Новини
Новини за 1996
 
Комисията по ценни книжа и фондови борси одобри проспектите на още осем приватизационни фонда. Това са: "Развитие", "Наш дом", "Златен лев", "Варна", "Екип", "Екоинвест", "Мизия", "Мултигруп елит".
Източник: Труд (05.06.1996)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 19, т. 1, р. IА, стр. 110, по ф.д. № 13530/96 на 3 състав акционерно дружество "Приватизационен фонд "Наш дом" – АД, със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", бул. Фр. Жолио-Кюри 20, и с предмет на дейност: придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда на глава осма от ЗППДОбП, срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа на други емитенти. Дружеството е с капитал 472 573 000 лв., от които 10 000 000 лв. в пари и 462 573 000 лв. в инвестиционни бонове; капиталът е разпределен в 472 573 поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв., с двустепенна система на управление – надзорен съвет от 3 членове в състав: Сашо Георгиев Дончев – председател, членове - Андрей Иванов Тенев и Жана Илиева Кочева, и управителен съвет от 5 членове в състав: Димитър Николов Димитров – председател, членове – Емануил Ангелов Колев, Георги Василев Ненков, Юлия Христова Вардева и Николай Иванов Пашов, и се представлява от изпълнителния директор Георги Василев Ненков.
Източник: Държавен вестник (22.11.1996)