Новини
Новини за 2005
 
Държавен фонд "Земеделие" одобри 13 компании, които ще получат субсидии за износ на земеделска продукция през тази година, съобщиха от ведомството. Най-печеливш от разпределението на квотите за втора поредна година е Исмет Шабанов, показва справката на фонда. Той ще получи държавни субсидии за износа на 216 тона охладено агнешко месо веднъж чрез "Агрокомерс 98" ЕООД и втори път за 217 тона чрез ЕТ "Исмет Шабанов - Олимп 131". Експортът ще се реализира за Хърватия. Шабанов е собственик и на двете фирми. В земеделския бранш е смятан за приближен до ДПС. "Меком" АД от Силистра спечели квота за износ на 217 тона охладено агнешко месо, за което ще получи субсидии. Експортът на месокомбината също ще бъде предназначен за Хърватия. Собственик на компанията е Стефан Райчев. Субсидия за износ на 200 тона млечни продукти получи отново "Обединена млечна компания" АД. Разпределението е, както следва, 130 тона бяло саламурено сирене от овче мляко, 35 тона бяло саламурено сирене от краве мляко и 35 тона кашкавал от овче мляко са одобрените продукти за износ за Ливан. "Шипка 99" АД ще изнесе на ливанския пазар 420 тона млечни продукти, от които 160 тона сирене от овче мляко, 150 тона сирене от краве мляко и 110 тона кашкавал от овче мляко. Субсидия за 70 тона млечни продукти ще получи "Филипополис - РК" ООД, Пловдив. Средствата ще бъдат разпределени за 5 тона сирене от овче мляко, 10 тона сирене от краве мляко, 45 тона кашкавал от овче мляко и 10 тона кашкавал от краве мляко. Направлението на износа е за Хърватия, Ливан и Азербайджан. "Ел Би булгарикум" ЕООД ще изнесе 160 тона млечни продукти - 50 тона сирене от овче мляко, 60 тона сирене от краве мляко и 50 тона кашкавал от овче мляко. Одобрените продукти ще бъдат реализирани в Ливан и Азербайджан. "Фрукто Сливен" АД ще изнесе 717 тона консервирани зеленчуци - сладки пиперки, смеси от зеленчуци и 437 тона консервирани плодове - праскови и череши. Експортът е насочен за Русия, Грузия, Армения, Казахстан, Азербайджан и Румъния. Мажоритарен собственик на "Фрукто Сливен" АД е руската компания "Райтфор" ООД. "Солвекс Мира фрут" АД за втора година получи субсидия за износ на 214 тона консервирани плодове и зеленчуци на пазарите в Русия и Израел. Мажоритарен собственик на фирмата е "Солвекс - Мира", която е от групата на туроператора "Солвекс". Експортна субсидия за износ на 723 тона консервирани плодове и зеленчуци също получи "Конпло" АД. Износът е за Русия. Мажоритарен собственик на компанията е "Наш дом - България холдинг", в която председател на надзорния съвет е Иван Колев. Той е председател и на надзора на "Овергаз инк", чийто изпълнителен директор е Сашо Дончев. "Птицекланица" АД пак е одобрена за износ на 200 тона пилешко месо за Македония. Традиционно квота за износ на птичи яйца за консумация спечели "Яйца и птици - Зора", Добричко. Нов играч е ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов" (който притежава птицефермата "Градус" в Стара Загора). Заявките им за износ са за 275 тона яйца.
Източник: Дневник (13.04.2005)
 
Агенцията за държавни вземания ще проведе днес търг с явно наддаване за консервна фабрика "Видаплод" АД, която е част от структурата на "Наш дом България холдинг" АД. Фабриката има натрупани задължения в особено големи размери към Данъчната администрация, Националния осигурителен институт и съда. Първоначалната цена на фабриката е 2 196 071 лв. и включва поземлен имот с площ от 81 930 дка, заедно със застроените в него стерилен цех, вакуумен цех, цех за сокове и административни и обслужващи сгради. Депозитът за участие в търга е 10 на сто от обявената начална цена.
Източник: Монитор (09.05.2005)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД - холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 11 ч. в София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема отчета на управителния съвет за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС приема предложението на управителния и надзорния съвет за разпределяне на финансовата печалба на дружеството за 2004 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2004 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 7. вземане на решение за получаване на банков кредит - кредитна линия от дружеството; определяне обезпеченията за банката - кредитодател и овластяване на изпълнителния директор заедно с още един от членовете на управителния съвет да сключи договора за кредит и всички останали изискуеми по сделката документи; проект за решение - ОС приема предложението за получаване на банков кредит - кредитна линия от дружеството; определяне обезпеченията за банката - кредитодател и овластяване на изпълнителния директор заедно с още един от членовете на управителния съвет да сключи договора за кредит и всички останали изискуеми по сделката документи; 8. разни; проект за решение - ОС приема предложенията по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на следните адреси - София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, и район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, считано от датата на обнародването на поканата за свикване на това общо събрание в "Държавен вестник" и публикуването й в един централен ежедневник, и са представени в срок и по определения нормативен ред на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в "Българска фондова борса - София" - АД, и в "Централен депозитар" - АД, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. На основание чл. 115а ЗППЦК, право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" - АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощниците - с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност, депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди общото събрание.
Източник: Държавен вестник (27.05.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 12.VII.2004 г. по ф. д. № 13530/96 промяна за "Наш дом - България" - АД, Холдинг: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 29.VI.2004 г.
Източник: Държавен вестник (15.07.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на "Наш дом - България" - АД, Холдинг.
Източник: Държавен вестник (15.07.2005)
 
Комисията за финансов надзор (КФН) започна проверка във връзка със сделки с акции на "Наш дом България холдинг" през периода 13.06.2005 - 24.06.2005 г., съобщиха от комисията вчера. КФН ще проверява и "Стара планина холд" за отправяне на търгово предложение към акционерите на "Славяна" и прехвърлен голям обем акции на дружеството на предходната борсова сесия.
Източник: Монитор (03.08.2005)
 
По повод публикуваното съобщение в бюлетина на БФБ за отправено търгово предложение към акционерите на Славяна АД от Стара планина холдинг АД, КФН започва проверка след регистрираното съмнително прехвърляне на голям обем акции на дружеството на предходната борсова сесия. Във връзка със сделки с акции на Наш дом България холдинг АД през периода 13 юли - 24 юли т.г., КФН започна проверка на обстоятелствата, свързани с търговията с акции на дружеството.
Източник: Пари (04.08.2005)
 
Наш дом - България холдинг АД - София /HDOM/, чието общо събрание се проведе на 30 юни 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. Наш дом - България холдинг АД - София отчете печалба в размер на 29 733.54 лв., която ще бъде заделена за фонд "Резервен".
Източник: Капиталов пазар (15.08.2005)