Новини
Новини за 1999
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: заличава като членове на управителния съвет Емануил Ангелов Колев, Георги Василев Ненков, Юлия Христова Вардева и Николай Иванов Пашов; вписва за членове на управителния съвет Иван Стефанов Колев, Любомир Желев Бостанджиев, Румен Цветков Павлов и Станимира Георгиева Пашова; заличава като изпълнителен директор Георги Василев Ненков; заличава като председател на УС Димитър Николов Димитров; вписва като председател на УС и изпълнителен директор Иван Стефанов Колев и като зам.-председател на УС Димитър Николов Димитров; вписва управителен съвет в състав: Иван Стефанов Колев - председател и изпълнителен директор, Димитър Николов Димитров - зам.-председател, Любомир Желев Бостанджиев, Румен Цветков Павлов и Станимира Георгиева Пашова; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Иван Стефанов Колев заедно с още един от членовете на управителния съвет.
Източник: Държавен вестник (12.01.1999)
 
Комисията по ценните книжа и фондовите борси /КЦКФБ/ е потвърдила проспекти за публично предлагане на ценни книжа на пет акционерни дружества, съобщиха от комисията. Столичното външнотърговско дружество "Електроимпекс" ще предложи за търговия на БФБ - София акции за 105 млн. лв. Въвеждащата офертна цена на една акция е левовата равностойност на 2927 щ. долара. Другите четири дружества пускат нови емисии за увеличаване на капитала си. Четвъртата емисия на "Ривиера" АД - Варна е за 510,947 млн. лв., разпределени в 510,497 акции с номинална стойност 1000 лв. "Русе холдинг" АД пуска третата си емисия от 260 000 акции с емисионна стойност 1000 лв. Втората емисия на "Гарант - инвест холдинг" АД - Кюстендил е от 200,000 акции с емисионна стойност 1540 лв. Третата емисия на "Наш дом - България" АД е за 5 млн. броя акции с емисионна стойност 1637 лв.
Източник: Пари (21.01.1999)
 
"Наш дом - България" - АД, холдинг, на основание чл. 194, ал. 1 ТЗ съобщава на своите акционери, че с решение на общото събрание на акционерите от 29.I.1999 г. увеличава капитала на дружеството от 481 696 000лв. на 5 481 696 000 лв. чрез публично предлагане на нова емисия от 5 000 000 безналични, непривилегировани поименни акции с номинална стойност 1000 лв. и с емисионна стойност 1637 лв. Всеки акционер има право да запише част от акциите от новата емисия, която част съответства на неговия дял в капитала на дружеството преди увеличението на капитала. Срокът за записването на тези акции е 30 дни - от 16.II.1999 г. до 17.III.1999 г. вкл. Ако след упражняване на тези права в 30-дневен срок останат незаписани акции от емисията, в нов 15-дневен срок и до размера на новата емисия всеки акционер има право да запише неограничен брой от тези акции.
Източник: Държавен вестник (05.02.1999)
 
Ловешкото предприятие "Мелта" си осигури суровина за работа. Собственикът на предприятието "Наш Дом" АД е сключил договор за аренда на 220 дка общинска земя за трайни насаждения - ягоди и малини. За проекта "Мелта" са осигурени германски инвестиции за 300 хил. германски марки.
Източник: Демокрация (30.03.1999)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписа капитал 5 481 696 000 лв. чрез записаните новоемитирани вноски по 5 000 000 непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (06.04.1999)
 
30 тона ягоди и 20 тона череши на ден изкупува Мелта - 90 - Ловеч, съобщи изп. директор Томи Томев. Основен акционер в предприятието е холдингът Наш дом - България АД.
Източник: Демокрация (07.06.1999)
 
Консервната фабрика Мелта АД- Ловеч е закупила 200 дка земя за производство на ягоди и малини и 400 дка за овощни насъждения. Мажоритарен собственик на дружеството е Наш Дом България холдинг АД. Дружеството пласира продукцията си в Израел, Германия и Русия. До момента са изкупени над 1 500 тона плодове за преработка. На постоянен договор в предприятието работят 252 работника, а на временни трудови договори 200.
Източник: Демокрация (25.08.1999)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, район "Слатина", ул. Момина чешма 13, ет. 4, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 5.XI.1999 г. в 11 ч. в Ловеч, ул. Александър Кусев 20, в салона на консервното предприятие "Мелта - 90" - АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1997 г. и 1998 г.; проекторешение - ОС приема доклада на дружеството за дейността му през 1997 г. и 1998 г.; 2. приемане балансите и отчетите за приходите и разходите на дружеството за 1997 г. и 1998 г.; проекторешение - ОС приема балансите и отчетите за приходите и разходите на дружеството за 1997 г. и 1998 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за заверените баланси и отчети за приходите и разходите за 1997 г. и 1998 г.; проекторешение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за заверените баланси и отчети за приходите и разходите за 1997 г. и 1998 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на балансите и отчетите за приходите и разходите за 1999 г. и 2000 г.; проекторешение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на балансите и отчетите за приходите и разходите за 1999 г. и 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им през 1997 г. и 1998 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 1997 г. и 1998 г.; 6. промени в устава на дружеството; проекторешение - ОС приема промените в устава на дружеството; 7. промени в състава на надзорния съвет; проекторешение - ОС приема промените в състава на надзорния съвет; 8. определяне възнагражденията на членовете на надзорния съвет; проекторешение - ОС определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с личен паспорт и депозитарна разписка, а пълномощниците - и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД.
Източник: Държавен вестник (05.10.1999)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 5.XI.1999 г.; вписва ново седалище и адрес на управление - София, район "Лозенец", ул. Филип Кутев 5, ет. 1; деноминира капитала от 5 481 696 000 лв. на 5 481 696 лв., разпределен в 5 481 696 поименни непривилегировани акции с право на един глас с номинална стойност 1 лв.; заличава члена на надзорния съвет Жана Илиева Кочева; вписва за член на надзорния съвет Илиан Петров Илиев; надзорният съвет е в състав: Саша Георгиев Дончев - председател, Андрей Иванов Тенев - зам.-председател, и Илиан Петров Илиев; заличава членовете на управителния съвет Димитър Николов Димитров и Румен Цветков Павлов; заличава зам.-председателя на управителния съвет Димитър Николов Димитров; вписва за зам.-председател на управителния съвет Любомир Желев Бостанджиев; управителният съвет е в състав: Иван Стефанов Колев - председател и изпълнителен директор, Любомир Желев Бостанджиев - зам.-председател, и Станимира Георгиева Пашова; дружеството се представлява от изпълнителния директор Иван Стефанов Колев заедно с още един от членовете на управителния съвет.
Източник: Държавен вестник (14.12.1999)