Новини
Новини за 2003
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.; проект на решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект на решение - ОСА приема годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на решение за покриване на загуби от предходни години с набрани средства във фонд "Допълнителни резерви" на дружеството; проект на решение - ОСА приема предложението на управителния и надзорния съвет за покриване на загуби от предходни години с набрани средства във фонд "Допълнителни резерви" на дружеството; 4. приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект на решение - ОСА приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.; 5. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект на решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2002 г.; проект на решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2002 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект на решение - ОСА приема предложените промени в устава на дружеството; 8. промени в състава на надзорния съвет; проект на решение - ОСА приема предложените промени в състава на надзорния съвет; 9. определяне възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството; проект на решение - ОСА приема предложените възнаграждения на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството; 10. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект на решение - ОСА назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 11. вземане на решение за получаване на банков кредит - кредитна линия от дружеството; определяне обезпеченията за банката кредитодател и овластяване на изпълнителния директор заедно с още един от членовете на управителния съвет да сключи договора за кредит и всички останали изискуеми по сделката документи; проект на решение - ОСА приема предложението за получаване на банков кредит - кредитна линия от дружеството; определяне обезпеченията за банката кредитодател и овластяване на изпълнителния директор заедно с още един от членовете на управителния съвет да сключи договор за кредит и всички останали изискуеми по сделката документи; 12. разни; проект на решение - ОСА приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, и в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а пълномощниците - и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (30.05.2003)
 
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 220 от 25.II.2003 г. по ф. д. № 109/2003 вписа промяна за "Конпло" - АД: вписва ново седалище и адрес на управление - Търговище, ул. Васил Левски 1, ет. 2; увеличава капитала от 50 672 лв. (разпределен в 50 672 поименни акции с номинална стойност 1 лв.) на 1 347 058 лв., разпределен в 1 347 058 поименни акции с номинална стойност 1 лв., чрез извършено внасяне на непарична вноска (апорт на вземане) на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, спрямо "Конпло" - АД, в размер 1 296 386 лв., съответстваща на 1 296 386 поименни акции с номинална стойност 1 лв. от капитала на "Конпло" - АД, които поименни акции са записани изцяло от акционера "Наш дом - България" - АД, холдинг, при емисионна стойност на поименните акции от допълнителната мисия 1,06 лв.
Източник: Държавен вестник (04.07.2003)
 
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 204 от 24.II.2003 г. по ф. д. № 94/2003 вписа промяна за "Мелта - 90" - АД: вписа ново седалище и адрес на управление - Търговище, ул. Васил Левски 1, ет. 2; увеличава капитала от 140 151 лв. на 2 038 984 лв., разпределен в 2 038 984 поименни акции с номинална стойност 1 лв. чрез извършено внасяне на непарична вноска (апорт за вземане) на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, спрямо "Мелта - 90" - АД, в размер 1 898 833 лв., съответстваща на 1 898 833 поименни акции с номинална стойност 1 лв. от капитала на "Мелта - 90" - АД, които са записани изцяло от акционера "Наш дом - България" - АД, холдинг, при емисионна стойност на поименните акции от допълнителната емисия 1,05 лв.; вписва промени в устава, приети на ОСА на 6.II.2003 г.
Източник: Държавен вестник (04.07.2003)
 
Наш дом България АД, София няма да разпределя дивидент за 2002 г., бе решено на общото събрание на дружеството, което се проведе на 30 юни. Наш дом България АД отчете печалба в размер на 30 000 лв., която ще бъде заделена във фонд Допълнителни резерви.
Източник: Капиталов пазар (07.07.2003)
 
ИЛИЯ ЦОНЕВ, заместник-кмет на Община Ловеч: От три години "Винал" АД започна създаването на 2000 дка лозови масиви върху общинска земя ­ тази година вече са на плодоотдаване. Посадъчният материал бе доставен специално от Франция с чартърни полети, лозовите масиви са в много добро състояние. Също така на холдинга "Наш дом" предоставихме 1000 дка в село Смочано, където се създадоха ягодови и малинови насаждения. Те са собственици пък на консервния комбинат и по този начин сега се разширява тяхната дейност. Ще припомня, че в Ловешка област имаше много площи с трайни насаждения ­ малини, ягоди, ябълки, сливи и т. н. Всичко това беше ликвидирано. Сега започва тяхното създаване отново благодарение на тези два вече нови собственика, които мислят сериозно за бъдещото си производство. И, дай Боже, тези неща да се развиват все повече и повече... Ние предоставихме терени и на други фирми ­ чужденци предимно, защото имаме свободни площи, които могат да бъдат усвоявани. Гарантираме им комуникации, газоснабдяване, вода, електроенергия, канализация до порталите на фабриките. За съжаление интересът нещо се губи. Бяхме предоставили 100 дка на "Американ Стандарт", но продажбите им в Европа паднаха и те спряха инвеститорската си програма за неопределено време. Също така на "Кераплан" ­ немски предприемач, предоставихме 50 дка, но и те все още не започват нищо. Единствено една португалска фирма, шивашка, създаде около 150 работни места, въпреки че там пък оплакванията на работниците са сериозни и е намесена Инспекцията по труда. Впрочем този проблем съществува навсякъде с чуждестранните инвеститори... Обвиняват ни, че не привличаме инвеститори, но Ловеч не е нито входно-изходна врата на България, нито е на транспортен коридор, така че дори такова нещо като газификацията е трудно да ги привлече. "Ловечгаз 96" АД бе създадено още заради Чугунолеярния завод . Преди 6 години започна газификацията, всички промишлени предприятия са газифицирани, всички административни сгради също, благодарение на което имаме изключителен икономически ефект за бюджета на общината... Проблемите ни с отоплението и доставката на горива отпаднаха. Сега масово се отива на битова газификация ­ не мога да кажа точната цифра, но значителна част от жилищата вече са газифицирани, а дружеството си е поставило задача тази година техният брой да надхвърли 1000. Град Ловеч има сериозни контакти с германския Ерфрут ­ повече от 35 години. На такова ниво сме и с град Калиш от Полша, с Лава от Франция, имахме преди, но те заглъхнаха ­ връзки с Република Коми. Сега имаме внесено за обсъждане в общинския съвет предложение за установяване на връзки с един белоруски град и с подмосковския Лотошинский район. Това е вилната зона на Москва, там са резиденциите на президента, на министъра на отбраната, един грамаден правителствен ловен резерват. През март подписахме много сериозен документ между двете администрации и българската фирма "Бонмикс" ­ те там имат един комплекс за 11 000 крави за мляко и 15 000 телета за угояване. При нас се произвеждат някои неща, които представляват за тях голям интерес ­ подобрителите за хлебното производство например, те имат два хлебозавода, които хранят към 200 000 човека и тези подобрители бяха внедрени при тях. Искат също така български технологии за преработка на месо и производство на месни изделия. Пратихме им пробна серия около 1 тон от продукта "Лизал", който гарантира между 10 и 15% прираст на живо тегло и мляко. А те казват, че 1% да постигнат ­ това за тях ще е огромен прираст. Докато се внедрят нашите технологии, имаме право да внасяме месни продукти, произведени от предприятия в общината. Въпреки голямото присъствие на западни фирми нашето място е запазено на техния пазар, но трябва да си го заемем. Нещо повече ­ тяхното ръководство е взело решение за освобождаване на всички смесени и български фирми, регистрирани там, от всякакви регионални и местни данъци и такси. Руската държава, въпреки че там бюрокрацията е изключителна ­ три месеца например ни трябваха, за да прокараме през границата безплатните мостри, е сложила бариери пред вноса на външните хранителни продукти, за да даде възможност за развитие на местното производство.
Източник: Кеш (08.08.2003)
 
Приватизационен фонд "Наш дом" е създаден през 1996 г. с цел успешно участие в първата вълна на масовата приватизация. С набрания първоначално капитал и последващото му увеличаване фондът успява да купи акции от доста предприятия. След началото на търговията на фондовата борса през 1998 г. портфейлът е преструктуриран, в резултат на което в него влизат предимно акции на предприятия от консервната промишленост. Приватизационният фонд е преобразуван в холдинг с името "Наш дом - България". След решение на общото събрание на акционерите от същата година капиталът на дружеството е увеличен с пет милиарда стари лева (пет милиона нови), направено с парични вноски. Капитaлът на "Наш дом - България холдинг" от края на март 1999 г. е 5.482 млн. лв. Основен акционер според информация от регистъра на Комисията за финансов надзор е "Овергаз холдинг" АД с 91.27 на сто от капитала. В регистъра не са посочени други акционери с над пет на сто от капитала на дружеството. Общият брой на акционерите към края на миналата година е 20 099. Холдингът активно участва в управлението на дейността на консервните предприятия в портфейла си. "Наш дом - България" осъществява производствена дейност на консерви на база сключени договори с дъщерните си предприятия, като реализира произведената продукция на вътрешния и външния пазар. Съотношението за първото шестмесечие на тази година е 64 на сто продажби на вътрешен пазар и 36% на външен. За периода дружеството е реализирало продажби на 317 тона продукция на външни пазари. Основните пазари са Германия и Канада, закъдето е реализиран над 50 на сто от целия износ. Освен търговска дейност през миналата година холдингът е направил доставки на Министерствата на отбраната и на правосъдието. "Наш дом - България" има дялово участие в 10 дружества, в половината от които притежава мажоритарния пакет. Най-големият дял - 100 процента, е от Ей Си Пи ЕООД - Казанлък, дружество, което се занимава с мелничарство, селскостопански и технически услуги. Другите мажоритарни пакети са в предприятията от консервната промишленост "Мелта 90", "Конпло", "Вида плод" и "Варна консерв". Холдингът притежава почти половината (49.80 на сто) от капитала на "Дом нет" АД - София. Пакетът на това дружество е придобит с цел извършване на електронна търговия със собствени и чужди продукти. Освен в български дружества холдингът притежава и 44 на сто от "Норберт Текстер фуудконсултинг" ГмБХ, регистрирано в гр. Рощок - Германия. В портфейла влизат и акции на дружество от стъкларската промишленост - "Белопал" (34 на сто), и 27.50% от капитала на "Оранжерии" - Сливен, както и 22.33 на сто от "Институт по заваряване" - София. През последните четири пълни финансови години "Наш дом - България" холдинг има печалба, която е между 22 и 304 хил. лв. За първото тримесечие на тази година дружеството има също положителен резултат - счетоводна печалба от 23 хил. лв. В регистрите на комисията обаче няма информация холдингът да е разпределял дивидент в досегашното си съществуване. Задълженията към края на първото шестмесечие са 12.170 млн. лв., като малко повече са дългосрочните. От тях 4.445 млн. лв. са задължения към банки, а 1.769 млн. лв. - към свързани предприятия. От краткосрочните задължения най-голяма част се пада на тези към доставчици и клиенти. Краткосрочните вземания в края на шестмесечието са 7.772 млн. лв., а материалните запаси възлизат на 5.350 млн. лв. Акциите на "Наш дом - България холдинг" са регистирани на неофициалния пазар на фондовата борса, но почти не се търгуват. Единствената сделка през тази година е сключена на 18 март, когато са разменени 10 акции на цена 0.30 лв. всяка. Преди това за 52 седмици не е имало нито една сделка. В момента на борсата е регистрирано търсене на акции на същата цена от 0.30 лв., но няма предлагане. Според брокери ниската ликвидност на тези акции се обяснява с факта, че един голям акционер притежава по-голяма част от капитала на дружеството.
Източник: Дневник (04.09.2003)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 27.VI.2003 г. по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България АД - холдинг" - АД: вписва промяна в броя на членовете на управителния съвет от 4 на 3; заличава като член на УС Явор Веселинов Маноилов.
Източник: Държавен вестник (25.11.2003)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.VII.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на "Наш дом - България" - АД, холдинг.
Източник: Държавен вестник (22.12.2003)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 16.VII.2003 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 30.VI.2003 г.; дружеството е публично по смисъла на чл. 110 ЗППЦК; заличава като членове на надзорния съвет Сашо Георгиев Дончев и Илиан Петров Илиев; вписва като членове на надзорния съвет Ливия Велинова Николова и "Ди Ди Мениджмънт" - АД (рег. по ф. д. № 10802/2001), представлявано от Сашо Георгиев Дончев; заличава като председател на надзорния съвет Сашо Георгиев Дончев; вписва като председател на надзорния съвет "Ди Ди Мениджмънт" - АД, представлявано от Сашо Георгиев Дончев; вписва преизбиране на членовете на УС за нов петгодишен мандат: Иван Стефанов Колев, Станимира Георгиева Пашова и Огнян Любенов Енчев.
Източник: Държавен вестник (22.12.2003)