Новини
Новини за 2002
 
До 31 януари работещите в основното производство на консервната фабрика Мелта-90 АД в Ловеч са в платен отпуск. Спирането не е принудително, а е практика от последните три години, заради сезонния характер на производството активната дейност на фирмата започва в края на май. Сега суровините са изчерпани и производството ще продължи, ако бъдат купени замразени плодове. Тогава ще се правят концентрати и конфитюри. Експедицията на готова продукция продължава. Изнасят се сливов мус и замразени в хладилната база на Мелта малини и ягоди. Продукцията е главно за Австрия и Германия. 68 на сто от дяловете на дружеството са собственост на ПХ Наш дом България. Още две фирми удължиха зимната ваканция за своите работници, за да спестят средства за отопление и други разходи. На 14 януари започва отново работа Балкан АД. Там работещите също са в платен отпуск, като решението за временното спиране на работа се взема от ръководството за всяка година и не е редовна практика. До 7 януари е продължила почивката и на един от цеховете в кожарската фабрика Велур АД, съобщиха от фирмата.
Източник: БТА (14.01.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.Х.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на "Наш дом - България" - АД, холдинг.
Източник: Държавен вестник (18.01.2002)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17.V.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект на решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект на решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект на решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2001 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект на решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 5. преизбиране на членовете на надзорния съвет; проект на решение - ОС приема предложението за преизбиране на членовете на надзорния съвет; 6. приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект на решение - ОС приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 2001 г.; 7. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект на решение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 8. разни; проект на решение - ОС приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрирацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а пълномощниците - и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (12.04.2002)
 
Наш дом-България холдинг АД - София няма да разпределя дивиденти за 2001г. Това заяви юрист консулта на холдинга г-н Величков след ОС на акционерите провело се на 17 май 2002г. Нетната печалба на Наш дом-България холдинг АД за миналата година в размер на 30 000 лева ще бъде заделена във фонд резервен.
Източник: Фирмена информация (28.05.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.IV.2002 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: заличава като член на управителния съвет Стефан Георгиев Михалев; вписва като член на управителния съвет Явор Веселинов Маноилов; заличава Стефан Георгиев Михалев като зам.-председател на управителния съвет; вписва Станимира Георгиева Пашова като зам.-председател на управителния съвет; дружеството има управителен съвет в състав: Иван Стефанов Колев - председател и изпълнителен директор, Станимира Георгиева Пашова - зам.-председател, Огнян Любенов Енчев и Явор Веселинов Маноилов; дружеството се представлява от изпълнителния директор Иван Стефанов Колев заедно с още един от членовете на управителния съвет.
Източник: Държавен вестник (16.07.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.IV.2002 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: заличава като член на управителния съвет Стефан Георгиев Михалев; вписва като член на управителния съвет Явор Веселинов Маноилов; заличава Стефан Георгиев Михалев като зам.-председател на управителния съвет; вписва Станимира Георгиева Пашова като зам.-председател на управителния съвет; дружеството има управителен съвет в състав: Иван Стефанов Колев - председател и изпълнителен директор, Станимира Георгиева Пашова - зам.-председател, Огнян Любенов Енчев и Явор Веселинов Маноилов; дружеството се представлява от изпълнителния директор Иван Стефанов Колев заедно с още един от членовете на управителния съвет.
Източник: Държавен вестник (17.07.2002)
 
Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.V.2001 г. вписа промяна по ф. д. № 289/97 за "Ей Си Пи" - ЕООД, Бойчиновци: вписва прехвърляне на всички 100 дружествени дяла от капитала на дружеството от досегашния собственик Петромил Стоилов Сотиров на новия едноличен собственик "Наш дом - България" - АД, холдинг, София: заличава като едноличен собственик на капитала Петромил Стоилов Сотиров и вписва като едноличен собственик на капитала на дружеството "Наш дом - България" - АД, холдинг; вписва като управител на дружеството Иван Стефанов Колев; дружеството ще се управлява от едноличния собственик на капитала "Наш дом - България" - АД, холдинг, заедно с управителите на дружеството Иван Стефанов Колев и Петромил Стоилов Сотиров; дружеството ще се представлява заедно от двамата управители Иван Стефанов Колев и Петромил Стоилов Сотиров.
Източник: Държавен вестник (20.09.2002)