Новини
Новини за 2000
 
През май започва изкупвателната и преработващата кампания за плодове и зеленчуци на ловешката консервна фирма Мелта-90 АД. През лятото суровините ще се преработват до 24 часа след получаването им. Реорганизацията на работната програма ще позволи да се преработва 2,5 пъти повече продукция от тази през предходните години. Направена е модернизация на линията за производство на конфитюр, а до година-две в ловешкото дружество се предвижда и смяна на цялото оборудване с ново. Целта е да то да отговаря на европейските стандарти. Фирмата изнася 90 на сто от своите зеленчукови, плодови консерви и замразена продукция за половината от страните в Европа. Само 10 на сто от произведените количества остават за вътрешния пазар. За Германия и Израел по поръчка Мелта-90 АД изнася сливов концентрат, който се прави съобразно стандартите на двете страни. 64 на сто от дяловете на дружеството са собственост на ПХ Наш дом-България АД.
Източник: Стандарт (11.04.2000)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.VI.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, ул. Цар Иван Асен II № 11, в салона на кино "Влайкова", при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверените баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г. и одобрява доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверените баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 1997 г., 1998 г. и 1999 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1997 г., 1998 г. и 1999 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект на решение: общото събрание на акционерите приема предложените промени в устава на дружеството; 5. приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.; 6. разни; проект на решение: общото събрание на акционерите приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитимират, както следва: физическите лица - с личен паспорт/лична карта и депозитарна разписка, а юридическите лица - с удостоверение за актуално съдебно състояние и депозитарна разписка. Пълномощниците на акционерите се легитимират и с писмено нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (26.05.2000)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13530/96 промяна за "Наш дом - България" - АД - холдинг: вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 22.VI.2000 г.
Източник: Държавен вестник (25.08.2000)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: заличава като член на управителния съвет Любомир Желев Бостанджиев; вписва като членове на управителния съвет Стефан Георгиев Михалев и Огнян Любенов Енчев; вписва като зам.-председател на управителния съвет Стефан Георгиев Михалев.
Източник: Държавен вестник (15.09.2000)
 
Перспективите пред "Белопал" и начините за оцеляване на пазара. Това е поводът, по който се събират утре шефовете на белославската стъкларна на спешен борд на директорите. Възможно е да има персонални рокади в борда, прогнозираха запознати. Само един цех работи в момента в завода. Преди две седмици от експлоатация бе спрян цехът за автоматично производство на домакинска стъклария. 150 души се озоваха без препитание на улицата. Останалите цехове, които работят на територията на завода, се стопанисват от частни фирми. В същото време "Булгаргаз" иска да сложи ръка на активите заради претенции за неплатени дългове. "Белопал" вероятно ще търси изход от кризата, продавайки част от производствата, прогнозираха експерти. На тезгяха ще бъдат сложени цех No1, който е спрян повече от 10 години, и цех No2, който е взет под наем от частна фирма. Освен това ще се търсят купувачи и за търговския комплекс. 34 на сто от активите на "Белопал" приватизира преди време "Наш дом", 25 на сто взе "Труд и капитал", останалите са разпределени между държавата и РМД, образувано в завода.
Източник: Черно море (09.11.2000)