството "Наш дом - България" - АД, холдинг; вписва като управител на дружеството Иван Стефанов Колев; дружеството ще се управлява от едноличния собственик на капитала "Наш дом - България" - АД, холдинг, заедно с управителите на дружеството Иван Стефанов Колев и Петромил Стоилов Сотиров; дружеството ще се представлява заедно от двамата управители Иван Стефанов Колев и Петромил Стоилов Сотиров.
Източник: Държавен вестник (20.09.2002)
 
"Наш Дом България Холдинг"АД-София, Борсов код - HDOM уведомява, че премества своя офис на: гр. София, ул. Ангел Кънчев№ 3, тел. 981 60 10, факс 980 1317, 980 0706.
Източник: БФБ-София (10.05.2003)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.; проект на решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект на решение - ОСА приема годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на решение за покриване на загуби от предходни години с набрани средства във фонд "Допълнителни резерви" на дружеството; проект на решение - ОСА приема предложението на управителния и надзорния съвет за покриване на загуби от предходни години с набрани средства във фонд "Допълнителни резерви" на дружеството; 4. приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект на решение - ОСА приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.; 5. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект на решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2002 г.; проект на решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2002 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект на решение - ОСА приема предложените промени в устава на дружеството; 8. промени в състава на надзорния съвет; проект на решение - ОСА приема предложените промени в състава на надзорния съвет; 9. определяне възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството; проект на решение - ОСА приема предложените възнаграждения на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството; 10. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект на решение - ОСА назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 11. вземане на решение за получаване на банков кредит - кредитна линия от дружеството; определяне обезпеченията за банката кредитодател и овластяване на изпълнителния директор заедно с още един от членовете на управителния съвет да сключи договора за кредит и всички останали изискуеми по сделката документи; проект на решение - ОСА приема предложението за получаване на банков кредит - кредитна линия от дружеството; определяне обезпеченията за банката кредитодател и овластяване на изпълнителния директор заедно с още един от членовете на управителния съвет да сключи договор за кредит и всички останали изискуеми по сделката документи; 12. разни; проект на решение - ОСА приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, и в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а пълномощниците - и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (30.05.2003)
 
На проведено ОСА от 30/06/2003г., на "Наш Дом България Холдинг"АД-София, Борсов код - HDOM, са взети следните решения: - Приема доклада на Управителните органи за дейността на дружеството през 2002г.; - Приема год. счетоводен отчет на дружеството за 2002г.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002г.; - Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; - Избор на експерт - счетоводител за 2003г.; - Освобождава от отговорност членовете на Управителните органи за дейността им през 2002г.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Не разпределя дивидент за 2002г. - Заделя за фонд "Резервен" 30 026.09лв.; - Решение за покриване на загуба от минали години от фонд Допълнителни резерви; - Решение за получаване на банков кредит.
Източник: БФБ-София (04.07.2003)
 
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 220 от 25.II.2003 г. по ф. д. № 109/2003 вписа промяна за "Конпло" - АД: вписва ново седалище и адрес на управление - Търговище, ул. Васил Левски 1, ет. 2; увеличава капитала от 50 672 лв. (разпределен в 50 672 поименни акции с номинална стойност 1 лв.) на 1 347 058 лв., разпределен в 1 347 058 поименни акции с номинална стойност 1 лв., чрез извършено внасяне на непарична вноска (апорт на вземане) на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, спрямо "Конпло" - АД, в размер 1 296 386 лв., съответстваща на 1 296 386 поименни акции с номинална стойност 1 лв. от капитала на "Конпло" - АД, които поименни акции са записани изцяло от акционера "Наш дом - България" - АД, холдинг, при емисионна стойност на поименните акции от допълнителната мисия 1,06 лв.
Източник: Държавен вестник (04.07.2003)
 
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 204 от 24.II.2003 г. по ф. д. № 94/2003 вписа промяна за "Мелта - 90" - АД: вписа ново седалище и адрес на управление - Търговище, ул. Васил Левски 1, ет. 2; увеличава капитала от 140 151 лв. на 2 038 984 лв., разпределен в 2 038 984 поименни акции с номинална стойност 1 лв. чрез извършено внасяне на непарична вноска (апорт за вземане) на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, спрямо "Мелта - 90" - АД, в размер 1 898 833 лв., съответстваща на 1 898 833 поименни акции с номинална стойност 1 лв. от капитала на "Мелта - 90" - АД, които са записани изцяло от акционера "Наш дом - България" - АД, холдинг, при емисионна стойност на поименните акции от допълнителната емисия 1,05 лв.; вписва промени в устава, приети на ОСА на 6.II.2003 г.
Източник: Държавен вестник (04.07.2003)
 
Наш дом България АД, София няма да разпределя дивидент за 2002 г., бе решено на общото събрание на дружеството, което се проведе на 30 юни. Наш дом България АД отчете печалба в размер на 30 000 лв., която ще бъде заделена във фонд Допълнителни резерви.
Източник: Капиталов пазар (07.07.2003)
 
С Решение на СГС от 16/07/2003г., са вписани следните промени по партидата на "Наш Дом България Холдинг"АД-София, Борсов код - HDOM: - Промени в управителните органи; - Промени в устава на дружеството
Източник: БФБ-София (23.07.2003)
 
С Решение на СГС от 29/07/2003г., са вписани следните промени по партидата на "Наш Дом България Холдинг"АД-София /HDOM/: - Промени в управителните органи; Вписва като член на УС - Илиян Петров Илиев.
Източник: БФБ-София (07.08.2003)
 
ИЛИЯ ЦОНЕВ, заместник-кмет на Община Ловеч: От три години "Винал" АД започна създаването на 2000 дка лозови масиви върху общинска земя ­ тази година вече са на плодоотдаване. Посадъчният материал бе доставен специално от Франция с чартърни полети, лозовите масиви са в много добро състояние. Също така на холдинга "Наш дом" предоставихме 1000 дка в село Смочано, където се създадоха ягодови и малинови насаждения. Те са собственици пък на консервния комбинат и по този начин сега се разширява тяхната дейност. Ще припомня, че в Ловешка област имаше много площи с трайни насаждения ­ малини, ягоди, ябълки, сливи и т. н. Всичко това беше ликвидирано. Сега започва тяхното създаване отново благодарение на тези два вече нови собственика, които мислят сериозно за бъдещото си производство. И, дай Боже, тези неща да се развиват все повече и повече... Ние предоставихме терени и на други фирми ­ чужденци предимно, защото имаме свободни площи, които могат да бъдат усвоявани. Гарантираме им комуникации, газоснабдяване, вода, електроенергия, канализация до порталите на фабриките. За съжаление интересът нещо се губи. Бяхме предоставили 100 дка на "Американ Стандарт", но продажбите им в Европа паднаха и те спряха инвеститорската си програма за неопределено време. Също така на "Кераплан" ­ немски предприемач, предоставихме 50 дка, но и те все още не започват нищо. Единствено една португалска фирма, шивашка, създаде около 150 работни места, въпреки че там пък оплакванията на работниците са сериозни и е намесена Инспекцията по труда. Впрочем този проблем съществува навсякъде с чуждестранните инвеститори... Обвиняват ни, че не привличаме инвеститори, но Ловеч не е нито входно-изходна врата на България, нито е на транспортен коридор, така че дори такова нещо като газификацията е трудно да ги привлече. "Ловечгаз 96" АД бе създадено още заради Чугунолеярния завод . Преди 6 години започна газификацията, всички промишлени предприятия са газифицирани, всички административни сгради също, благодарение на което имаме изключителен икономически ефект за бюджета на общината... Проблемите ни с отоплението и доставката на горива отпаднаха. Сега масово се отива на битова газификация ­ не мога да кажа точната цифра, но значителна част от жилищата вече са газифицирани, а дружеството си е поставило задача тази година техният брой да надхвърли 1000. Град Ловеч има сериозни контакти с германския Ерфрут ­ повече от 35 години. На такова ниво сме и с град Калиш от Полша, с Лава от Франция, имахме преди, но те заглъхнаха ­ връзки с Република Коми. Сега имаме внесено за обсъждане в общинския съвет предложение за установяване на връзки с един белоруски град и с подмосковския Лотошинский район. Това е вилната зона на Москва, там са резиденциите на президента, на министъра на отбраната, един грамаден правителствен ловен резерват. През март подписахме много сериозен документ между двете администрации и българската фирма "Бонмикс" ­ те там имат един комплекс за 11 000 крави за мляко и 15 000 телета за угояване. При нас се произвеждат някои неща, които представляват за тях голям интерес ­ подобрителите за хлебното производство например, те имат два хлебозавода, които хранят към 200 000 човека и тези подобрители бяха внедрени при тях. Искат също така български технологии за преработка на месо и производство на месни изделия. Пратихме им пробна серия около 1 тон от продукта "Лизал", който гарантира между 10 и 15% прираст на живо тегло и мляко. А те казват, че 1% да постигнат ­ това за тях ще е огромен прираст. Докато се внедрят нашите технологии, имаме право да внасяме месни продукти, произведени от предприятия в общината. Въпреки голямото присъствие на западни фирми нашето място е запазено на техния пазар, но трябва да си го заемем. Нещо повече ­ тяхното ръководство е взело решение за освобождаване на всички смесени и български фирми, регистрирани там, от всякакви регионални и местни данъци и такси. Руската държава, въпреки че там бюрокрацията е изключителна ­ три месеца например ни трябваха, за да прокараме през границата безплатните мостри, е сложила бариери пред вноса на външните хранителни продукти, за да даде възможност за развитие на местното производство.
Източник: Кеш (08.08.2003)
 
Приватизационен фонд "Наш дом" е създаден през 1996 г. с цел успешно участие в първата вълна на масовата приватизация. С набрания първоначално капитал и последващото му увеличаване фондът успява да купи акции от доста предприятия. След началото на търговията на фондовата борса през 1998 г. портфейлът е преструктуриран, в резултат на което в него влизат предимно акции на предприятия от консервната промишленост. Приватизационният фонд е преобразуван в холдинг с името "Наш дом - България". След решение на общото събрание на акционерите от същата година капиталът на дружеството е увеличен с пет милиарда стари лева (пет милиона нови), направено с парични вноски. Капитaлът на "Наш дом - България холдинг" от края на март 1999 г. е 5.482 млн. лв. Основен акционер според информация от регистъра на Комисията за финансов надзор е "Овергаз холдинг" АД с 91.27 на сто от капитала. В регистъра не са посочени други акционери с над пет на сто от капитала на дружеството. Общият брой на акционерите към края на миналата година е 20 099. Холдингът активно участва в управлението на дейността на консервните предприятия в портфейла си. "Наш дом - България" осъществява производствена дейност на консерви на база сключени договори с дъщерните си предприятия, като реализира произведената продукция на вътрешния и външния пазар. Съотношението за първото шестмесечие на тази година е 64 на сто продажби на вътрешен пазар и 36% на външен. За периода дружеството е реализирало продажби на 317 тона продукция на външни пазари. Основните пазари са Германия и Канада, закъдето е реализиран над 50 на сто от целия износ. Освен търговска дейност през миналата година холдингът е направил доставки на Министерствата на отбраната и на правосъдието. "Наш дом - България" има дялово участие в 10 дружества, в половината от които притежава мажоритарния пакет. Най-големият дял - 100 процента, е от Ей Си Пи ЕООД - Казанлък, дружество, което се занимава с мелничарство, селскостопански и технически услуги. Другите мажоритарни пакети са в предприятията от консервната промишленост "Мелта 90", "Конпло", "Вида плод" и "Варна консерв". Холдингът притежава почти половината (49.80 на сто) от капитала на "Дом нет" АД - София. Пакетът на това дружество е придобит с цел извършване на електронна търговия със собствени и чужди продукти. Освен в български дружества холдингът притежава и 44 на сто от "Норберт Текстер фуудконсултинг" ГмБХ, регистрирано в гр. Рощок - Германия. В портфейла влизат и акции на дружество от стъкларската промишленост - "Белопал" (34 на сто), и 27.50% от капитала на "Оранжерии" - Сливен, както и 22.33 на сто от "Институт по заваряване" - София. През последните четири пълни финансови години "Наш дом - България" холдинг има печалба, която е между 22 и 304 хил. лв. За първото тримесечие на тази година дружеството има също положителен резултат - счетоводна печалба от 23 хил. лв. В регистрите на комисията обаче няма информация холдингът да е разпределял дивидент в досегашното си съществуване. Задълженията към края на първото шестмесечие са 12.170 млн. лв., като малко повече са дългосрочните. От тях 4.445 млн. лв. са задължения към банки, а 1.769 млн. лв. - към свързани предприятия. От краткосрочните задължения най-голяма част се пада на тези към доставчици и клиенти. Краткосрочните вземания в края на шестмесечието са 7.772 млн. лв., а материалните запаси възлизат на 5.350 млн. лв. Акциите на "Наш дом - България холдинг" са регистирани на неофициалния пазар на фондовата борса, но почти не се търгуват. Единствената сделка през тази година е сключена на 18 март, когато са разменени 10 акции на цена 0.30 лв. всяка. Преди това за 52 седмици не е имало нито една сделка. В момента на борсата е регистрирано търсене на акции на същата цена от 0.30 лв., но няма предлагане. Според брокери ниската ликвидност на тези акции се обяснява с факта, че един голям акционер притежава по-голяма част от капитала на дружеството.
Източник: Дневник (04.09.2003)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 27.VI.2003 г. по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България АД - холдинг" - АД: вписва промяна в броя на членовете на управителния съвет от 4 на 3; заличава като член на УС Явор Веселинов Маноилов.
Източник: Държавен вестник (25.11.2003)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.VII.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на "Наш дом - България" - АД, холдинг.
Източник: Държавен вестник (22.12.2003)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 16.VII.2003 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 30.VI.2003 г.; дружеството е публично по смисъла на чл. 110 ЗППЦК; заличава като членове на надзорния съвет Сашо Георгиев Дончев и Илиан Петров Илиев; вписва като членове на надзорния съвет Ливия Велинова Николова и "Ди Ди Мениджмънт" - АД (рег. по ф. д. № 10802/2001), представлявано от Сашо Георгиев Дончев; заличава като председател на надзорния съвет Сашо Георгиев Дончев; вписва като председател на надзорния съвет "Ди Ди Мениджмънт" - АД, представлявано от Сашо Георгиев Дончев; вписва преизбиране на членовете на УС за нов петгодишен мандат: Иван Стефанов Колев, Станимира Георгиева Пашова и Огнян Любенов Енчев.
Източник: Държавен вестник (22.12.2003)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.VII.2003 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промяна в броя на членовете на УС от 3 на 4; вписва като член на управителния съвет Илиян Петров Илиев.
Източник: Държавен вестник (30.01.2004)
 
Овергаз Холдинг АД-Ямбол е прехвърлило свои акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.017%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 86.251%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 86.251%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 05.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (11.03.2004)
 
Мина Станянци - с.Станянци е придобило акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.02%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 5.02%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 5.02%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 05.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (12.03.2004)
 
Юлита 2002 ЕООД-София е придобило акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.02%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 5.02%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 5.02%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 12.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (19.03.2004)
 
Бост АД-София е придобило акции от капитала на: - Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /OTZK/ - Брой акции, обект на сделката: 421 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.0039%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 5.0039%; - Участие в капитала чрез свързани лица:0.00 %; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 5.0039%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 10.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (19.03.2004)
 
Мина Станянци АД е прехвърлило свои акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.02%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 0.00%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 0.00%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 12.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (23.03.2004)
 
Кен итрейд ЕАД-София е придобило акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.02%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 5.02%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 5.02%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 23.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (26.03.2004)
 
Юлита 2002 ЕООД-София е прехвърлило свои акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.02%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 0.00% - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 0.00% - Дата на прехвърлянето в ЦД: 23.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (26.03.2004)
 
Овергаз Холдинг АД-Ямбол е придобило акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.017%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 91.267%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 91.267%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 31.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (06.04.2004)
 
Кен Трейд ЕАД-София е прехвърлило свои акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.02%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 0.00%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 0.00%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 31.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (06.04.2004)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ свиква ОСА на 14.06.2004 год. от 11.00ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев № 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2003 год.; - Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на експерт-счетоводител; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2003 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.05.2004 год.
Източник: БФБ-София (03.05.2004)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.VI.2004 г. в 11 ч. в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2003 г.; проект за решение - ОС приема отчета на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2003 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от управителния съвет промени в устава на дружеството; 7. определяне възнагражденията на членовете на управителния съвет на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на управителния съвет на дружеството; 8. оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите за уреждане на отношенията между дружеството и членовете на надзорния съвет; проект за решение - ОС приема решение за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите за уреждане на отношенията между дружеството и членовете на надзорния съвет; 9. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 10. разни; проект за решение - ОС приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на следните адреси: София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, и в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, считано от датата на обнародването на поканата за свикване на това общо събрание в "Държавен вестник" и публикуването й в един централен ежедневник, и са представени в срок и по определения нормативен ред на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в "Българска фондова борса - София" - АД, и в "Централен депозитар" - АД, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. На основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" - АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди общото събрание.
Източник: Държавен вестник (11.05.2004)
 
Овергаз Холдинг АД-Ямбол е прехвърлило свои акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.017%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 86.251%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 86.251%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 04.06.2004 год.
Източник: БФБ-София (09.06.2004)
 
Нетелком ЕООД-София е придобило акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 005 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.01%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 5.01%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 5.01%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 03.06.2004 год.
Източник: БФБ-София (15.06.2004)
 
Поради липса на кворум, свиканото от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ ОСА за 14.06.2004 год. не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 29.06.2004 от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2004 год.
Източник: БФБ-София (17.06.2004)
 
На проведено ОСА от 29.06.2004 год., на Наш дом-България холдинг АД - София /HDOM/ са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2003 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2003 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 год.; - Избор на регистриран одитор за 2004 год.; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2003 год.; - Промени в устава на дружеството; - Не разпределя дивидент за 2003 год. - Заделя 54 779.52 лв. за фонд "Резервен";
Източник: БФБ-София (05.07.2004)
 
Общото събрание на акционерите на Наш дом-България холдинг АД - София /HDOM/, което се проведе на 29.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Наш дом-България холдинг АД - София отчете печалба в размер на 55 000 лв. Дружеството заделя 54 779,52 лв във фонд Резервен.
Източник: Капиталов пазар (05.07.2004)
 
С Решение на Софийски ГС от 12.07.2004 год., са вписани следните промени по партидата на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - Промени в Устава на дружеството;
Източник: БФБ-София (15.07.2004)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: С дата 24.03.2005 год., Централен депозитар АД е издал нови депозитарни разписки на всички акционери на Наш Дом България Холдинг АД-София. Чрез в. Сега инвеститорите ще бъдат уведомени за времето, мястото и начина на получаване на новите депозитарни разписки.
Източник: БФБ-София (04.04.2005)
 
Държавен фонд "Земеделие" одобри 13 компании, които ще получат субсидии за износ на земеделска продукция през тази година, съобщиха от ведомството. Най-печеливш от разпределението на квотите за втора поредна година е Исмет Шабанов, показва справката на фонда. Той ще получи държавни субсидии за износа на 216 тона охладено агнешко месо веднъж чрез "Агрокомерс 98" ЕООД и втори път за 217 тона чрез ЕТ "Исмет Шабанов - Олимп 131". Експортът ще се реализира за Хърватия. Шабанов е собственик и на двете фирми. В земеделския бранш е смятан за приближен до ДПС. "Меком" АД от Силистра спечели квота за износ на 217 тона охладено агнешко месо, за което ще получи субсидии. Експортът на месокомбината също ще бъде предназначен за Хърватия. Собственик на компанията е Стефан Райчев. Субсидия за износ на 200 тона млечни продукти получи отново "Обединена млечна компания" АД. Разпределението е, както следва, 130 тона бяло саламурено сирене от овче мляко, 35 тона бяло саламурено сирене от краве мляко и 35 тона кашкавал от овче мляко са одобрените продукти за износ за Ливан. "Шипка 99" АД ще изнесе на ливанския пазар 420 тона млечни продукти, от които 160 тона сирене от овче мляко, 150 тона сирене от краве мляко и 110 тона кашкавал от овче мляко. Субсидия за 70 тона млечни продукти ще получи "Филипополис - РК" ООД, Пловдив. Средствата ще бъдат разпределени за 5 тона сирене от овче мляко, 10 тона сирене от краве мляко, 45 тона кашкавал от овче мляко и 10 тона кашкавал от краве мляко. Направлението на износа е за Хърватия, Ливан и Азербайджан. "Ел Би булгарикум" ЕООД ще изнесе 160 тона млечни продукти - 50 тона сирене от овче мляко, 60 тона сирене от краве мляко и 50 тона кашкавал от овче мляко. Одобрените продукти ще бъдат реализирани в Ливан и Азербайджан. "Фрукто Сливен" АД ще изнесе 717 тона консервирани зеленчуци - сладки пиперки, смеси от зеленчуци и 437 тона консервирани плодове - праскови и череши. Експортът е насочен за Русия, Грузия, Армения, Казахстан, Азербайджан и Румъния. Мажоритарен собственик на "Фрукто Сливен" АД е руската компания "Райтфор" ООД. "Солвекс Мира фрут" АД за втора година получи субсидия за износ на 214 тона консервирани плодове и зеленчуци на пазарите в Русия и Израел. Мажоритарен собственик на фирмата е "Солвекс - Мира", която е от групата на туроператора "Солвекс". Експортна субсидия за износ на 723 тона консервирани плодове и зеленчуци също получи "Конпло" АД. Износът е за Русия. Мажоритарен собственик на компанията е "Наш дом - България холдинг", в която председател на надзорния съвет е Иван Колев. Той е председател и на надзора на "Овергаз инк", чийто изпълнителен директор е Сашо Дончев. "Птицекланица" АД пак е одобрена за износ на 200 тона пилешко месо за Македония. Традиционно квота за износ на птичи яйца за консумация спечели "Яйца и птици - Зора", Добричко. Нов играч е ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов" (който притежава птицефермата "Градус" в Стара Загора). Заявките им за износ са за 275 тона яйца.
Източник: Дневник (13.04.2005)
 
Агенцията за държавни вземания ще проведе днес търг с явно наддаване за консервна фабрика "Видаплод" АД, която е част от структурата на "Наш дом България холдинг" АД. Фабриката има натрупани задължения в особено големи размери към Данъчната администрация, Националния осигурителен институт и съда. Първоначалната цена на фабриката е 2 196 071 лв. и включва поземлен имот с площ от 81 930 дка, заедно със застроените в него стерилен цех, вакуумен цех, цех за сокове и административни и обслужващи сгради. Депозитът за участие в търга е 10 на сто от обявената начална цена.
Източник: Монитор (09.05.2005)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ свиква ОСА на 30.06.2005 год. от 11.00ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев №3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2004 год.; - Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 год.; - Доклад на експерт-счетоводителя за 2004 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2004 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на решение за получаване на банков кредит; - При липса на кворум, събранието ще се проведе на15.07.2005 год. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2005 год.
Източник: БФБ-София (17.05.2005)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД - холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 11 ч. в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема отчета на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2004 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2004 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 7. вземане на решение за получаване на банков кредит - кредитна линия от дружеството; определяне обезпеченията за банката - кредитодател и овластяване на изпълнителния директор заедно с още един от членовете на управителния съвет да сключи договора за кредит и всички останали изискуеми по сделката документи; проект за решение - ОС приема предложението за получаване на банков кредит - кредитна линия от дружеството; определяне обезпеченията за банката - кредитодател и овластяване на изпълнителния директор заедно с още един от членовете на управителния съвет да сключи договора за кредит и всички останали изискуеми по сделката документи; 8. разни; проект за решение - ОС приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на следните адреси - София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, и район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, считано от датата на обнародването на поканата за свикване на това общо събрание в "Държавен вестник" и публикуването й в един централен ежедневник, и са представени в срок и по определения нормативен ред на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в "Българска фондова борса - София" - АД, и в "Централен депозитар" - АД, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. На основание чл. 115а ЗППЦК, право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" - АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди общото събрание.
Източник: Държавен вестник (27.05.2005)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ свиква ОСА на 30.06.2005 год. от 11.00ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев №3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2004 год.; - Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 год.; - Доклад на експерт-счетоводителя за 2004 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2004 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на решение за получаване на банков кредит; - При липса на кворум, събранието ще се проведе на15.07.2005 год. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В бр.44/2005 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2005 год.
Източник: БФБ-София (30.05.2005)
 
На проведено ОСА от 30.06.2005 год., на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2004 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2004 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 год.; - Избор на регистриран одитор за 2005 год.; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2004 год.; - Не разпределя дивидент за 2004 год. - Заделя 29 733.54лв. за фонд "Резервен";
Източник: БФБ-София (05.07.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 12.VII.2004 г. по ф. д. № 13530/96 промяна за "Наш дом - България" - АД, Холдинг: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 29.VI.2004 г.
Източник: Държавен вестник (15.07.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на "Наш дом - България" - АД, Холдинг.
Източник: Държавен вестник (15.07.2005)
 
Нет Тел Ком ЕООД-София е прехвърлило свои акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 100 - Процент от капитала, обект на сделката: 0.0019%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 4.9985%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 4.9985%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 27.06.2005 год.
Източник: БФБ-София (22.07.2005)
 
Комисията за финансов надзор (КФН) започна проверка във връзка със сделки с акции на "Наш дом България холдинг" през периода 13.06.2005 - 24.06.2005 г., съобщиха от комисията вчера. КФН ще проверява и "Стара планина холд" за отправяне на търгово предложение към акционерите на "Славяна" и прехвърлен голям обем акции на дружеството на предходната борсова сесия.
Източник: Монитор (03.08.2005)
 
По повод публикуваното съобщение в бюлетина на БФБ за отправено търгово предложение към акционерите на Славяна АД от Стара планина холдинг АД, КФН започва проверка след регистрираното съмнително прехвърляне на голям обем акции на дружеството на предходната борсова сесия. Във връзка със сделки с акции на Наш дом България холдинг АД през периода 13 юли - 24 юли т.г., КФН започна проверка на обстоятелствата, свързани с търговията с акции на дружеството.
Източник: Пари (04.08.2005)
 
Наш дом - България холдинг АД - София /HDOM/, чието общо събрание се проведе на 30 юни 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. Наш дом - България холдинг АД - София отчете печалба в размер на 29 733.54 лв., която ще бъде заделена за фонд "Резервен".
Източник: Капиталов пазар (15.08.2005)
 
С Решение на Софийски ГС от 03.10.2005 год., са вписани следните промени по партидата на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - Промени в управителните органи: Заличава като членове на УС: Станимира Георгиева Пашова и Огнян Любенов Енчев; Вписва като членове на УС: Кирил Иванов Василев-изпълнителен директор и Овергаз Холдинг АД, представлявано от Слави Николов Кашеров-зам. председател.
Източник: БФБ-София (11.10.2005)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: Считано от 01.11.2005 год. на длъжността директор за връзка с инвеститорите на Наш Дом България Холдинг АД е назначена Даниела Георгиева Миладинова.
Източник: БФБ-София (03.11.2005)
 
“Наш дом България” АД има намерение да произвежда биологично чиста продукция върху близо 1000 декара земеделска земя, която е собственост на община Севлиево, съобщиха от компанията. Общинските служби вече са предприели действия по установяване на собствеността около терена и възможността за комасиране на земята, спазвайки най-важното условие на бъдещия ползвател – наблизо да няма производство, което да замърсява околната среда. Причина за конкретния интерес е, че запустелите и изоставени земи са запазили естествените си качества, тъй като не са били обработвани с химически препарати. Земята ще бъде ползвана в продължение на 25-30 години, което ще гарантира системни парични постъпления в общинския бюджет. Местната управа иска да увеличи собствените си приходи, за да направи основен ремонт на уличната мрежа в града и да осъществи дейности по благоустрояването, обясниха от ведомството. Оттам очакват, че публично-частното партньорство с “Наш дом България” ще може да получи пари от еврофондовете. Земята ще остане общинска, тя ще бъде сертифицирана като биологично чиста и цената й ще скочи от 7 до 10 пъти. Начинанието ще осигури заетост на местното население и ще се даде тласък в развитието на селското стопанство и туризма. Развитието на селското стопанство в региона чрез биологично чисти продукти ще започне със зеленчуци, а по-късно с овошки, малини и други трайни насаждения. Дългосрочният план на “Наш дом България” АД предвижда изграждане на халета, производство на полуфабрикати, на предпроизводствени предприятия от малък и среден тип в различни региони в страната и съседни балкански страни, за консервирани и дълбоко замразени биологично чисти плодове и зеленчуци. Дружеството ще осигурява ноу-хау, спазване стандартите и технологиите, естествени торове и препарати, семена за разсад, налагане марката на производител на биологично чисти продукти на европейските и световни пазари, изграждане на търговска структура. Мажоритарен собственик на “Наш дом България” АД е “Овергаз холдинг”.
Източник: Дневник (08.03.2006)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 3. приемане на решение за отнасяне на загубите от дейността на дружеството през 2005 г. към "Непокрити загуби от минали периоди"; проект за решение: ОС приема решение за отнасяне на загубите от дейността на дружеството през 2005 г. към "Непокрити загуби от минали периоди"; 4. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през финансовата 2005 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през финансовата 2005 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение: ОС приема предложението на управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 6. промяна в системата на управление на дружеството - от двустепенна система с органи на управление надзорен и управителен съвет в едностепенна система с орган на управление съвет на директорите; проект за решение: ОС променя системата на управление на дружеството - от двустепенна система с органи на управление надзорен и управителен съвет в едностепенна система с орган на управление съвет на директорите; 7. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение: ОС приема нов устав на дружеството; 8. освобождаване на членовете на надзорния и на управителния съвет; проект за решение: ОС освобождава членовете на надзорния и на управителния съвет; 9. избор на членове на съвета на директорите; проект за решение: ОС избира членове на съвета на директорите; 10. приемане на методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и определяне размера на възнагражденията на новоизбраните членове на съвета на директорите и на изпълнителния директор; проект за решение: ОС приема методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и определя размера на възнагражденията на новоизбраните членове на съвета на директорите и на изпълнителния директор; 11. оправомощаване на лице, което от името на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, да сключи договорите за възлагане управлението на дружеството; проект за решение: ОС оправомощава лице, което от името на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, да сключи договорите за възлагане управлението на дружеството; 12. вземане на решение за сключване от дружеството на договори за продажба на вземания (цесии), овластяване на представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на вземания и всички останали изискуеми по сделките документи; проект за решение: ОС взема решение за сключване от дружеството на договори за продажба на вземания (цесии), овластява представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на вземания и всички останали изискуеми по сделките документи; 13. вземане на решение за сключване от дружеството на договори за продажба на всички притежавани от дружеството безналични поименни акции от капитала на "Варна - консерв" - АД, всяка с номинална стойност един лев и с право на глас в общото събрание на акционерите, овластяване на представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на акции и подписване на всички останали изискуеми по сделките документи; проект за решение: ОС взема решение за сключване от дружеството на договори за продажба на всички притежавани от дружеството безналични поименни акции от капитала на "Варна - консерв" - АД, всяка с номинална стойност един лев и с право на глас в общото събрание на акционерите, овластяване на представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на акции и подписване на всички останали изискуеми по сделките документи; 14. разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; 15. други. При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на следните адреси: София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, и София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет.1, считано от датата на обнародването на поканата за свикване на това общо събрание в "Държавен вестник" и публикуването й в централния ежедневник вестник "Сега", и са представени в срок и по определения нормативен ред в Комисията за финансов надзор, в "Българска фондова борса - София" - АД, и в "Централен депозитар" - АД, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. На основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" - АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,30 ч. в деня на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - с документ за самоличност и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се лигитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност, а пълномощниците - с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди общото събрание.
Източник: Държавен вестник (12.05.2006)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ свиква ОСА на 30.06.2006 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев № 3, Дом на културата Средец при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистрирани одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема решение за отнасяне на загубите от дейността на дружеството за 2005 год. към "непокрити загуби от минали години; - Промяна в системата на управление на дружеството- от двустепенна на едностепенна; - Приемане на решение за сключване от дружеството на договори за продажба на вземания (цесии); - Приемане на решение за сключване от дружеството на договори за продажба на всички притежавани безналични поименни акции от капитала на Варна-консерв АД; - При липса на кворум, събранието ще се проведе на 17.07.2006 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 39/2006 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2006 год.
Източник: БФБ-София (18.05.2006)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.VII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на "Наш дом - България АД - холдинг" - АД.
Източник: Държавен вестник (27.06.2006)
 
На проведено ОСА от 30.06.2006 год., на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2005 год.; - Промени в органите на управление на дружеството: променя сиситемата на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна; - Освобождава членовете на НС и УС и избор на СД от 5 члена, в състав: Овергаз Холдинг АД, представлявано от Слави Николов Кашеров, Андрей Иванов Тенев, Илиян Петров Илиев, Кирил Иванов Василев, Сара Леон Дишкова; - Промени в устава на дружеството; - Приема решение загубата за 2005 год. в размер на 6 840 000 лв., да се отнесе към "Непокрити загуби от минали периоди" - Не разпределя дивидент за 2005 год. - Приема решение за сключване на договори за продажба на всички притежавани от дружестото безналични поименни акции от капитала на Варна-консерв АД, всяка с номинална стойност 1.00 лв.
Източник: БФБ-София (06.07.2006)
 
Наш дом - България холдинг АД - София / HDOM /, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 30 юни 2006 год., не разпределя дивидент за 2005 г. Наш дом - България холдинг АД - София отчете загуба за 2005 г. в размер на 6 840 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (06.07.2006)
 
Въз основа на стойностите на търговията за последните шест месеца, на основание чл. 156а, ал. 2 от Правилника на БФБ-София АД, публикуваме списък на дружествата по ал. 1, които след изтичането на срока по параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби биха били преместени на Неофициален пазар, сегмент В, както следва: АКБ Корпорация ХАД-София (AKBHL), Акумпласт АД-Добрич (AKUMP), Армейски Холдинг АД-София (ARMHL), Асеновград БТ АД-Асеновград (ASEBT), А.В. Билдингс АД-София (AVBLD), Машпроектинженеринг АД-Стара Загора /в несъстоятелност/ (BEROE), Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP), Букет АД-Нова Загора (BUKT), Ютекс Холдинг АД-София (BULSTH), Българска роза-Пловдив АД-Пловдив (BUROZ), Булвеста Холдинг АД-София (BVH), Българска захар АД-Долна Митрополия (BZAH), Дъб АД-Враца (DAB), Добруджа холдинг АД-Добрич (DOBHL), Добротица-БСК АД-Добрич (DOBRO), ЕАЗ АД-Пловдив (EAZ), Екофилтър АД-Бургас (EKOFT), Елените АД-Пловдив (ELENI), Електроника АД-София (ELKA), Еврохолд АД-София (EVHL), Филтекс АД-Пловдив (FILEX), Формопласт АД-Кърджали (FORM), Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (HASBT), Холдинг Асенова Крепост АД-Асеновград (HASK), Холдинг Център АД-Стара Загора (HCEN), ХД Дунав АД-Враца (HDD), Наш Дом България Холдинг АД-София (HDOM), Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй (HEKO), ФС Холдинг АД-Дупница (HFSI), Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил (HGI), Костенец-ХХИ АД-Костенец (HHI), Хидропневмотехника АД-Казанлък (HIDPN), Индустриална Холдингова Компания АД-София (HIK), Ком холдинг АД-Димитровград (HKOM), Химмаш АД-Хасково (HMAS), Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC), Холдинг Нов Век АД-София (HNVEK), Пълдин Холдинг АД-Пловдив (HPLD), Република Холдинг АД-София (HREP), Руен Холдинг АД-Кюстендил (HRU), Сила Холдинг АД-Пазарджик (HSI), Стройинвест холдинг АД-София (HSTR), Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора (HUGO), Зенит Агрохолдинг АД-София (HZAG), Инст. по целулоза и хартия АД-София (INCEL), Интрансмаш-инженеринг АД-София (ININ), Интериор АД-Елена /в несъстоятелност/ (INTER), Изгрев-66 АД-Пловдив (IZGRE), КММ-68 АД-Шумен (KMM), Кюстендилски индустриален парк АД-Кюстендил (KONIS), Котлостроене АД-София (KOTL), Кюстендилски плод АД-Кюстендил (KPLOD), Крепежни изделия АД-Пловдив (KREP), Компания за технологии и иновации Съединение АД-София (KRS), Лъв АД-Габрово (LION), Лотос АД-Трявна (LOTOS), Ловеч-турс АД-Ловеч (LOVTU), Мануела АД-Хасково (MANU), МБЕ-гара Хитрино АД-Шумен (MBE), Рециклиращо предприятие АД-Разград (MEHPL), Метрон АД-София (METRON), Мизия-96 АД-Плевен (MIZA), Черноморски Холдинг АД-Бургас (NEFTHL), Независимост-40 АД-Габрово (NEZAV), Нитекс-50 АД-София (NITX), Оптела-оптични технологии АД-Пловдив (OPTIC), Оргтехника АД-Силистра (ORGTE), Пазарджик-БТ АД-Пазарджик (PAZBT), Пиринхарт АД-Разлог (PIRH), Петър Караминчев АД-Русе (PKAR), Плевен-Булгартабак АД-Плевен (PLEBT), Пангеа АД-София (PNG), Браво АД-Коларово (PODG), Полиграфия АД-Пловдив (POLIG), Поляница АД-Търговище (POLYA), Промота Аеропарк АД-София (PRA), Прибор АД-Копривщица (PRIBR), Розахим АД-Горна Оряховица (ROZAH), САФ Магелан АД-София (SAF), Сердиком АД-София (SERDI), Север Холдинг АД-ВеликоТърново (SEVHL), София филм АД-София /в ликвидация/ (SFILM), Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (SHLIF), Шумен-БТ АД-Шумен (SHUBT), Симат АД-Габрово (SIMAT), Сирма АД-Пловдив (SIRMA), Складова техника АД-Горна Оряховица (SKTEH), Слънчеви лъчи АД-София (SLUCI), Стомана АД-Перник /в несъстоятелност/ (STOM), Стоманени тръби АД-Септември (STRAB), Свилоза АД-Свищов (SVIL), Свиневъдство-Преславец АД-София (SVINP), Свиневъдство-Стамболово АД-София (SVIST), Свинекомплекс Николово АД-Николово (SVNIK), Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик (TICHA), Трансстрой-Бургас АД-Бургас (TRANB), Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (TRANSH), Транскарт АД-София (TRCRD), Тракийско пиво АД-Пазарджик (TRPIV), Унимаш АД-Дебелец (UNIM), Вапцаров АД-Плевен (VAP), Преработващи технологии АД-Мизия /в несъстоятелност/ (VAZHO), Велбъжд АД-Кюстендил (VELB), Велпа-91 АД-Стражица (VELPA), Верея-тур АД-Стара Загора (VERY), Винзавод-Асеновград АД-Асеновград (VINAS), Винарска изба Врачанска теменуга АД-Враца (VINVR), Вратица АД-Враца (VRAT), Възраждане 26 Холдинг АД-София (VZH), Ямболен АД-Ямбол (YAMB), Явор АД-Петрич (YAVOP), Балканкар-Заря АД-Павликени (ZARYA), Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй (ZASKO), Заваръчни машини АД-Перник (ZAVMA), Елпром-ЗЕМ АД-София (ZEM), ЗГММ АД-Перник (ZGMM), Екотаб АД-Кочериново (ZKMO), ЗММ-Нова Загора АД-Нова Загора (ZMMNZ), ЗММ-Металик АД-Пазарджик (ZMMPZ), Малък Искър АД-Джурово (MISK), Инструменти и изделия АД-София (INIZD), Венец АД-Орешец /в ликвидация/ (VENEZ), Резервни части АД-Пловдив (REZER), Вега АД-Плевен (VEGA), Орфей-Б АД-Батак (ORFEY), Металик АД-Ябланица (METY), Родопска слава АД-с.Бенковски (RODSL), Металокерамика - И АД-Исперих (METKE), Стройтехника АД-Главиница (STTEH), НонВоТекс АД-София (NETEX), Джерман-София АД-София (DJERM), Биоеко АД-Варна (BIOEK), ЗСК-Лозово АД-Бургас (LOZOV), Сердика-Кула АД (SERKU), Естер Инвесмънт АД-Велико Търново (SERTR), Белопал АД-Търговище /в несъстоятелност/ (BELOP), Победа-ТВ АД-Твърдица (POBTV), СМП-Бухово АД-Бухово (SMP), Ти Ел Пропърти Кампъни ЕАД-София (PRB), Трансстрой-АМ АД-София (TRAAV), Месокомбинат-Бургас АД-София (MESBU), Металопак АД-Карнобат (METKA), Сливница-1968 АД-Сливница (SLIV), Оригинал АД-Севлиево (ORIG), ЗММ-Якоруда АД-Якоруда (YKOR), Тракийски памук АД-Стара Загора (TRAPA), Ципринус АД-Пловдив /в несъстоятелност/ (CIPR), Китка АД-Нови Пазар /в несъстоятелност/ (KITKA), Месокомбинат-Смолян АД-Смолян /в несъстоятелност/ (MESSM), Товарни превози-ТП АД-Шумен (TOVSH), Исперих-БТ АД-Исперих (ISPBT), Месокомбинат-Казанлък АД (MESKA), Първи май-50 АД-Устрем (PMAYU), Севко АД-Севлиево (SEVKO), ЕМПИ АД-Тополово (EMPI), Електрометал АД-Пазарджик (ELMET), Пишещи машини АД-Пловдив (PISHM), ЕЛПО АД-Николаево (ELPO), Хан Крум АД-Крумовград (HANKR), Пещоремонт АД-гара Елин Пелин (PESRE), Капитал Директ-1 АДСИЦ-София (KDSIC), Монолит Стил АД-Бургас (DETBU), Родина-91 АД-Добрич (RDINA), Велина АД-Велинград (VELIN), Кнезим АД-Кнежа (KNEZ), Дупница-БТ АД-Дупница (DUPBT), Витапрот Славяново АД-София (VITAP), Енергокабел АД-София /в несъстоятелност/ (ENKAB), Монтекс-М АД-Монтана /в несъстоятелност/ (MONTE), ЗИНО АД-Казанлък (ZINOK), АутоБохемия АД-София (MSUVR), Рекорд АД-Габрово (REKGA), Гоце Делчев-БТ АД-Гоце Делчев (GDBT), Сънитекс АД-Мездра /в несъстоятелност/ (SUTEX), Оранжерии АД-Сливен/в несъстоятелност/ (BULTZ), Диамант АД-Разград /в несъстоятелност/ (DIAM), ИММИ АД-София (IMMI), Алба-Виа АД-София (ALBA), Еуротерра България АД-София (TERRA), Мебелсистем АД-Пазарджик (MBSYS), Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (KABIL), Стоманени профили АД-София (STPRO), Корадо-България АД-Стражица (LACH), ИнтерСтандартс АД-София (INS), Коприна АД-Свиленград (KOPR), София мел АД-София (MELKO), Изотсервиз Холдинг АД-София (HIZO), Строителна механизация 2000 АД-Стара Загора (STREM), Чугунолеене АД-Ихтиман (CHUG), Птицевъдство-Ломци АД-София (PTILO), Бесттехника ТМ - Радомир АД-Радомир (RADO)
Източник: БФБ-София (06.07.2006)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: Наш Дом България Холдинг АД-София възнамерява да погаси задълженията си към мажоритарния акционер Овергаз Холдинг АД. Задълженията произтичат от Договор за заем, сключен на 18.09.2003 год., Анекс № 1 към договор за заем от 18.09.2003 год., сключен на 16.09.2005 год. и Анекс № 2 към договор за заем от 18.09.2003 год., сключен на 20.10.2005 год. Задълженията, които ще погаси Наш Дом България Холдинг АД-София, са в размер на 15 728 357.05 лева , от които: главница по заема - 14 902 768.17 лева и лихви за периода до 31.12.2005 год. - 825 588.88 лева.
Източник: БФБ-София (10.10.2006)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: Наш Дом България Холдинг АД-София продаде, притежаваните от Дружеството, 11 598 999 броя обикновени, налични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи 99.99% от капитала на Варна Лоджистикс АД, гр. София. Купувачи по сделката, представлявани от законните си представители, са: Бългериън Пропърти Девелъпмънтс ЕООД, гр. София и ФеърПлей Интернешънъл АД-София /BFPI/. Цената, в размер на 24 899 997.85 лева за акциите, е заплатена изцяло от купувачите към момента на прехвърлянето и сумата е постъпила по сметка на Наш Дом България Холдинг АД-София.
Източник: БФБ-София (10.10.2006)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ФеърПлей Интернешънъл АД-София /BFPI/: На 04.10.2006 год. ФеърПлей Интернешънъл АД-София закупи от собственика Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/, 5 799 500 броя обикновени, налични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка една, представляващи 50% от капитала на Варна Лоджистикс АД-София. Цената, която ФеърПлей Интернешънъл АД-София заплати за акциите е 12 450 000 лв.
Източник: БФБ-София (11.10.2006)
 
С Решение на СГС от 27.07.2006 год. са вписани следните промени по партидата на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - Промени в управителните органи: Вписва промяна в системата на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна; - Заличава Надзорния съвет в състав: Ди Ди Мениджмънт АД, Андрей Иванов Тенев и Ливия Велинова Николова; - Заличава Управителния съвет в състав: Иван Стефанов Колев, Кирил Иванов Василев, Овергаз Холдинг АД и Илиян Петров Илиев; - Вписва Съвет на директорите, в състав: Овергаз Холдинг АД-председател, представлявано от Слави Николов Кашеров, Андрей Иванов Тенев-заместник председател, Илиян Петров Илиев, Кирил Иванов Василев-изпълнителен директор, Сара Леон Дишкова - Вписва нов Устав на дружеството; - Дружеството ще се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев и заместник председателя на съвета на директорите Андрей Иванов Тенев.
Източник: БФБ-София (12.10.2006)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 3.Х.2005 г. по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом България АД - холдинг" - АД: заличава като членове на УС Станимира Георгиева Пашова и Огнян Любенов Енчев; вписва като членове на УС Кирил Иванов Василев, ЕГН 7005112881, и "Овергаз холдинг" - АД (рег. по ф. д. № 358/98 на Ямболския окр. съд), представлявано от Слави Николов Кашеров, ЕГН 5607057647 - зам.-председател; дружеството ще се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев, ЕГН 7005112881, и Илиян Петров Илиев, ЕГН 6703056967.
Източник: Държавен вестник (20.10.2006)
 
В промишлената зона на Варна ще бъде построен логистичен парк. Инвеститори на комплекса са "Феър плей интереншънъл" и "Бългериън пропърти дивелопмънтс", съобщиха от компаниите. Миналата година двете дружества придобиха имота за близо 25 млн. лв. от "Наш дом България холдинг" и "Варна лоджистикс". Предвижда се комплексът да разполага с 55 хил. кв.м складови площи. Ще има и специални складове с регулиран контрол на температурата в тях. Паркът ще включва също офисни и търговски площи с разгъната застроена площ от около 85 хил. кв.м. Проектът ще се реализира на няколко етапа. Това е първият голям обект във Варна, който ще осигури складове отговарящи на съвременните изисквания. Международната консултантска компания "Колиърс" (Colliers International) ще отдава площите под наем. По нейни данни в момента цените на складовете във Варна са между 3 и 5.5 евро/кв.м на месец. Общата квадратура на индустриалните площи в морския град е около 200 хил. кв.м. В началото на миналата година "Бългериън пропърти дивелопмънтс" набра 32 млн. паунда капитал на алтернативния сегмент на Лондонската фондова борса. Фондът е фокусиран в инвестиции в разработката на търговски проекти, като притежава над 30 имота. "Феърплей интернешънъл" развива множество проекти в страната основно в областта на ваканционните и жилищните имоти. Двете дружества имат още един общ проект, свързан с изграждането на търговски парк в Плевен. Миналата година те придобиха терен от 36.5 дка за над 3 млн. лв. Обектът трябва да бъде готов през 2008 г., като размерът на инвестицията се оценява на около 11.6 млн. лв.
Източник: Дневник (20.03.2007)
 
Производителят на биологични храни "Наш дом - България" ще представи продукцията си на международна конференция-изложение на доставчиците на магазините "Метро" в Дюселдорф през май. Годишното производство на "Наш дом" тази година ще достигне 120 тона биологични замразени храни
Източник: Сега (13.04.2007)
 
Съветът на директорите на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала (при липса на кворум - на 13.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място), при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2006 г. и изплащане на дивидент; проект за решение - ОС приема решение формираната печалба от дейността на дружеството през 2006 г. - 7 795 266,68 лв., да бъде разпределена, както следва: с част от печалбата - 7 030 755,22 лв., да се покрие натрупаната загуба от дейността на дружеството през предходни години; с част от печалбата - 300 740,39 лв., да се попълни фонд "Резервен" на дружеството до изискуемия от закона размер, част от печалбата - 438 535,68 лв., да бъде разпределена като дивидент, като на една акция бъде изплатен дивидент - 0,08 лв.; останалата част от печалбата - 25 235,39 лв., да се отнесе към "неразпределена печалба от минали периоди"; 4. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност, членовете на управителния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност и членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на Изабела Джалъзова (регистриран одитор, диплом № 422) за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; 6. отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.; 7. овластяване съвета на директорите на "Наш дом България" - АД, холдинг, по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по прехвърляне на вземания (цесии); проект на решение - ОС приема доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК и овластява съвета на директорите на "Наш дом - България" - АД, холдинг, за извършване на посочените в доклада на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК сделки по прехвърляне на вземания (цесии); сделките се сключват при условията, изложени в съдържащия се в материалите по тази точка от дневния ред доклад по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК на съвета на директорите и при спазване на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му; 8. освобождаване на членове на съвета на директорите и избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава членове на съвета на директорите и избира нови членове на съвета на директорите (съгласно посоченото в материалите по настоящата точка от дневния ред на общото събрание); 9. приемане на изменение в методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор; проект за решение - ОС приема изменение в методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и определя размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор (съгласно посоченото в материалите по настоящата точка от дневния ред на общото събрание); 10. оправомощаване на лице, което от името на дружеството да подпише договори за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС оправомощава лице, което от името на дружеството да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите (съгласно посоченото в материалите по настоящата точка от дневния ред на общото събрание); 11. други. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списък, предоставен от Централния депозитар. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството - София, район "Лозенец", ул. Филип Кутев 5, ет. 1, и на адрес София, ул. Ангел Кънчев 3, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на 28.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.
Източник: Държавен вестник (15.05.2007)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ свиква ОСА на 28.06.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год. Проект за решение: освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност, членовете на Управителния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност и членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: формираната печалба от дейността на Дружеството през 2006 г. в размер на 7 795 266.68 лева да бъде разпределена както следва: С част от печалбата в размер на 7 030 755.22 лева да се покрие натрупаната загуба от дейността на дружеството през предходни години; С част от печалбата в размер на 300 740.39 лева да се попълни фонд „Резервен“ на Дружеството до изискуемия от закона размер; Част от печалбата в размер на 438 535.68 лева да бъде разпределена като дивидент, като на една акция бъде изплатен дивидент в размер на 0.08 лева; Останалата част от печалбата в размер на 25 235.39 лева да се отнесе към „неразпределена печалба от минали периоди; - Овластяване на Съвета на директорите на Наш Дом България Холдинг АД-София по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по прехвърляне на вземания/цесии/: 1. Прехвърляне /цедиране/ на вземане от клиент Вида-плод АД /заинтересувано лице/, в размер на 195 600.94 лв. Страни: Наш Дом България Холдинг АД-София /продавач/ и Агровида АД /купувач/; Предмет на сделката: По силата на договор за цесия Наш Дом България Холдинг АД-София прехвърля на Агровида АД свое парично вземане от длъжника Вида-плод АД, съставляващо: договорена цена за продадени стоки, главница по договор за заем от 01.01.2006 год. и начислени лихви по договор за заем от 01.01.2006 год. Прехвърлянето на вземането ще се извърши срещу заплащане от купувача на цена, съгласно оценка на лицензиран оценител, в размер на 195 600.94 лв.; 2. Прехвърляне /цедиране/ на вземане от клиент ЗПК Ягода и малина /заинтересувано лице/, в размер на 76 562.42 лв. Страни: Наш Дом България Холдинг АД-София /продавач/ и Агровида АД /купувач/; Предмет на сделката: По силата на договор за цесия Наш Дом България Холдинг АД-София прехвърля на Агровида АД свои парични вземания към длъжника ЗПК Ягода и малина, съставляващи: договорена цена за продадени стоки, остатък от главница и лихви по договор за заем от 03.01.2001 год. Прехвърлянето на вземането ще се извърши срещу заплащане от купувача на цена, съгласно оценка на лицензиран оценител, в размер на 76 562.42 лв.; 3. Прехвърляне /цедиране/ на вземане от клиент Ей Си Пи ЕООД /заинтересувано лице/, в размер на 739 326.86 лв. Страни: Наш Дом България Холдинг АД-София /продавач/ и Агровида АД /купувач/; Предмет на сделката: По силата на договор за цесия Наш Дом България Холдинг АД-София прехвърля на Агровида АД свое парично вземане към длъжника Ей Си Пи ЕООД, съставляващи: договорена цена за продадени стоки, главница и начислени лихви по договор за заем от 01.01.2006 год. Прехвърлянето на вземането ще се извърши срещу заплащане от купувача на цена, съгласно оценка на лицензиран оценител, в размер на 739 326.86 лв.; 4. Прехвърляне /цедиране/ на вземане от клиент Агроекосервиз ООД /заинтересувано лице/, в размер на 80 549.74 лв. Страни: Наш Дом България Холдинг АД-София /продавач/ и Агротех Враца ООД /купувач/; Предмет на сделката: По силата на договор за цесия Наш Дом България Холдинг АД-София прехвърля на Агротех Враца ООД свое парично вземане към длъжника Агроекосервиз ООД, съставляващо: договорена цена за продадени стоки, главница и начислени лихви по договор за заем. Прехвърлянето на вземането ще се извърши срещу заплащане от купувача на цена, съгласно оценка на лицензиран оценител, в размер на 70 449.20 лв.; 5. Прехвърляне /цедиране/ на вземане от клиент Дом Нет АД /заинтересувано лице/, в размер на 6 443.85 лв. Страни: Наш Дом България Холдинг АД-София /продавач/ и Агровида АД /купувач/; Предмет на сделката: По силата на договор за цесия Наш Дом България Холдинг АД-София прехвърля на Агровида АД свое парично вземане към длъжника Дом Нет АД, съставляващо: договорена цена за продадени стоки. Прехвърлянето на вземането ще се извърши срещу заплащане от купувача на цена, съгласно оценка на лицензиран оценител, в размер на 6 443.85 лв.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2007 год.
Източник: БФБ-София (16.05.2007)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ свиква ОСА на 28.06.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. - Овластяване на Съвета на директорите на Наш Дом България Холдинг АД-София по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по прехвърляне на вземания /цесии/: - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 39/2007 год. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2007 год. Текстът на предложенията за разпределяне на печалбата и сделките по чл. 114 фигурира в публикации от 14.05.2007 год.
Източник: БФБ-София (18.05.2007)
 
На основание чл. 156а, ал. 2 от Правилника на БФБ-София АД и въз основа на стойностите на търговията за последните шест месеца, публикуваме списък на дружествата по ал. 1 от горепосоченият член. Борсов код Име Средномесечен обем Средномесечен оборот Средномесечен брой сделки BITEX Юрокапитал Битекс АД-София 986.33 672.95 4.67 FPRP ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис АД-София 70 833.33 169 916.67 0.33 HDOM Наш Дом България Холдинг АД-София 456.33 1 052.98 14.00 KOTL Котлостроене АД-София 195.50 1 390.61 6.67 PRIMTUR Прайм Турист АД-София 5 133.33 1 075 690.00 0.17 SLBG Слънчеви лъчи България АД-София 507.00 3 545 726.88 1.83 STROD Заводски строежи-Девня АД-Девня 34.50 918.46 2.67
Източник: БФБ-София (02.06.2007)
 
Общото събрание на акционерите на "Овергаз Холдинг" АД прие годишния доклад и консолидирания финансовия отчет за 2006 г. Приходите от дейността на дружеството са 541 милиона лева, като печалбата преди данъчното облагане за 2006 година е в размер на 43 милиона лева, съобщиха от холдинга. В холдинга са компании като "Овергаз Инк.", "Вестител", "Газтек", "Енергоконсулт", "Овергаз Инженеринг", "Овергаз Техника", "Овергаз Сервиз", "Наш дом България", "Ренесанс" и други. В дружествата от системата работят 1 589 души на средна възраст 34 години.
Източник: Монитор (29.06.2007)
 
541 млн. лв. са приходите на "Овергаз Холдинг" за 2006 г., стана ясно след общото събрание на дружеството. Печалбата преди данъчното облагане за 2006 г. е в размер на 43 млн. лв., съобщиха от холдинга. В холдинга са компании като "Овергаз Инк.", "Вестител", "Газтек", "Енергоконсулт", "Овергаз Инженеринг", "Овергаз Техника", "Овергаз Сервиз", "Наш дом България" и други.
Източник: Стандарт (29.06.2007)
 
На заседание на Съвета на директорите от 27.06.2007г. (Протокол №21) e взето решение за преместване на следните емисии от Неофициален Пазар на акции - сегмент “А” на Неофициален пазар на акции - сегмент “В”: 1) Юрокапитал Битекс АД-София 2) ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис АД-София 3) Наш Дом България Холдинг АД-София 4) Котлостроене АД-София 5) Прайм Турист АД-София 6) Слънчеви лъчи България АД-София 7) Заводски строежи-Девня АД-Девня Преместването на емисиите акции от Неофициален Пазар на акции - сегмент “А” на Неофициален пазар на акции - сегмент “В” да се извърши считано от 02.07.2007г.
Източник: БФБ-София (02.07.2007)
 
На проведено ОСА от 28.06.2007 год. на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/, са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството: Освобождава от състава на СД Сара Леон-Дишкова и Илиян Петров Георгиев; Избира като членове на СД Огнян Георгиев Денчев и Словчо Георгиев Велков - Овластява управителните органи за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК: 1. Овластява Съвета на директорите да сключи договор за прехвърляне на вземане /цесия/ от Вида-плод АД, с купувач Агровида АД при условията посочени в даклада по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; 2. Овластява Съвета на директорите да сключи договор за прехвърляне на вземане /цесия/ от ЗПК Ягода и малина, с купувач Агровида АД при условията посочени в даклада по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; 3. Овластява Съвета на директорите да сключи договор за прехвърляне на вземане /цесия/ от Ей Си Пи ЕООД, с купувач Агровида АД при условията посочени в даклада по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; 4. НЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА Съвета на директорите за сключване на договор за прехвърляне на вземане /цесия/ от Агроекосервиз ООД, с купувач Агротех Враца ООД при условията посочени в даклада по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; 5. Овластява Съвета на директорите да сключи договор за прехвърляне на вземане /цесия/ от Дом Нет АД, с купувач Агровида АД при условията посочени в даклада по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; - Разпределя 438 535.68 лв. за дивидент /брутен дивидент в размер на 0.08 лв. на акция за 2006 год./; - Заделя 300 740.39 лв. за фонд "Резервен"; - Заделя 25 235.39 лв. като "Неразпределена печалба"; - Заделя 7 030 755.22 лв. за покриване на загуба от минали години; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 12.07.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2007 год.
Източник: БФБ-София (02.07.2007)
 
С Решение на Софийски Градски Съд от 25.07.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - Промени в управителните органи: Заличава като член на Съвета на директорите Илиян Петров Илиев и Сара Леон Дишкова. Вписва като членове на Съвета на директорите Огнян Георгиев Денчев и Славчо Георгиев Велков.
Източник: БФБ-София (06.08.2007)
 
Наш дом - България холдинг АД - София / HDOM /, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 28 юни 2007 год., разпределя брутен дивидент за 2006 г. в размер на 0.08 лв. (нетен дивидент - 0.0744 лв.). Наш дом - България холдинг АД - София отчете печалба за 2006 г. в размер на 7 795 266.68 лв. Дружеството заделя 300 740.39 лв. за фонд "Резервен", 25 235.39 лв. - като "Неразпределена печалба" и 7 030 755.22 лв. - за покриване на загуба от минали години.
Източник: Капиталов пазар (15.09.2007)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: Начална дата за изплащане на дивидента за 2006 год.: 25.09.2007 год. Крайна дата: 25.12.2007год. След 25.12.2007 год. документи за изплащане на дивидент ще се приемат в офиса на Наш Дом България Холдинг АД-София, гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев 3. Плащането ще се извършва в брой, в касата на дружеството на посочения адрес, след предварително удържане на дължимия данък. Изплащането на дивидента ще се извършва чрез системата на Централен депозитар АД и Банка ДСК АД. - за акционери - физически и юридически лица, които имат открити клиентски сметки при инвестиционен посредник, дивидентът ще се изплаща чрез системата на Централен депозитар АД, чрез съответния инвестиционен посредник. - за акционери - които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник, могат да получат своя дивидент чрез клоновете на Банка ДСК АД в страната. На физическите лица дивидента ще се изплаща лично срещу представяне на лична карта, на надлежно упълномощени от тях лица, срещу представяне на изрично нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност или на наследници на акционерите, срещу представяне на оригинално удостоверение за наследници и документ за самоличност. На юридическите лица дивидента ще се изплаща срещу съдебно удостоверение за актуално състояние , издадено не по - рано от един месец от датата на изплащане, на законния представител или негов пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. Изплащането на дивидента ще се извършва в брой или чрез вътрешно банков превод, ако акционерът притежава разплащателна сметка в Банка ДСК АД. Или открие такава.
Източник: БФБ-София (17.09.2007)
 
"Наш дом-България Холдинг" сключи договори за прехвърляне на вземания /цесии/ към "Агровида" АД, съобщиха от БФБ-София. Това е станало с решение на Съвета на директорите, одобрено от акционерите, като вземанията са на обща стойност 2 056 460,50 лева. С цената на прехвърлените вземания "Наш дом-България Холдинг" погаси своите задължения към "Агровида", след като направи прихващане. Задължението беше формирано от цената на акциите, прехвърлени от "Агровида" на "Наш дом-България Холдинг", на основание договор за продажба на акции.
Източник: Дневник (18.09.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VII.2006 г. по ф. д. № 13530/96 вписва промени за "Наш дом - България АД - Холдинг" - АД: вписва нов устав, приет на общото събрание на акционерите, проведено на 30.VI.2006 г.; вписва преминаване от двустепенна система на управление към едностепенна; заличава като членове на надзорния съвет "Ди Ди мениджмънт" - АД, Андрей Иванов Тенев и Ливия Велинова Николова; заличава като членове на управителния съвет Иван Стефанов Колев, Кирил Иванов Василев, "Овергаз холдинг" - АД, и Илиян Петров Илиев; вписва съвет на директорите в състав: "Овергаз холдинг" - АД (рег. по ф. д. № 358/98 на Ямболския окръжен съд), представлявано от Слави Николов Кашеров, Андрей Иванов Тенев, Илиян Петров Илиев, Кирил Иванов Василев и Сара Леон Дишкова; вписва като председател на съвета на директорите "Овергаз холдинг" - АД, представлявано от Слави Николов Кашеров; вписва като зам.-председател Андрей Иванов Тенев; вписва като изпълнителен директор Кирил Иванов Василев; дружеството ще се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев и зам.-председателя на съвета на директорите Андрей Иванов Тенев.
Източник: Държавен вестник (18.09.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал.2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на "Наш дом - България АД - Холдинг" - АД.
Източник: Държавен вестник (18.09.2007)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - С договори за прехвърляне на вземания /цесии/, сключени в съответствие с Решение на Съвета на директорите на Наш дом-България Холдинг и Решение на ОСА на дружеството, проведено на 28.06.2007г., бяха цедирани на Агровида АД, вземания на обща стойност 2 056 460,50 лева, като с цената на прехвърлените вземания Наш дом-България Холдинг погаси чрез прихващане свои задължения към Агровида АД, съставляващи част от цената на акциите, прехвърлени от Агровида АД на Наш дом-България Холдинг, на основание Договор за продажба на акции от 26.09.2006 год. - На 14.09.2007г. Наш дом-България Холдинг беше уведомен, на основание чл. 99 от Закона за задълженията и договорите, че част от вземането на Агровида АД в размер на 7 325 554,81 лева, е цедирано на Конпло АД, гр. Казанлък. - На 14.09.2007г. Наш дом-България Холдинг беше уведомен, на основание чл. 99 от Закона за задълженията и договорите, че част от вземането на Агровида АД в размер на 4 883 703,21 лева, е цедирано на Мелта-90 АД, гр. София. - С нотариална покана от 14.09.2007г. Наш дом-България Холдинг беше уведомен, че Конпло АД, гр. Казанлък, прихваща задълженията си към Наш дом-България Холдинг, произтичащи от договор за заем от 19.05.2003 г. и анексите към същия със свое вземане към Наш дом-България Холдинг до размера на по-малкото от тях. - С нотариална покана от 14.09.2007г. Наш дом-България Холдинг беше уведомен, че Мелта-90 АД, гр. София, прихваща задълженията си към Наш дом-България Холдинг, произтичащи от договор за заем от 01.01.2006 г.. и анексите към същия със свое вземане към Наш дом-България Холдинг до размера на по-малкото от тях.
Източник: БФБ-София (19.09.2007)
 
С Решение на Софийски Градски Съд от 23.10.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - Промени в управителните органи: Дружеството има Съвет на директорите в състав : зам.председател - "Овергаз холдинг", представлявано от Слави Кашеров; председател - Андрей Тенев; изпълнителен директор - Кирил Василев; член - Огнян Денчев; член - Славчо Велков; Дружеството се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Василев и Председателя на съвета на директорите Андрей Тенев.
Източник: БФБ-София (02.11.2007)
 
На 29.01.2008 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към четвърто тримесечие на 2007 год. от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/
Източник: БФБ-София (30.01.2008)
 
С Решение на СГС от 30.01.2008 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - Промени в управителните органи: Заличава като като изпълнителен директор Кирил Иванов Василев; Вписва като като изпълнителен директор Огнян Георгиев Денчев.
Източник: БФБ-София (01.02.2008)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: Наш Дом България Холдинг АД-София ще разкрива пред обществеността информацията по чл.27 ал.1 от Наредба № 2 чрез избраната информационна медия "Сервиз финансови пазари" ЕООД, с която е сключен договор.
Източник: БФБ-София (29.02.2008)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: Съгласно протокол № 2/15.02.2008г. от заседание на Съвета на директорите на "Наш дом - България" АД Холдинг, дружеството е взело решение да приеме Националния кодекс за корпоративно управление.
Източник: БФБ-София (04.03.2008)
 
Ловешкият общински съвет прекрати арендните договори на холдинг "Наш дом - България" и "Вихрен" ООД, които не са лоялни към общината. През 1999 г. холдингът, който е собственик и на консервното предприятие в Ловеч, взема под аренда 220 дка край с. Смочан за създаване на ягодови и малинови насаждения. Арендното плащане е малко над 6 500 лв. Към 15 декември 2007 г. "Наш дом - България" дължи на общината почти 3 000 лв., които холдингът е обещал да изплати до края на януари т. г. Пари обаче и до този момент не са постъпили. Преди четири години Величка Цалова като представител на "Вихрен" ООД сключва аренден договор за засаждане на сливи върху 142 дка в землището на с. Радювене. При извършените проверки се оказва, че тя не обработва имота и не е засадила дърветата. Към 1 октомври т. г. арендното плащане е близо 3 000 лв. През февруари т. г. Цалова поискала удължаване на гратисния период с още две години или при отказ договорът да бъде прекратен. Другите арендни договори на община Ловеч са изрядни, показва справка. Най-големият арендатор е дружеството "Литекс комерс", което от 2000 г. отглежда лозови насаждения върху 2 016 дка в землищата на пет села. Арендното плащане е 6 511 лв. Трайни насаждения върху 435 дка в с. Слатина гледа Йордан Василев. По негова молба арендно плащане за 250 дка от близо 10 000 лв. е отложено за 1 октомври 2009 г., сега арендаторът дава 7 500 лв. за останалите 185 дка. Други арендатори на община Ловеч са Мария Николова за 54 дка в с. Славяни с ягодови и малинови насаждения и кооперацията в с. Малиново за ползване на съществуваща сливова градина от 100 дка. Последният аренден договор е сключен с Пламен Петров през 2005 г. за 86 дка ябълкови градини в землището на с. Смочан. Насаждението е създадено, дръвчетата са в добро състояние, през 2009 г. се очакват плодове, тогава е и арендното плащане от близо 3 000 лв.
Източник: БГ Север-Плевен (14.04.2008)
 
В изпълнение на разпоредбата на чл.82б, ал.1 от ЗППЦК, Дружеството е предоставило информация на инвеститорите и обществеността в електронния сайт на дружеството, други електронни сайтове и ежедневници както следва: -12.04.2007г. - www.focus-press.net -13.04.2007г. - вестник"Новинар" -12.04.2007г. - www.money.ibox.bg -16.05.2007г. - вестник "Сега" -15.09.2007г. - вестник "Класа" -18.09.2007г. - вестник "Дневник" -31.10.2007г. - www.banks.dir.bg -20.12.2007г. - вестник"Делник"
Източник: x3news.com (23.04.2008)
 
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ свиква ОСА на 30.06.2008 год. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 5 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Овластяване на СД на Дружеството по реда на чл.114 и сл. от ЗППЦК за сделки по прехвърляне на вземания /цесии/; - Оправомощаване на лице, което от името на Наш Дом България Холдинг АД да сключи договорите за възлагане на управление на Дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2008 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2008 год. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/HDOM/
Източник: БФБ-София (19.05.2008)
 
В БФБ-София АД са постъпили допълнителни материали за редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ на 30.06.2008 год. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/5ND-Nash%20Dom%20Bulgaria%20Holding%20AD-Sofia/.
Източник: БФБ-София (16.06.2008)
 
"Овергаз холдинг" продаде дела си от 91.31% в бившия приватизационен фонд "Наш дом България холдинг", става ясно от съобщение, публикувано във вестник "Сега". Андрей Тенев, председател на съвета на директорите на "Наш дом България холдинг" и бивш управляващ в "Овергаз", е придобил целия дял на газовата компания. В три извънборсови сделки на 29 август "Овергаз" е прехвърлил всичките си 5.005 млн. акции за 7.46 млн. лв., като книжата са прехвърлени при цени между 1.41 лв. и 1.46 лв. за лот. За дела в "Наш дом България холдинг" Тенев се е разделил и с 0.30% от капитала на "Овергаз", които е притежавал в края на 2007 г., според годишния отчет на "Овергаз", каза той. Продажбата на "Наш дом България холдинг" е с цел съсредоточаване на инженеринговата и газова компания в основната й дейност, поясниха от "Овергаз". Портфейлът на бившия приватизационен холдинг включва в момента основно компании в консервната промишленост на стерилизирани и замразени плодове и зеленчуци. Според уведомлението до останалите акционери в "Наш дом България холдинг" Тенев не възнамерява да отправя търгово предложение и да го отписва от Българската фондова борса, но планира да свика общо събрание, на което да се гласува увеличение на капитала на холдинга.
Източник: Дневник (04.09.2008)
 
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/, както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ свиква ОСА на 22.12.2008 год. от 10.00 ч. в гр. София , ул. Ангел Кънчев 3, при следния дневен ред: - Избор на регистриран одитор; - Промени в органите на управление на дружеството; - Овластяване СД за сделки по чл.114а, ал.1 и 4 от ЗППЦК - При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.01.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.12.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.12.2008 год.
Източник: БФБ-София (06.11.2008)
 
Завръщането на песимистичните настроения се стовари с пълна сила върху четирите индекса на фондовата ни борса. Развилнелите се мечки грабнаха в лапите си 62% от търгуваните компании. Общо 6% от позициите затвориха сесията без промяна, а 32% от компаниите успяха да увеличат стойността на акциите си. Най-потърпевш сред индексите беше широкият BG40, който изтри 4.04% от стойността си, като се смъкна до 140.57 пункта. Водещият бенчмарк Sofix заличи 3.31% и затвори на 472.05 точки. Aпетитна хапка за изгладнелите мечки се оказа и BGTR30, който загуби 3.11% до 354.71 пункта. Индексът на АДСИЦ BGREIT се понижи с 0.82% и затвори сесията на ниво 53.54 базисни точки. При общ оборот за пазара от около 4.3 млн. лв. 2.85 млн. лв. бяха похарчени за сделките на извън регулиран пазар. Оборотът в редовната борсова сесия бе едва 1.45 млн. лв. Общо 20% от сините чипове обърнаха гръб на песимизма и успяха да повишат стойността на книжата си. Една компания в Sofix затвори на нивата от сряда, а останалите 75% регистрираха понижения. Най-търгуваната позиция бе тази на ЦКБ, като инвеститорският интерес беше привлечен от 213 183 акции. Книжата на трезора затвориха сесията на цена 1.31 лв. за брой, или с 8.11% понижение. Мечото хоро поведе Наш дом България холдинг АД, след като акциите на дружеството се сринаха с 69% до 0.62 лв. за брой. Водачи на малкото останали бикове бяха Капитан Дядо Никола АД и Химко. Прехвърлените едва 7 лота на първата я изстреляха с 20.47%. По позицията на Химко минаха 27 801, а повишението беше 18.02%.
Източник: Пари (07.11.2008)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/: Считано от 11.11.2008 год. Директор за връзка с инвеститорите е Валентин Павлов Павлов. Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Ангел Кънчев 3 Телефони за контакт: 02/ 980 39 59. E-mail: vpavlov@nash-dom.com
Източник: БФБ-София (14.11.2008)
 
На проведено ОСА от 07.01.2009 год. на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ са взети следните решения: - Избор на регистриран одитор; - Промени в органите на управление на дружеството. ОСА освобождава като член на СД на Дружеството Огнян Георгиев Денчев и избира за нов член на СД Ивайло Емилов Алексиев; - Не приема решение за овластяване СД за сделки по чл.114а, ал.1 и 4 от ЗППЦК.
Източник: БФБ-София (10.01.2009)
 
Наш дом - България холдинг АД е първата и единствена фирма в България, която предлага биологични зеленчукови храни, сертифицирани от Балкан Биосерт. Фирмата произвежда консервирани храни, както конвенционална и биологично чиста продукция, пресни плодове и зеленчуци, така и дълбоко замразени храни. Наш дом - България холдинг АД е надежден бизнес партньор, доказал своята лоялност на българския и чуждестранния пазар - Германия, Япония, Сърбия и Русия. До септември 2008 г. Наш дом - България холдинг АД беше дъщерно дружество на Овергаз инк. През същата година собствеността на холдинга се смени и изпълнителен директор стана Андрей Тенев. Наш дом - България холдинг АД е солидна компания с над 10-годишна история в сектора на качествените и чистите храни. Холдингът има дъщерни предприятия в Казанлък, Ловеч, София, Белград (Сърбия), Рощок (Германия). Предприятията са сигурен и лоялен партньор на производителите на суровини. Високото качество на продукцията се гарантира с внедрените нови технологии и сертифицирани системи за управление. Конпло АД-Казанлък е с основна дейност изкупуване и преработване на пресни плодове и зеленчуци, производство на плодови и зеленчукови консерви, конфитюри, мусове, концентрати, пюрета, сокове и нектари. Мелта-90 АД-Ловеч притежава завод и най-големия хладилник в Северна България с капацитет четири хиляди тона вместимост. Професионалният профил е свързан с изкупуването и производството на пресни плодове и зеленчуци. Приоритет в дейността на дружеството са вносът и износът на собствена продукция, а също така и на зеленчукови и плодови консерви, гъби, диворастящи плодове и пчелен мед. Заводът в Ловеч е сертифициран от организацията за биологично чисти продукти Балкан Биосерт. От 2004 г. с цел повишаване на качеството и ефективността на работата в Наш дом - България холдинг АД и дъщерните му предприятия Конпло АД и Мелта-90 АД е внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2000. Ловешката компания за производство и преработка на биологично чисти плодове и зеленчуци Мелта-90 АД получи сертификат за качество - оценка за изпълнените изисквания на стандарт EN ISO 9001:2000. Акционерното дружество прилага управленска система по безопасността на храните - сертификат по HACCP. Наш дом - България холдинг АД работи по съвместни дългосрочни програми с редица институции като БТПП, Булгарконтрола, швейцарската сертификационна организация SGS, Балкан Биосерт, Българската агенция за експортно застраховане, Патентното ведомство. Наш дом - България холдинг АД има запазена търговска марка Еврика.
Източник: Пари (13.02.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.VII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13530/96 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на “Наш дом - България АД - холдинг” - АД.
Източник: Държавен вестник (24.02.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.VII.2007 г. по ф.д. № 13530/96 вписва промени за “Наш дом - България АД - холдинг” - АД: заличава като членове на съвета на директорите Илиян Петров Илиев и Сара Леон Дишкова; вписва като членове на съвета на директорите Огнян Георгиев Денчев и Славчо Георгиев Велков.
Източник: Държавен вестник (24.02.2009)
 
Индексите на БФБ отново поеха в различни посоки, следвайки разностранните емоции на инвеститорите. Измерителят на сините чипове изпусна въздух в края на сесията и завърши с понижение от 0.90% до 263.32 пункта. Последва го BGREIT, който се сниши с 0.34% и проби нивото от 38 пункта. Индексът на АДСИЦ навлезе в серия от рекордни спадове и с всяка изминала сесия поставя рекорд по най-ниска стойност. Отличник беше BG40, който се покачи с 1.46% до 87.82 пункта. Верен спътник му беше другият широк индекс на БФБ BGTR30, който навакса 0.34% до 193.92 пункта. Общият оборот на борсата достигна 2.3 млн. лв. Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ превзе интереса на инвеститорите и над 590 хил. акции на компанията бяха разменени по време на сесията. Това донесе спад от 8.17% по позицията до 55 ст. за брой. Друга компания за секюритизация на имоти - Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ се нареди втори по активност с над 98 хил. прехвърлени акции при 0.56% спад в цената до 71 ст. за брой. Наш Дом България Холдинг АД се хареса най-много на биковете, които побутнаха акциите на компанията с 269% нагоре до 1.85 лв. за брой. За това бяха достатъчни 15 лота. На прегладнелите мечки най-много се усладиха книжата на Хидроизомат АД, които потънаха с 36.39% до 0.82 лв. за брой при прехвърлени 1885 ценни книги.
Източник: Пари (19.03.2009)
 
Наш Дом България Холдинг отчита ръст от 77% в оборота си за 2008 г. до 7.8 млн. лв., показва годишният консолидиран отчет на компанията, представен пред БФБ. В същото време разходите на компанията за производство на компоти и замразени плодове са се свили на годишна база с близо 30% до 4.1 млн. лв. Сделка В отчетния период холдингът е продал дела си в няколко дъщерни дружества. Продадени са всичките 98.92% от капитала на Вар-на Консерв за 7.3 млн. лв. От сделката за Ей Си Пи ЕООД в касите на Наш Дом България са влезли 5 хил. лв., а 62.97% от Вида плод са продадени за 76 хил. лв. Дружеството се е разделило и с 34% от Белопал за 106 хил. лв. Интересен е фактът, че за продажбата на 27.50% от Оранжерии АД компанията е получила едва 20 лв. Според отчета за дейността през миналата година не е имало технологично обновяване на оборудването, каквато е и инвестиционната стратегия на Наш Дом България Холдинг. Това е затруднило работата на дъщерните компании и за това са търсени варианти за намаляване на преките и косвени разходи в производството. Годишният консолидиран отчет показва, че през 2008 г. холдингът е реализирал нетни приходи от продажби за 1.5 млн. лв., като 86 хил. лв. от тях са от реализирана продукция. За сравнение през 2007 г. компанията е отчела продажби за 2.8 млн. лв. Печалба Финансовият резултат на дружеството бележи значително увеличение през 2008 г. Наш Дом България Холдинг отчита печалба от 3.4 млн. лв. спрямо загуба от 1.3 млн. лв. година по-рано. Това е увеличение от над 355%. Последната сделка с книжата на холдинга е от 18 март, когато при прехвърлени 15 лота акциите поскъпнаха до 1.85 лв. за брой.
Източник: Пари (14.04.2009)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ свиква ОСА на 11.06.2009 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.; - Промени в седалището и адреса на управление; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Овластяване на СД и Изпълнителния директор за сделки по чл.114 от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.05.2009 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.05.2009 год.
Източник: БФБ-София (07.05.2009)
 
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/, както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ свиква ОСА на 11.06.2009 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев № 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на Одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.; - Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение: ОСА променя седалището и адреса на управление от гр. София, ул. Филип Кутев №5 на гр. София, ул. Ангел Кънчев № 3. - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Одобряване на Доклада на Съвета на директорите по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и на предлаганите за сключване и изпълнение с него сделки. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване и изпълнение на предложените сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.05.2009 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.05.2009 год. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/5ND-Nash%20Dom%20Bulgaria%20Holding%20AD-Sofia/. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството можете да откриете на адрес: http://www.x3news.com
Източник: БФБ-София (08.05.2009)
 
На проведено ОСА от 11.06.2009 год. на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Избор на Одитен комитет; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2008 год. Не освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите Кирил Иванов Василев; - Промени в устава на дружеството; - Приема печалбата за 2008 г. на дружеството да се разпредели, както следва: - Заделя 2 484 438,43 лв. като "Неразпределена печалба"; - Заделя 1 322 060,44 лв. за покриване на загуба от минали години; - Одобрява Доклада на Съвета на директорите по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и на предлаганите за сключване и изпълнение с него сделки. Овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор за сключване и изпълнение на предложените сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. - Променя седалището и адреса на управление на дружеството от гр. София, ул. Филип Кутев № 5 на гр. София, ул. Ангел Кънчев № 3. Протоколът от ОСА на дружеството е качен в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/5ND-Nash%20Dom%20Bulgaria%20Holding%20AD-Sofia/
Източник: БФБ-София (17.06.2009)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/, чието общо събрание се проведе на 11 юни 2009, не разпределя дивидент за 2008 г. Наш Дом България Холдинг АД-София отчете печалба в размер на 3 381 000 лв. Дружеството заделя 2 484 438,43 лв. като Неразпределена печалба и 1 322 060,44 лв. за покриване на загуба от минали години.
Източник: Капиталов пазар (17.06.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 13530/96 вписа промени за ”Наш дом – България АД – холдинг“ – АД: дружеството е със съвет на директорите в състав: заместник-председател ”Овергаз холдинг“ – АД, представлявано от Слави Николов Кашеров, Андрей Иванов Тенев – председател, Кирил Иванов Василев – изпълнителен директор, Огнян Георгиев Денчев и Славчо Георгиев Велков; дружеството се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев и председателя на съвета на директорите Андрей Иванов Тенев.
Източник: Държавен вестник (06.10.2009)
 
Дружествата със специална инвестиционна цел показаха отлична форма по време на вчерашната борсова сесия. Щастливият ден за имотните фондове донесе ръст от 2.18% на секторния измерител BGREIT до 48.76 пункта. Всички АДСИЦ, с които имаше сделки вчера, отчетоха повишение в стойността на акциите си. Книжата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ поскъпнаха с 10.64% до средните нива от 0.50 лв. Само една изтъргувана акция пък успя да изстреля цената на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска земя със 7.25% до 0.86 лв. Останалите борсови индекси също се движеха на зелена територия. Бенчмаркът Sofix се покатери с 0.89% до 451.25 базисни точки. При BG40 повишението беше с 0.36% до 122.54 пункта. А равнопретегленият BGTR30 поскъпна с 0.78% до 343.28 точки. След пасивното начало на сесията в крайна сметка инвеститорите превъртяха през пазара сумата от 1.74 млн. лв. Най-голям обем книжа беше прехвърлен по позицията на Инвестор.БГ АД. Обект на покупко-продажба бяха 17 604 лота на дружеството за по 9.50 лв. единият. От отдръпването на мечките най-много спечели Наш Дом България Холдинг. Акциите на компанията поскъпнаха с 20%, като се търгуваха за 1.73 лв. Варненското дружество Явор АД обаче се раздели с 41.60% от стойността на акциите. Инвеститорите изтъргуваха 120 лота на единична цена от 0.29 лв.
Източник: Пари (12.11.2009)
 
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/, както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ свиква ОСА на 29.12.2009 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Мадрид № 30, ет. 2, ап. 4 при следния дневен ред: - Промени в органите на управление на дружеството; - Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение: Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството от гр. София, ул. Ангел Кънчев № 3 на гр. София, бул. Мадрид № 30, ет. 2, ап. 4; - Промени в устава на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.01.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.12.2009 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.12.2009 год.
Източник: БФБ-София (18.11.2009)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/: Считано от 02.11. 2009 год. Директор за връзка с инвеститорите е Ирина Андреева Тенева. Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Мадрид 30, ет.2, ап.4; Телефони за контакт: 02/980 39 59; E-mail: irina_teneva@nash-dom.com
Източник: БФБ-София (30.11.2009)
 
На проведено извънредно ОСА от 29.12.2009 год. на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ са взети следните решения: - Промени в органите на управление на дружеството: Освобождава Ивайло Емилов Алексиев като член на Съвета на директорите; Избира като член на Съвета на директорите Георги Колев; - Промени в устава на дружеството; - Променя седалището и адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. Мадрид 30, ет. 2, ап. 4.
Източник: БФБ-София (05.01.2010)
 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 54/30.12.2009 год., е взето следното решение: Част 2 Във връзка с решение на Съвета на директорите по протокол № 37/30.09.2009 г., на основание чл. 8, ал. 3 от Част III Правила за допускане до търговия, считано от 04.01.2010 г. премества служебно на Неофициален пазар на акции, сегмент „В” 189 емисии акции, които не отговарят на критериите на чл. 37, ал. 3 от същите. Емисиите, които се преместват служебно са, както следва: № Борсов код Емитент 1 4AN АКБ Корпорация ХАД-София 2 6AK Акумпласт АД-Добрич 3 6AV Алба-Виа АД-София 4 AL1 Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик 5 4AF Армейски Холдинг АД-София 6 6AN Асенова крепост АД-Асеновград 7 6AD Асеновград Табак АД-Асеновград 8 4BU Балканкар-Заря АД-Павликени 9 52B Белопал АД-Търговище /в несъстоятелност/ 10 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир 11 BOH Би Джи Ай Груп АД-София 12 54B Биоеко АД-Варна 13 6B6 Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян 14 4BF България-29 АД-София 15 4BZ Българска захар АД-Долна Митрополия 16 4BO Българска роза-Пловдив АД-Пловдив 17 6B2 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив 18 4W5 Бялата лагуна АД-с. Топола 19 4V4 Вапцаров Холдинг АД-София 20 4V8 Вега АД-Плевен 21 4V6 Велбъжд АД-Кюстендил 22 4V7 Венец АД-Орешец /в ликвидация/ 23 4VT Верея-тур АД-Стара Загора 24 4VD Видахим АД-Видин 25 4VB Винарска изба Врачанска теменуга АД-Враца 26 4VA Винзавод АД-Асеновград 27 VN7 Винъс АД-София 28 4VI Випом АД-Видин 29 VM5 Вита Ми Холдингс АД-София 30 4VS Витапрот Славяново АД-София 31 4VR Вратица АД-Враца 32 4V3 Възраждане 26 Холдинг АД-София /в ликвидация/ 33 5G2 Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил 34 4GD Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев 35 4GH Гранд хотел Варна АД-Варна 36 DAD Далия ЕАД-Габрово 37 4DE Декотекс АД-Сливен 38 4DP Деспред АД-София 39 4DZ Джерман-София АД-Дупница 40 4DI Диамант АД-Разград /в несъстоятелност/ 41 4DO Добротица-БСК АД-Добрич 42 4D9 Добруджа холдинг АД-Добрич 43 4DF Доминант финанс АД-София 44 DOH Домокат АД-София 45 4DA Дупница-Табак АД-Дупница 46 4DB Дъб АД-Враца /в ликвидация/ 47 5EK Екип-98 Холдинг АД-София 48 6EC Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй 49 3ZK Екотаб АД-Кочериново 50 51E Електрометал АД-Пазарджик 51 4EW Елените АД-Пловдив 52 4EZ ЕЛПО АД-Николаево 53 58E ЕМПИ АД-Тополово /в несъстоятелност/ 54 6EB Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село 55 5ES Естер Инвестмънт АД-Велико Търново 56 4EJ Еуротерра България АД-София 57 3ZM Заваръчни машини АД-Перник 58 58B Завод за хартия-Белово АД-Белово 59 3Z7 Завод за шлиф. машини АД-Асеновград 60 3Z8 Заводски строежи-Девня АД-Девня 61 3ZA Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй 62 6D5 ЗАД ДЗИ-София 63 3ZG ЗГММ АД-Перник 64 5Z2 Зенит Агрохолдинг АД-София 65 3ZY ЗММ-Якоруда АД-Якоруда 66 3ZO ЗСК-Лозово АД-Бургас 67 4IZ Изгрев-66 АД-Пловдив 68 5IZ Изотсервиз Холдинг АД-София /в ликвидация/ 69 4IM ИММИ АД-София 70 4I9 Индустриална Холдингова Компания АД-София 71 4PB Инст. по целулоза и хартия АД-София 72 4IR Интериор АД-Елена /в несъстоятелност/ 73 6I1 Интерлоджик-имоти АД-София 74 N0K Интерскай АД-Лесново 75 5I3 ИнтерСтандартс АД-София 76 4IV Интерхотели АД-Велико Търново 77 4IE Интрансмаш-инженеринг АД-София 78 4IS Исперих-БТ АД-Исперих 79 4KO Кабиле-ЛБ АД-Ямбол 80 5K2 Капитал Директ-1 АДСИЦ-София /в ликвидация/ 81 C4P Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София 82 4KU Каучук АД-София 83 4KP КММ АД-Шумен 84 4KZ Кнезим АД-Кнежа 85 6C5 Ком холдинг АД-Димитровград 86 6C7 Континентал Холдинг АД-Перник 87 4KQ Коприна АД-Свиленград 88 4KX Корадо-България АД-Стражица 89 3U8 Корпорация Унимаш АД-Пловдив 90 4KT Костенец-ХХИ АД-Костенец 91 4KV Крепежни изделия АД-Пловдив 92 4KY Кюстендилски плод АД-Кюстендил 93 4O9 Ловеч-турс АД-Ловеч 94 4L6 Лотос АД-Трявна /в несъстоятелност/ 95 4L3 Лъв АД-Габрово 96 4MK Мак АД-Габрово 97 4NZ Малък Искър АД-Джурово /в ликвидация/ 98 4MC Мануела АД /в несъстоятелност/-Хасково 99 MB1 Март България АД-София 100 51M Машпроектинженеринг АД-Стара Загора /в несъстоятелност/ 101 4MO Машстрой АД-Троян 102 MBZ МБЕ-гара Хитрино АД-Шумен 103 M6D МДКЦ Биочек АД-София 104 5ML Мебелсистем АД-Пазарджик 105 5MS Медийни Системи АД-Стара Загора 106 5MK Месокомбинат-Казанлък АД-Казанлък 107 5MD Металик АД-Ябланица 108 5ME Металокерамика - И АД-Исперих /в ликвидация/ 109 5MP Металопак АД-Карнобат 110 5MF Мизия-96 АД-Плевен 111 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София 112 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София 113 3NG Нитекс-50 АД-София 114 4OC Оранжерии АД-Сливен/в несъстоятелност/ 115 3OA Оргтехника АД-Силистра 116 5O2 Орел Инвест АД-София 117 3OG Оригинал АД-Севлиево 118 3OR Орфей-Б АД-Батак 119 4PZ Пазарджик-БТ АД-Пазарджик 120 6P2 Пангеа АД-София 121 4PF Пещоремонт АД-гара Елин Пелин 122 4PJ Пиринхарт АД-Разлог 123 PZL Пишещи машини АД /в ликвидация/-Пловдив 124 54P Победа-ТВ АД-Твърдица 125 52P Полиграфия АД-Пловдив 126 53R Поляница АД-Търговище 127 5P5 Прайм Турист АД-София 128 4VH Преработващи технологии АД-Мизия /в несъстоятелност/ 129 5P3 Прибор АД-Копривщица /в ликвидация/ 130 6S9 ПСК Тера Строй Инвест – Стара Загора АД 131 55P Птицевъдство-Ломци АД-София 132 6P1 Пълдин Холдинг АД-Пловдив 133 56P Пълдин-ЕР АД-Пловдив /в несъстоятелност/ 134 4O8 Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ 135 6R1 Развитие Индустрия Холдинг АД-София 136 3RN Резервни части АД-Пловдив 137 3RD Рекорд АД-Габрово 138 4NY Рециклиращо предприятие АД-Разград /в ликвидация/ 139 4OB Рилски лен АД-Самоков 140 3RW Родина-91 АД-Добрич 141 6R2 Родна Земя Холдинг АД-Варна 142 3RJ Родопска слава АД-с.Бенковски 143 3RX Розахим АД-Горна Оряховица 144 5R9 Руен Холдинг АД-Кюстендил 145 3LX Светлина АД-Сливен 146 6SN Свинекомплекс Николово АД-Николово 147 6S8 Север Холдинг АД-София 148 3JG Севко АД-Севлиево 149 SB0 Септона България АД-Русе 150 3JF Сердика-Кула АД 151 6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора 152 3JI Симат АД-Габрово 153 3JK Симко АД-София/в ликвидация/ 154 3JJ Сирма АД-Пловдив 155 SLA Складова техника АД-Горна Оряховица 156 3JN Сливница-1968 АД-Сливница 157 3JL Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг 158 6SV Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг 159 3JM Слънчеви лъчи АД-София 160 SLR Слънчо АД-Свищов 161 3JQ СМП-Бухово АД-Бухово 162 3ZB София Хотел Балкан АД-София 163 3JU София-БТ АД-София 164 SW3 Сток плюс АД-Банкя 165 3JX Стоманени профили АД-София 166 6SF Сфилм АД-София 167 3JE Сънитекс АД-Мездра 168 3TQ Товарни превози-ТП АД-Шумен /в ликвидация/ 169 TTV Торготерм АД-Кюстендил 170 4TP Тракийски памук АД-Стара Загора 171 3TW Тракийско пиво АД-Пазарджик 172 5T5 Транскарт АД-София 173 45W Уеб Медия Груп АД-София 174 4F7 Филтекс АД-Пловдив 175 6F2 ФС Холдинг АД-Дупница 176 4KR Хан Крум АД-Крумовград 177 4H9 Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ 178 4D8 ХД Дунав АД-Враца 179 4HY Хидропневмотехника АД-Казанлък 180 6C8 Холдинг Център АД-Стара Загора 181 5L3 Черноморски Холдинг АД-Бургас 182 5CJ Честърфийлд АД-София 183 3JZ Шумен-Табак АД-Шумен 184 6SE Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора 185 3JY Южен индустриален парк АД-София 186 5EB Юрокапитал Битекс АД-София 187 5Y1 Ютекс Холдинг АД-София 188 3YP Явор АД-Петрич 189 3YN Ямболен АД-Ямбол Финансовите инструменти, допуснати до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „В” продължават да се търгуват непрекъснато.
Източник: БФБ-София (06.01.2010)
 
Дружества, които към 04.05.2010 г. не са разкрили пред обществеността годишен финансов отчет за 2009 год. Във връзка със задължението на Българска Фондова Борса-София АД по чл. 88, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, относно разкриване на информация от страна на емитентите на публични ценни книжа и неизпълнение на задължението за представяне пред обществеността на годишен финансов отчет за 2009 год., съгласно чл. 43, ал. 1 от Част III - Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, Борсата представя списък на дружествата, които към 04.05.2010 год. не са изпълнили това си задължение: 1. Съгласно изискването на чл. 100н, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, следните емитенти не са представили Годишен финансов отчет за 2009 г.: Номер по ред Борсов код Емитент 1 6A8 Адванс Екуити Холдинг АД-София 2 ALFA Алу-Пласт ЕАД-София 3 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир 4 54B Биоеко АД-Варна 5 4BO Българска роза-Пловдив АД-Пловдив 6 4VB Винарска изба Врачанска теменуга АД-Враца 7 4DI Диамант АД-Разград /в несъстоятелност/ 8 4EH Еврохолд България АД-София 9 3ZK Екотаб АД-Кочериново 10 5ES Естер Инвесмънт АД-Велико Търново 11 4BI ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп-София 12 4IM ИММИ АД-София 13 4IV Интерхотели АД-Велико Търново 14 4KP КММ АД-Шумен 15 4KQ Коприна АД-Свиленград 16 4KY Кюстендилски плод АД-Кюстендил 17 9LV Лев Инвест АДСИЦ-София 18 4O9 Ловеч-турс АД-Ловеч 19 4L6 Лотос АД-Трявна 20 4L3 Лъв АД-Габрово 21 4NZ Малък Искър АД-Джурово 22 MBZ МБЕ-гара Хитрино АД-Шумен 23 M6D МДКЦ Биочек АД-София 24 5ML Мебелсистем АД-Пазарджик 25 5MK Месокомбинат-Казанлък АД-Казанлък 26 5MD Металик АД-Ябланица 27 5MZ Метизи АД-Роман 28 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София 29 A21A Община Стара Загора 30 3OR Орфей-Б АД-Батак 31 4PJ Пиринхарт АД-Разлог 32 54P Победа-ТВ АД-Твърдица 33 51P Полимери АД-Девня 34 5P5 Прайм Турист АД-София 35 4PR Премиер Фонд АДСИЦ-Варна 36 3RN Резервни части АД-Пловдив 37 4NY Рециклиращо предприятие АД-Разград 38 6R2 Родна Земя Холдинг АД-Варна 39 3RJ Родопска слава АД-с.Бенковски 40 3JF Сердика-Кула АД 41 3JM Слънчеви лъчи АД-София 42 3JQ СМП-Бухово АД-Бухово 43 6ST Статус имоти АДСИЦ-София 44 6SB Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна 45 6SF Сфилм АД-София 46 3JE Сънитекс АД-Мездра 47 UPY Улпина АДСИЦ-София 48 4F7 Филтекс АД-Пловдив 49 4KR Хан Крум АД-Крумовград 50 4CK Химко АД-Враца 51 59C Чугунолеене АД-Ихтиман 52 3JY Южен индустриален парк АД-София 53 5U7 Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София
Източник: БФБ-София (11.05.2010)
 
Наш дом - България холдинг АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 29.12.2009. Дневният ред съдържа: промени в устава на дружеството, промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (09.06.2010)
 
Емитент: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) свиква ОСА на 12.07.2010 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Мадрид № 30, ет.2, ап.4 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.07.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 24.06.2010 год. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на http://download.bse-sofia.bg/prospekt/5ND-Nash%20Dom%20Bulgaria%20Holding%20AD-Sofia/
Източник: БФБ-София (07.07.2010)
 
Емитент: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено ОСА от 12.07.2010 год. на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2009 год.; Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на http://download.bse-sofia.bg/prospekt/5ND-Nash%20Dom%20Bulgaria%20Holding%20AD-Sofia/
Източник: БФБ-София (14.07.2010)
 
Общото събрание на акционерите на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), което се проведе на 12 юли 2010 прие годишния финансов отчет за 2009 год. Дружеството отчете загуба в размер на 450 хил. лв.
Източник: Капиталов пазар (14.07.2010)
 
БФБ спира търговията с 65 емисии заради неплатени такси, търси около 78 хил. лева. Три от спрените емисии са облигации. Към момента, от началото на годината от посочените дружества са търгувани едва 24, като сред най-търгуваните са Химко със 787 сделки и оборот 119 хил. лв., Българска роза Пловдив със 75 сделки и 7678 лева оборот, облигационните емисии на Ален Мак с общ оборот 177 хил. лв. и Заваръчни машини, което се е търгувало в един-единствен ден, в който в две сделки са прехвърлени близо 52 хил. акции и е реализиран оборот около 57 хил. лв. Общият оборот на тези компании е малко над 415 хиляди. Съобразно обявените суми от БФБ от предходното съобщение, БФБ търси 63 600 лева, тъй като всички компании са с такса 1200 лева. Ако се предположи, че останалите 12 компании, които липсват в предишното съобщение, са със същата сума, то цялата сума набъбва до 78 хил. лв.
Източник: БФБ-София (09.12.2010)
 
На основание чл. 65, ал. 6 от от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 13.01.2011 год. (четвъртък) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), ISIN BG1100068987.
Източник: БФБ-София (13.01.2011)
 
Наш дом - България холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на 10.05.2011. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2010 година.
Източник: Агенция по вписвания (28.03.2011)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) свиква ОСА на 10.05.2011 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Мадрид № 30, ет. 2, ап. 4 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на дружеството от предходни години с неразпределената печалба; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.05.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.04.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.04.2011 год. Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на http://www.bse-sofia.bg/?page=GeneralMeetings&code=5ND
Източник: БФБ-София (07.04.2011)
 
Наш дом - България холдинг АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 21.03.2011. Дневният ред съдържа: промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (14.04.2011)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) Поради липса на кворум свиканото от Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) ОСА за 10.05.2011 год. не се е провело. Във връзка с това ОСА ще се проведе на 25.05.2011 год. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.05.2011год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.05.2011 год.
Източник: БФБ-София (12.05.2011)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено при спадащ кворум ОСА от 25.05.2011 год. на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2010 год.; - ОСА освобождава Георги Колев –член на СД и Евгени Атанасов Райков-зам.Председател на СД. ОСА избира Емил Григоров Димитров и Светла Дамянова Дамянова за нови членове в състава на СД; - ОСА одобрява отчетената загуба за 2010 г. да бъде покрита от "Неразпределена печалба"; Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на http://www.bse-sofia.bg/?page=GeneralMeetings&code=5ND
Източник: БФБ-София (31.05.2011)
 
Общото събрание на акционерите Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), което се проведе на 25 май 2011 г. прие годишния финансов отчет за 2010 г. Дружеството отчете загуба в размер на 887 хил. лв.
Източник: Капиталов пазар (02.06.2011)
 
На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 30.10.2012 год. (вторник) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND), ISIN BG1100068987.
Източник: БФБ-София (30.10.2012)
 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 25/16.05.2013 г., е взето следното решение: Дава срок до 23.05.2013 г. на следните дружества да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата за 2013 г. № Емисия Пазар Емитент 1 AR1 Акции Адвертайзинг Продиджи АД-София 2 6AD Акции Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/ 3 BD2 Акции Балканика Имоти АДСИЦ-София 4 7N3 Акции Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 5 5BE Акции Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир 6 9MBA Облигации Болкан Бевъриджис Кампъни ЕАД-София 7 4DP Акции Деспред АД-София 8 4D9 Акции Добруджа холдинг АД-Добрич 9 4H7 Акции Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна 10 6EC Акции Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй 11 4EW Акции Елените АД-Пловдив 12 3ZA Акции Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй 13 3ZG Акции ЗГММ АД-Перник 14 4IZ Акции Изгрев-66 АД-Пловдив 15 5I3 Акции ИнтерСтандартс АД-София 16 BU0 Акции Ипократис Хелт Инвестмънт АД-София 17 0KM Акции Крам комплекс груп ЕАД-София 18 4MK Акции Мак АД-Габрово 19 4MC Акции Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/ 20 MKX Акции Меком АД-Силистра 21 MKXA Акции Меком АД-Силистра 22 6M1 Акции Метрон АД-София 23 5ND Акции Наш Дом България Холдинг АД-София 24 6S9 Акции ПСК Тера Строй Инвест – Стара Загора АД 25 5R9 Акции Руен Холдинг АД-Кюстендил 26 3JG Акции Севко АД-Севлиево 27 6ST Акции Статус имоти АДСИЦ-София 28 65S Акции Стел Солар 1 АД-София 29 42T Акции Трансстрой-АМ АД-София 30 3TU Акции Трансстрой-Бургас АД-Бургас 31 4CK Акции Химко АД-Враца /в несъстоятелност/ 32 Y40A Облигации Хлебни изделия-Подуяне АД-София 33 C81 Акции ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново 34 5L3 Акции Черноморски Холдинг АД-Бургас 35 6SE Акции Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора 36 3JY Акции Южен индустриален парк АД-София 37 45U Акции Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София 38 5EB Акции Юрокапитал Битекс АД-София В случай на незаплащане на дължимите такси в посоченият срок до 23.05.2013 г., на основание чл. 65, ал. 1, т. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, поради незаплащане в срок на годишната такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата, временно се прекратява търговията с емисиите финансови инструменти на горепосочените дружества, считано от 27.05.2013 г. Съгласно чл. 65, ал. 6, търговията с емисията финансови инструменти ще бъде възстановена след отпадане на основанието за временно спиране, а именно - на първия работен ден, следващ деня на заплащане на дължимите от дружествата към БФБ-София АД суми.
Източник: БФБ-София (17.05.2013)
 
Във връзка с Решение на СД на БФБ-София АД по Протокол № 25/16.05.2013 г., относно емитентите на финансови инструменти, които не са заплатили дължимите поддържащи такси за 2013 г., на основание чл. 65, ал. 1, т.6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, поради незаплащане в определения срок на годишната такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата, считано от 27.05.2013 г. временно се прекратява търговията със следните емисии финансови инструменти: Емитент борсов код Адвертайзинг Продиджи АД-София AR1 Балканика Имоти АДСИЦ-София BD2 Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир 5BE Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй 6EC Елените АД-Пловдив 4EW Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй 3ZA Изгрев-66 АД-Пловдив 4IZ ИнтерСтандартс АД-София 5I3 Ипократис Хелт Инвестмънт АД-София BU0 Крам комплекс груп ЕАД-София 0KM Меком АД-Силистра MKX Меком АД-Силистра MKXA Наш Дом България Холдинг АД-София 5ND ПСК Тера Строй Инвест – Стара Загора АД 6S9 Руен Холдинг АД-Кюстендил 5R9 Севко АД-Севлиево 3JG Статус имоти АДСИЦ-София 6ST Стел Солар 1 АД-София 65S Трансстрой-АМ АД-София 42T Трансстрой-Бургас АД-Бургас 3TU Химко АД-Враца /в несъстоятелност/ 4CK Хлебни изделия-Подуяне АД-София Y40A Черноморски Холдинг АД-Бургас 5L3 Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора 6SE Южен индустриален парк АД-София 3JY Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София 45U Юрокапитал Битекс АД-София 5EB Съгласно чл. 65, ал. 6, търговията с емисията финансови инструменти ще бъде възстановена след отпадане на основанието за временно спиране, а именно - на първия работен ден, следващ деня на заплащане на дължимите от дружествата към БФБ-София АД суми.
Източник: БФБ-София (27.05.2013)
 
На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 19.07.2013 год. (петък) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND), ISIN BG1100068987.
Източник: БФБ-София (19.07.2013)
 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 21/10.04.2014 г., е взето следното решение: Дава срок до 24.04.2014 г. на следните дружества да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата за 2014 г.: 6AD Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/ 4BU Балканкар-Заря АД-Павликени 4BUA Балканкар-Заря АД-Павликени 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир 9MBA Болкан Бевъриджис Кампъни ЕАД-София VM5 Вита Ми Холдингс АД-София 3G9 Мейфеър Глоуб АД-София DAD Далия ЕАД-Габрово 0ECA Еврокредит ЕАД-Пловдив E4LA Евролизинг ЕАД-Пловдив ERQ Експат Имоти АДСИЦ-София 51E Електрометал АД-Пазарджик 3ZM Заваръчни машини АД-Перник 3ZA Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй 3ZG ЗГММ АД-Перник 3ZY ЗММ-Якоруда АД-Якоруда 4PB Инст. по целулоза и хартия АД-София 5I3 ИнтерСтандартс АД-София 4IS Исперих-БТ АД-Исперих /в несъстоятелност/ 4KZ Кнезим АД-Кнежа 4KW Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ 4MC Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/ 5MY Мостстрой АД-София /в несъстоятелност/ 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София 5OTZ Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /в несъстоятелност/ 4PF Пещоремонт АД-гара Елин Пелин /в ликвидация/ 4OB Рилски лен АД-Самоков 3JG Севко АД-Севлиево 42T Трансстрой-АМ АД-София WCO Уелкъм Холдингс АД-София 6SE Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора В случай на незаплащане на дължимите такси в посочения срок до 24.04.2014 г., на основание чл. 65, ал. 1, т.6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, поради незаплащане в срок на годишната такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата, временно се прекратява търговията с емисиите финансови инструменти на горепосочените дружества, считано от 28.04.2014 г. Съгласно чл. 65, ал. 6, търговията с емисията финансови инструменти ще бъде възстановена след отпадане на основанието за временно спиране, а именно - на първия работен ден, следващ деня на заплащане на дължимите от дружествата към БФБ-София АД суми.
Източник: БФБ-София (11.04.2014)
 
Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 21/10.04.2014 г., относно временно спиране на търговията с финансовите инструменти на дружествата, които не са заплатили в срок до 24.04.2014 г., дължимата от тях годишна поддържаща такса, на основание чл. 65, ал. 1, т.6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 28.04.2014 г., временно се прекратява търговията със следните емисии: Борсов Код Емитент 6AD Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/ 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир VM5 Вита Ми Холдингс АД-София DAD Далия ЕАД-Габрово 0ECA Еврокредит ЕАД-Пловдив E4LA Евролизинг ЕАД-Пловдив ERQ Експат Имоти АДСИЦ-София 51E Електрометал АД-Пазарджик 3ZM Заваръчни машини АД-Перник 3ZY ЗММ-Якоруда АД-Якоруда 4PB Институт по целулоза и хартия АД-София 5I3 ИнтерСтандартс АД-София 4IS Исперих-БТ АД-Исперих 4KZ Кнезим АД-Кнежа 4MC Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/ 3G9 Мейфеър Глоуб АД-София 5MY Мостстрой АД-София /в несъстоятелност/ 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София 5OTZ Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /в несъстоятелност/ 3JG Севко АД-Севлиево 42T Трансстрой-АМ АД-София 6SE Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора
Източник: БФБ-София (28.04.2014)
 
Спират търговията с акции на ОЦК и Мостстрой поради неплатени сметки БФБ-София АД налага временно спиране на търговията с 23 емисии, тъй като за тях не са платени годишните такси за търговия. Мярката влиза в сила от днес, 28 април 2014 г. Засегнати са Оловно-цинков комплекс АД /в несъстоятелност/, Мостстрой АД /в несъстоятелност/ и други 21 дружества, а именно Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/, Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир, Вита Ми Холдингс АД-София, Далия ЕАД-Габрово, Еврокредит ЕАД-Пловдив, Евролизинг ЕАД-Пловдив, Експат Имоти АДСИЦ-София, Електрометал АД-Пазарджик, Заваръчни машини АД-Перник, ЗММ-Якоруда АД-Якоруда, Институт по целулоза и хартия АД-София, ИнтерСтандартс АД-София, Исперих-БТ АД-Исперих, Кнезим АД-Кнежа, Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/, Мейфеър Глоуб АД-София, Наш Дом България Холдинг АД-София, Никотиана БТ Холдинг АД-София, Севко АД-Севлиево, Трансстрой-АМ АД-София и Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора. Поради незаплащане на дължимата такса в срока, определен от Съвета на директорите на БФБ-София АД, членството на ИП Статус Инвест АД се прекратява, считано от 28 април 2014 г.
Източник: Стандарт (28.04.2014)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND) На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 04.11.2015 год. (сряда) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), ISIN BG1100068987.
Източник: БФБ-София (30.10.2015)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) свиква ОСА на 07.01.2016 год. от 11.30 ч. в гр. София, ул. Гургулят № 5, ап.1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Разглеждане на доклада на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промяна на седалището и адреса на Дружеството на: гр. София, ул. Гургулят №5, ап.1; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.01.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.12.2015 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 21.12.2015 година.
Източник: БФБ-София (03.12.2015)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено ОСА от 07.01.2016 год. на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) са взети следните решения: - Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2015 год.; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.; - Променя седалището и адреса на Дружеството на: гр. София, ул. Гургулят №5, ап.1; - Промени в устава на дружеството; - Не разпределя печалба за 2014 год.
Източник: БФБ-София (12.01.2016)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени за Дружеството: - Нов адрес на управление: гр. София, ул. Гургулят 5, ет. 1
Източник: БФБ-София (02.02.2016)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND): Директор за връзка с инвеститорите е Диана Николаева Бенева. Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Гургулят 5, ет. 1
Източник: БФБ-София (02.02.2016)
 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 7/14.03.2016 г., е взето следното решение: Съветът на директорите на БФБ-София АД дава срок до 01.04.2016 г. на следните дружества да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата за 2016 г.: Борсов код - Емитент ATZ - Артанес Майнинг Груп АД-София BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 4VD - Видахим АД-Видин VN7 - Винъс АД-София 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност DAD - Далия ЕАД-Габрово E4A - Енемона АД-Козлодуй E4AP - Енемона АД-Козлодуй 3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация 4IM - ИММИ АД-София 5I3 - ИнтерСтандартс АД-София 5L2 - Люк АДСИЦ-София 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София 6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София 2O4 - Они Холдингс АД-София 4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация 6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София 42T - Трансстрой-АМ АД-София RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ 4H8 - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4H8C - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София В случай на незаплащане на дължимите такси в посоченият срок - до 01.04.2016 г., на основание чл. 65, ал. 1, т. 8 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, поради незаплащане в срок на годишната такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата, временно да се прекрати търговията с емисиите финансови инструменти на горепосочените дружества, считано от 04.04.2016 г. Търговията с емисиите финансови инструменти ще бъде възстановена след заплащане на дължимите суми. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение в бюлетина на Борсата.
Източник: БФБ-София (15.03.2016)
 
Цели 25 дружества са заплашени от спиране от търговия на борсата Българска фондова борса заплаши 25 дружества, чиито ценни книжа се търгуват на Българска фондова борса да спре търговията им. Основанието за спиране е неплащането в срок на таксата за поддържане на регистрираната емисия. Дружествата имат срок до 1 април да платят дължимата такса. Ако не го сторят, книжата им ще бъдат спрени временно от търговия, считано от 4 април, до заплащане на дължимата такса. Дружествата, незаплатили дължимата на БФБ такса, са: Борсов код - Емитент ATZ - Артанес Майнинг Груп АД-София BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 4VD - Видахим АД-Видин VN7 - Винъс АД-София 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност DAD - Далия ЕАД-Габрово E4A - Енемона АД-Козлодуй E4AP - Енемона АД-Козлодуй 3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация 4IM - ИММИ АД-София 5I3 - ИнтерСтандартс АД-София 5L2 - Люк АДСИЦ-София 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София 6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София 2O4 - Они Холдингс АД-София 4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация 6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София 42T - Трансстрой-АМ АД-София RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ 4H8 - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4H8C - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София
Източник: Банкеръ (15.03.2016)
 
Емисиите на 23 дружества застрашени от временно спиране на търговията от 4 април Общо 25 емисии на 23 дружества са застрашени от временно спиране на търговията от 4 април, ако до началото на месеца не платят на Българска фондова борса АД дължимата годишна такса за поддържане на регистрацията, съобщава пазарният оператор. Сред тях са Енемона АД със своите емисии обикновени и привилегировани акции и 15-ото по оборот сред всички на борсата за последния месец - Артанес Майнинг Груп АД. Другото дружество, което рискува спиране на търговията по две от неговите емисии – на обикновени акции и на облигации, е Хелт енд уелнес АДСИЦ. От групата шест компании са АДСИЦ, две са в несъстоятелност, а една – в ликвидация. Ето и кои са останалите 20 компании: BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София; 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София; 4VD - Видахим АД-Видин; VN7 - Винъс АД-София; 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност; DAD - Далия ЕАД-Габрово; 3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация; 4IM - ИММИ АД-София; 5I3 - ИнтерСтандартс АД-София; 5L2 - Люк АДСИЦ-София; 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София; 6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София; 2O4 - Они Холдингс АД-София; 4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик; 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация; 6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив; 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София; 42T - Трансстрой-АМ АД-София; RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ; 5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София. Предвижда се търговията с емисиите финансови инструменти да бъде възстановена след заплащане на дължимите суми, ако бъдат просрочени. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение за това в бюлетина на БФБ-София. Според правилника на борсовия оператор емитентите е трябвало да платят таксите си за поддържане на техните регистрации до 31 януари на текущата календарна година (или в срок от пет работни дни от датата на подписване на договора за регистрация). Максималната годишна такса за поддържане на регистрацията, дължима от един емитент, е 10 хил. лв. независимо от броя на издадените от него емисии. Размерът на таксата зависи от пазара, на който се търгува финансовият инструмент (Основен, Алтернативен), и от неговия вид, като се предвиждат и различни отстъпки при определени условия.
Източник: Инвестор.БГ (15.03.2016)
 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 7/14.03.2016 г., бе взето следното решение с което бе даден срок до 01.04.2016 г. на емитенти на финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на Борсата, да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата за 2016 г. Във връзка с изтичането на срока, БФБ-София АД оповестява, че към 12,00 ч. на 01.04.2016 г., следните дружества все още не са заплатили дължимата от тях такса и съответно предстои да бъдат временно спрени от търговия на 04.04.2016 г., както следва: Борсов код – Емитент 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 4VD - Видахим АД-Видин 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност DAD - Далия ЕАД-Габрово 4IM - ИММИ АД-София 5L2 - Люк АДСИЦ-София 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София 42T - Трансстрой-АМ АД-София 4H8 - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4H8C - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София
Източник: БФБ-София (04.04.2016)
 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 7/14.03.2016 г., бе взето решение, с което бе даден срок до 01.04.2016 г. на емитенти на финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на Борсата, да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата за 2016 г. Във връзка с изтичането на срока, на основание чл. 65, ал. 1, т. 8 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, поради незаплащане в срок на годишната такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата, временно се прекратява търговията с емисии финансови инструменти, считано от 04.04.2016 г., както следва: Борсов код – Емитент 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 4VD - Видахим АД-Видин 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност DAD - Далия ЕАД-Габрово 4IM - ИММИ АД-София 5L2 - Люк АДСИЦ-София 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София 42T - Трансстрой-АМ АД-София 4H8 - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4H8C - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София Търговията с емисиите финансови инструменти ще бъде възстановена след заплащане на дължимите суми. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение в бюлетина на Борсата.
Източник: БФБ-София (05.04.2016)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) свиква ОСА на 28.02.2017 г. от 10.00 ч. в гр. гр. София, ул. Гургулят 5, ап. 1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.03.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.02.2017 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.02.2017 г.
Източник: БФБ-София (18.01.2017)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND) На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 01.06.2017 г. (четвъртък) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND), ISIN BG1100068987.
Източник: БФБ-София (26.05.2017)