Новини
Новини за 2004
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.VII.2003 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промяна в броя на членовете на УС от 3 на 4; вписва като член на управителния съвет Илиян Петров Илиев.
Източник: Държавен вестник (30.01.2004)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.VI.2004 г. в 11 ч. в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2003 г.; проект за решение - ОС приема отчета на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2003 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от управителния съвет промени в устава на дружеството; 7. определяне възнагражденията на членовете на управителния съвет на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на управителния съвет на дружеството; 8. оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите за уреждане на отношенията между дружеството и членовете на надзорния съвет; проект за решение - ОС приема решение за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите за уреждане на отношенията между дружеството и членовете на надзорния съвет; 9. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 10. разни; проект за решение - ОС приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на следните адреси: София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, и в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, считано от датата на обнародването на поканата за свикване на това общо събрание в "Държавен вестник" и публикуването й в един централен ежедневник, и са представени в срок и по определения нормативен ред на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в "Българска фондова борса - София" - АД, и в "Централен депозитар" - АД, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. На основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" - АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди общото събрание.
Източник: Държавен вестник (11.05.2004)
 
Общото събрание на акционерите на Наш дом-България холдинг АД - София /HDOM/, което се проведе на 29.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Наш дом-България холдинг АД - София отчете печалба в размер на 55 000 лв. Дружеството заделя 54 779,52 лв във фонд Резервен.
Източник: Капиталов пазар (05.07.2004)