Новини
Новини за 2001
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Наш дом - България" - АД, холдинг, на 18.V.2001 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2000 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2000 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2000 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2000 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложените промени в устава на дружеството; 5. приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2000 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 2000 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите назначава експерт-счетоводител за заверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2001 и 2002 г.; 7. разни; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с лична карта (личен паспорт) и депозитарна разписка, а пълномощниците - и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (12.04.2001)
 
ПХ "Наш дом -България", който е мажоритарен собственик на ловешкия консервен комбинат "Мелта-90" АД, е готов с разработката на свой проект за създаване на 15 000 декара нови овощни и зеленчукови насаждения с модерни поливни системи. Проектът ще се реализира за три години, а сумата, за която холдингът ще кандидатства, е 25 милиона лева, съобщи за изпълнителният директор на ЗКП "Ягода и малина" Георги Ненков. Кооперацията е структура в състава на холдинга. Тя работи по създаването на собствени насаждения, чиято продукция е за снабдяване на консервните фирми, собственост на "Наш дом". Друг проект на холдинга вече е реализиран. През 1999 година той създаде чрез своята кооперация ягодови и малинови полета върху 213 декара общинска земя, взета под аренда от община Ловеч. Върху други 360 декара в ловешкото село Дойренци бе направена млада овощна градина. През миналата седмица започна брането на плодовете. Инвестициите на "Наш дом" за това начинание са 4,5 милиона лева. Проектът трябва да приключи през 2003 година, като общата му стойност надхвърля 16 милиона лева. През втората половина на тази година в действие трябва да влезе и нова лаборатория в сградата на училището в друго ловешко село Смочан. За лабораторията и оранжериен комплекс към нея през следващите три години ще бъдат вложени общо 3,6 милиона лева. Тези два проекта са включени в Регионалния план за развитие на ловешка област, казаха за БТА от областната администрация. За първи път тази година холдингът сключи договор с кооперациите в 6 села в Ловешка, Луковитска и Севлиевско община за 2000 декара сливови насаждения. Холдингът влага свои средства - 160 000 лева, за технологичните мероприятия - резитба, торене, препарати, застраховки, консултации. За кооперациите печалбата е 20 на сто. Чрез специалната технология животът на сливовите градини се удължава с от 8 до 10 години. Ако проектът бъде успешен, холдингът ще спре вноса на сливи и ще ползва само собствена продукция.
Източник: БТА (22.05.2001)
 
38319Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 5.VI.2001 г. регистрира по ф. д. - 13530/96 промяна за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите на 18.V.2001 г.
Източник: Държавен вестник (16.10.2001)