Новини
Новини за 1998
 
Общото събрание на акционерите на ПФ "Наш дом" АД взе решение дружеството да се преобразува в холдинг. Новото име на дружеството е "Наш дом България" АД. 3,5 пъти се е увеличило производството в четирите консервни завода, в които дружеството има мажоритарен дял.
Източник: Пари (05.02.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. 13530/96 промени за Приватизационен фонд "Наш дом" - АД: вписва промяна на наименованието - "Наш дом - България" - АД, холдинг; вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 29.I.1998 г.; вписва ново седалище и адрес на управление - София, район "Слатина", ул. Момина чешма 13; вписва промяна в предмета на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност, незабранена със закон; увеличава капитала от 481 696 000 лв. на 5 481 696 000 лв. чрез публично предлагане на нова емисия поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв
Източник: Държавен вестник (31.03.1998)