Новини
Новини за 2004
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.VII.2003 г. регистрира по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом - България" - АД, холдинг: вписва промяна в броя на членовете на УС от 3 на 4; вписва като член на управителния съвет Илиян Петров Илиев.
Източник: Държавен вестник (30.01.2004)
 
Овергаз Холдинг АД-Ямбол е прехвърлило свои акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.017%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 86.251%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 86.251%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 05.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (11.03.2004)
 
Мина Станянци - с.Станянци е придобило акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.02%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 5.02%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 5.02%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 05.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (12.03.2004)
 
Юлита 2002 ЕООД-София е придобило акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.02%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 5.02%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 5.02%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 12.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (19.03.2004)
 
Бост АД-София е придобило акции от капитала на: - Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /OTZK/ - Брой акции, обект на сделката: 421 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.0039%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 5.0039%; - Участие в капитала чрез свързани лица:0.00 %; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 5.0039%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 10.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (19.03.2004)
 
Мина Станянци АД е прехвърлило свои акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.02%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 0.00%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 0.00%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 12.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (23.03.2004)
 
Кен итрейд ЕАД-София е придобило акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.02%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 5.02%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 5.02%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 23.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (26.03.2004)
 
Юлита 2002 ЕООД-София е прехвърлило свои акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.02%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 0.00% - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 0.00% - Дата на прехвърлянето в ЦД: 23.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (26.03.2004)
 
Овергаз Холдинг АД-Ямбол е придобило акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.017%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 91.267%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 91.267%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 31.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (06.04.2004)
 
Кен Трейд ЕАД-София е прехвърлило свои акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.02%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 0.00%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 0.00%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 31.03.2004 год.
Източник: БФБ-София (06.04.2004)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ свиква ОСА на 14.06.2004 год. от 11.00ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев № 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2003 год.; - Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на експерт-счетоводител; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2003 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.05.2004 год.
Източник: БФБ-София (03.05.2004)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.VI.2004 г. в 11 ч. в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2003 г.; проект за решение - ОС приема отчета на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2003 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от управителния съвет промени в устава на дружеството; 7. определяне възнагражденията на членовете на управителния съвет на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на управителния съвет на дружеството; 8. оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите за уреждане на отношенията между дружеството и членовете на надзорния съвет; проект за решение - ОС приема решение за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите за уреждане на отношенията между дружеството и членовете на надзорния съвет; 9. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 10. разни; проект за решение - ОС приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на следните адреси: София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, и в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, считано от датата на обнародването на поканата за свикване на това общо събрание в "Държавен вестник" и публикуването й в един централен ежедневник, и са представени в срок и по определения нормативен ред на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в "Българска фондова борса - София" - АД, и в "Централен депозитар" - АД, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. На основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" - АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди общото събрание.
Източник: Държавен вестник (11.05.2004)
 
Овергаз Холдинг АД-Ямбол е прехвърлило свои акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 000 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.017%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 86.251%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 86.251%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 04.06.2004 год.
Източник: БФБ-София (09.06.2004)
 
Нетелком ЕООД-София е придобило акции от капитала на: - Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ - Брой акции, обект на сделката: 275 005 - Процент от капитала, обект на сделката: 5.01%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 5.01%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 5.01%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 03.06.2004 год.
Източник: БФБ-София (15.06.2004)
 
Поради липса на кворум, свиканото от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ ОСА за 14.06.2004 год. не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 29.06.2004 от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2004 год.
Източник: БФБ-София (17.06.2004)
 
На проведено ОСА от 29.06.2004 год., на Наш дом-България холдинг АД - София /HDOM/ са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2003 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2003 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 год.; - Избор на регистриран одитор за 2004 год.; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2003 год.; - Промени в устава на дружеството; - Не разпределя дивидент за 2003 год. - Заделя 54 779.52 лв. за фонд "Резервен";
Източник: БФБ-София (05.07.2004)
 
Общото събрание на акционерите на Наш дом-България холдинг АД - София /HDOM/, което се проведе на 29.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Наш дом-България холдинг АД - София отчете печалба в размер на 55 000 лв. Дружеството заделя 54 779,52 лв във фонд Резервен.
Източник: Капиталов пазар (05.07.2004)
 
С Решение на Софийски ГС от 12.07.2004 год., са вписани следните промени по партидата на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - Промени в Устава на дружеството;
Източник: БФБ-София (15.07.2004)