Новини
Новини за 1997
 
10 приватизационни фонда са инвстирали в пърия търг в отрасли, които не са били посочени в проспектите, стана ясно в доклад на Комисията по ценни книжа и фондови борси. Сред нарушителите са: ПФ "Зенит" АД, ПФ "Марица Юг" АД, ПФ "Наш Дом" АД, ПФ "Агроинвест" АД, ПФ "Сигурност" АД, ПФ "Меридиан" АД, ПФ "Нов Век" АД, ПФ "Доверие" АД и ПФ "Мелинвест" АД.
Източник: 24 часа (07.04.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под парт. № 19, р. 1, т. 1, стр. 110, по ф.д. № 13530/96 на 3 състав промени за "Приватизационен фонд "Наш дом" - АД: вписва увеличение на капитала от 472 573 000 лв. на 481 696 000 лв., с 9 123 000 лв. в инвестиционни бонове чрез издаване на нови 9123 поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (25.04.1997)
 
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1854 от 30.VI.1997 г. регистрира по ф.д. № 1728/96 промени за "Конпло" - ЕАД: преобразува дружеството в акционерно дружество "Конпло" - АД; освобождава като членове на съвета на директорите Никола Христов Чалъков, Иван Георгиев Милтенов, Донка Христова Райнова; вписва новите членове на съвета на директорите Димитър Николов Димитров, Никола Христов Чалъков, Иванка Стефанова Недева, Емануил Ангелов Колев, Любомир Желев Бостанджиев; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор Никола Христов Чалъков.
Източник: Държавен вестник (18.07.1997)
 
КЦКФБ вписа в регистрите си увеличение на капитала на фондовете Мизия - 125 на 159 млн. лв; Наш дом - от 472 на 481 млн. лв. и Сигурност - от 120 на 125 млн. лв. Комисията е разрешила на ПФ Отечество да продаде срещу пари нова емисия акции в размер на 94 363 000 лв. Досегашния набран от фонда капитал е 95 млн. лв. а новата емисия от 94 млн. лв. зедно с гласовете на учредителите ще осигури на купувача пълен контрол над дружеството. Това ще е първото поглъщане на фонд със съгласието на мениджърите. Комисията е вписала като инвестиционен посредник МОБ Свети Никола. Заедно с нея лицензираните като посредници банки стават 21 а нефинансовите институции 25.
Източник: Пари (21.08.1997)
 
Управителният съвет на Приватизационен фонд "Наш дом" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.I.1998 г. в 14 ч. във Видин, ул. Бдинци 1 (съдебна палата, зала "Филхармония"), при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ПФ "Наш дом" - АД, през 1996 г.; проекторешение - общото събрание приема отчета за дейността на ПФ "Наш дом" - АД, през 1996 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 г.; проекторешение - общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. отчет за участието на дружеството в първия тур на масовата приватизация чрез инвестиционни бонове и за дейността му в приватизираните предприятия през 1997 г.; проекторешение - общото събрание приема отчета за участието на дружеството в първия тур на масовата приватизация чрез инвестиционни бонове и за дейността му в приватизираните предприятия през 1997 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1996 г.; проекторешение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1996 г.; 5. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г. и за 1998 г.; проекторешение - общото събрание назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г. и за 1998 г.; 6. преуреждане дейността на ПФ "Наш дом" - АД, като холдинг; проекторешение - общото събрание преурежда дейността на ПФ "Наш дом" - АД, като холдинг; 7. промени в устава на дружеството; проекторешение - общото събрание изменя и допълва устава на дружеството; 8. увеличаване капитала на дружеството; проекторешение - общото събрание увеличава капитала на дружеството; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на фонда в неговия централен офис в София, ул. Момина чешма 13, ет. 4, както и в регионалния му офис във Видин, ул. Цар Иван-Асен II № 45, "Вида-плод" - АД. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12 ч. в деня на събранието. Акционерите представят личен паспорт и временно удостоверение, а пълномощниците - и писмено пълномощно.
Източник: Държавен вестник (19.12.1997)