Новини
Новини за 2006
 
“Наш дом България” АД има намерение да произвежда биологично чиста продукция върху близо 1000 декара земеделска земя, която е собственост на община Севлиево, съобщиха от компанията. Общинските служби вече са предприели действия по установяване на собствеността около терена и възможността за комасиране на земята, спазвайки най-важното условие на бъдещия ползвател – наблизо да няма производство, което да замърсява околната среда. Причина за конкретния интерес е, че запустелите и изоставени земи са запазили естествените си качества, тъй като не са били обработвани с химически препарати. Земята ще бъде ползвана в продължение на 25-30 години, което ще гарантира системни парични постъпления в общинския бюджет. Местната управа иска да увеличи собствените си приходи, за да направи основен ремонт на уличната мрежа в града и да осъществи дейности по благоустрояването, обясниха от ведомството. Оттам очакват, че публично-частното партньорство с “Наш дом България” ще може да получи пари от еврофондовете. Земята ще остане общинска, тя ще бъде сертифицирана като биологично чиста и цената й ще скочи от 7 до 10 пъти. Начинанието ще осигури заетост на местното население и ще се даде тласък в развитието на селското стопанство и туризма. Развитието на селското стопанство в региона чрез биологично чисти продукти ще започне със зеленчуци, а по-късно с овошки, малини и други трайни насаждения. Дългосрочният план на “Наш дом България” АД предвижда изграждане на халета, производство на полуфабрикати, на предпроизводствени предприятия от малък и среден тип в различни региони в страната и съседни балкански страни, за консервирани и дълбоко замразени биологично чисти плодове и зеленчуци. Дружеството ще осигурява ноу-хау, спазване стандартите и технологиите, естествени торове и препарати, семена за разсад, налагане марката на производител на биологично чисти продукти на европейските и световни пазари, изграждане на търговска структура. Мажоритарен собственик на “Наш дом България” АД е “Овергаз холдинг”.
Източник: Дневник (08.03.2006)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 3. приемане на решение за отнасяне на загубите от дейността на дружеството през 2005 г. към "Непокрити загуби от минали периоди"; проект за решение: ОС приема решение за отнасяне на загубите от дейността на дружеството през 2005 г. към "Непокрити загуби от минали периоди"; 4. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през финансовата 2005 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през финансовата 2005 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение: ОС приема предложението на управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 6. промяна в системата на управление на дружеството - от двустепенна система с органи на управление надзорен и управителен съвет в едностепенна система с орган на управление съвет на директорите; проект за решение: ОС променя системата на управление на дружеството - от двустепенна система с органи на управление надзорен и управителен съвет в едностепенна система с орган на управление съвет на директорите; 7. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение: ОС приема нов устав на дружеството; 8. освобождаване на членовете на надзорния и на управителния съвет; проект за решение: ОС освобождава членовете на надзорния и на управителния съвет; 9. избор на членове на съвета на директорите; проект за решение: ОС избира членове на съвета на директорите; 10. приемане на методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и определяне размера на възнагражденията на новоизбраните членове на съвета на директорите и на изпълнителния директор; проект за решение: ОС приема методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и определя размера на възнагражденията на новоизбраните членове на съвета на директорите и на изпълнителния директор; 11. оправомощаване на лице, което от името на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, да сключи договорите за възлагане управлението на дружеството; проект за решение: ОС оправомощава лице, което от името на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, да сключи договорите за възлагане управлението на дружеството; 12. вземане на решение за сключване от дружеството на договори за продажба на вземания (цесии), овластяване на представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на вземания и всички останали изискуеми по сделките документи; проект за решение: ОС взема решение за сключване от дружеството на договори за продажба на вземания (цесии), овластява представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на вземания и всички останали изискуеми по сделките документи; 13. вземане на решение за сключване от дружеството на договори за продажба на всички притежавани от дружеството безналични поименни акции от капитала на "Варна - консерв" - АД, всяка с номинална стойност един лев и с право на глас в общото събрание на акционерите, овластяване на представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на акции и подписване на всички останали изискуеми по сделките документи; проект за решение: ОС взема решение за сключване от дружеството на договори за продажба на всички притежавани от дружеството безналични поименни акции от капитала на "Варна - консерв" - АД, всяка с номинална стойност един лев и с право на глас в общото събрание на акционерите, овластяване на представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на акции и подписване на всички останали изискуеми по сделките документи; 14. разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; 15. други. При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на следните адреси: София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, и София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет.1, считано от датата на обнародването на поканата за свикване на това общо събрание в "Държавен вестник" и публикуването й в централния ежедневник вестник "Сега", и са представени в срок и по определения нормативен ред в Комисията за финансов надзор, в "Българска фондова борса - София" - АД, и в "Централен депозитар" - АД, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. На основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" - АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,30 ч. в деня на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - с документ за самоличност и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се лигитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност, а пълномощниците - с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди общото събрание.
Източник: Държавен вестник (12.05.2006)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ свиква ОСА на 30.06.2006 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев № 3, Дом на културата Средец при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистрирани одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема решение за отнасяне на загубите от дейността на дружеството за 2005 год. към "непокрити загуби от минали години; - Промяна в системата на управление на дружеството- от двустепенна на едностепенна; - Приемане на решение за сключване от дружеството на договори за продажба на вземания (цесии); - Приемане на решение за сключване от дружеството на договори за продажба на всички притежавани безналични поименни акции от капитала на Варна-консерв АД; - При липса на кворум, събранието ще се проведе на 17.07.2006 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 39/2006 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2006 год.
Източник: БФБ-София (18.05.2006)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.VII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на "Наш дом - България АД - холдинг" - АД.
Източник: Държавен вестник (27.06.2006)
 
На проведено ОСА от 30.06.2006 год., на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2005 год.; - Промени в органите на управление на дружеството: променя сиситемата на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна; - Освобождава членовете на НС и УС и избор на СД от 5 члена, в състав: Овергаз Холдинг АД, представлявано от Слави Николов Кашеров, Андрей Иванов Тенев, Илиян Петров Илиев, Кирил Иванов Василев, Сара Леон Дишкова; - Промени в устава на дружеството; - Приема решение загубата за 2005 год. в размер на 6 840 000 лв., да се отнесе към "Непокрити загуби от минали периоди" - Не разпределя дивидент за 2005 год. - Приема решение за сключване на договори за продажба на всички притежавани от дружестото безналични поименни акции от капитала на Варна-консерв АД, всяка с номинална стойност 1.00 лв.
Източник: БФБ-София (06.07.2006)
 
Наш дом - България холдинг АД - София / HDOM /, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 30 юни 2006 год., не разпределя дивидент за 2005 г. Наш дом - България холдинг АД - София отчете загуба за 2005 г. в размер на 6 840 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (06.07.2006)
 
Въз основа на стойностите на търговията за последните шест месеца, на основание чл. 156а, ал. 2 от Правилника на БФБ-София АД, публикуваме списък на дружествата по ал. 1, които след изтичането на срока по параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби биха били преместени на Неофициален пазар, сегмент В, както следва: АКБ Корпорация ХАД-София (AKBHL), Акумпласт АД-Добрич (AKUMP), Армейски Холдинг АД-София (ARMHL), Асеновград БТ АД-Асеновград (ASEBT), А.В. Билдингс АД-София (AVBLD), Машпроектинженеринг АД-Стара Загора /в несъстоятелност/ (BEROE), Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP), Букет АД-Нова Загора (BUKT), Ютекс Холдинг АД-София (BULSTH), Българска роза-Пловдив АД-Пловдив (BUROZ), Булвеста Холдинг АД-София (BVH), Българска захар АД-Долна Митрополия (BZAH), Дъб АД-Враца (DAB), Добруджа холдинг АД-Добрич (DOBHL), Добротица-БСК АД-Добрич (DOBRO), ЕАЗ АД-Пловдив (EAZ), Екофилтър АД-Бургас (EKOFT), Елените АД-Пловдив (ELENI), Електроника АД-София (ELKA), Еврохолд АД-София (EVHL), Филтекс АД-Пловдив (FILEX), Формопласт АД-Кърджали (FORM), Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (HASBT), Холдинг Асенова Крепост АД-Асеновград (HASK), Холдинг Център АД-Стара Загора (HCEN), ХД Дунав АД-Враца (HDD), Наш Дом България Холдинг АД-София (HDOM), Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй (HEKO), ФС Холдинг АД-Дупница (HFSI), Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил (HGI), Костенец-ХХИ АД-Костенец (HHI), Хидропневмотехника АД-Казанлък (HIDPN), Индустриална Холдингова Компания АД-София (HIK), Ком холдинг АД-Димитровград (HKOM), Химмаш АД-Хасково (HMAS), Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC), Холдинг Нов Век АД-София (HNVEK), Пълдин Холдинг АД-Пловдив (HPLD), Република Холдинг АД-София (HREP), Руен Холдинг АД-Кюстендил (HRU), Сила Холдинг АД-Пазарджик (HSI), Стройинвест холдинг АД-София (HSTR), Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора (HUGO), Зенит Агрохолдинг АД-София (HZAG), Инст. по целулоза и хартия АД-София (INCEL), Интрансмаш-инженеринг АД-София (ININ), Интериор АД-Елена /в несъстоятелност/ (INTER), Изгрев-66 АД-Пловдив (IZGRE), КММ-68 АД-Шумен (KMM), Кюстендилски индустриален парк АД-Кюстендил (KONIS), Котлостроене АД-София (KOTL), Кюстендилски плод АД-Кюстендил (KPLOD), Крепежни изделия АД-Пловдив (KREP), Компания за технологии и иновации Съединение АД-София (KRS), Лъв АД-Габрово (LION), Лотос АД-Трявна (LOTOS), Ловеч-турс АД-Ловеч (LOVTU), Мануела АД-Хасково (MANU), МБЕ-гара Хитрино АД-Шумен (MBE), Рециклиращо предприятие АД-Разград (MEHPL), Метрон АД-София (METRON), Мизия-96 АД-Плевен (MIZA), Черноморски Холдинг АД-Бургас (NEFTHL), Независимост-40 АД-Габрово (NEZAV), Нитекс-50 АД-София (NITX), Оптела-оптични технологии АД-Пловдив (OPTIC), Оргтехника АД-Силистра (ORGTE), Пазарджик-БТ АД-Пазарджик (PAZBT), Пиринхарт АД-Разлог (PIRH), Петър Караминчев АД-Русе (PKAR), Плевен-Булгартабак АД-Плевен (PLEBT), Пангеа АД-София (PNG), Браво АД-Коларово (PODG), Полиграфия АД-Пловдив (POLIG), Поляница АД-Търговище (POLYA), Промота Аеропарк АД-София (PRA), Прибор АД-Копривщица (PRIBR), Розахим АД-Горна Оряховица (ROZAH), САФ Магелан АД-София (SAF), Сердиком АД-София (SERDI), Север Холдинг АД-ВеликоТърново (SEVHL), София филм АД-София /в ликвидация/ (SFILM), Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (SHLIF), Шумен-БТ АД-Шумен (SHUBT), Симат АД-Габрово (SIMAT), Сирма АД-Пловдив (SIRMA), Складова техника АД-Горна Оряховица (SKTEH), Слънчеви лъчи АД-София (SLUCI), Стомана АД-Перник /в несъстоятелност/ (STOM), Стоманени тръби АД-Септември (STRAB), Свилоза АД-Свищов (SVIL), Свиневъдство-Преславец АД-София (SVINP), Свиневъдство-Стамболово АД-София (SVIST), Свинекомплекс Николово АД-Николово (SVNIK), Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик (TICHA), Трансстрой-Бургас АД-Бургас (TRANB), Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (TRANSH), Транскарт АД-София (TRCRD), Тракийско пиво АД-Пазарджик (TRPIV), Унимаш АД-Дебелец (UNIM), Вапцаров АД-Плевен (VAP), Преработващи технологии АД-Мизия /в несъстоятелност/ (VAZHO), Велбъжд АД-Кюстендил (VELB), Велпа-91 АД-Стражица (VELPA), Верея-тур АД-Стара Загора (VERY), Винзавод-Асеновград АД-Асеновград (VINAS), Винарска изба Врачанска теменуга АД-Враца (VINVR), Вратица АД-Враца (VRAT), Възраждане 26 Холдинг АД-София (VZH), Ямболен АД-Ямбол (YAMB), Явор АД-Петрич (YAVOP), Балканкар-Заря АД-Павликени (ZARYA), Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй (ZASKO), Заваръчни машини АД-Перник (ZAVMA), Елпром-ЗЕМ АД-София (ZEM), ЗГММ АД-Перник (ZGMM), Екотаб АД-Кочериново (ZKMO), ЗММ-Нова Загора АД-Нова Загора (ZMMNZ), ЗММ-Металик АД-Пазарджик (ZMMPZ), Малък Искър АД-Джурово (MISK), Инструменти и изделия АД-София (INIZD), Венец АД-Орешец /в ликвидация/ (VENEZ), Резервни части АД-Пловдив (REZER), Вега АД-Плевен (VEGA), Орфей-Б АД-Батак (ORFEY), Металик АД-Ябланица (METY), Родопска слава АД-с.Бенковски (RODSL), Металокерамика - И АД-Исперих (METKE), Стройтехника АД-Главиница (STTEH), НонВоТекс АД-София (NETEX), Джерман-София АД-София (DJERM), Биоеко АД-Варна (BIOEK), ЗСК-Лозово АД-Бургас (LOZOV), Сердика-Кула АД (SERKU), Естер Инвесмънт АД-Велико Търново (SERTR), Белопал АД-Търговище /в несъстоятелност/ (BELOP), Победа-ТВ АД-Твърдица (POBTV), СМП-Бухово АД-Бухово (SMP), Ти Ел Пропърти Кампъни ЕАД-София (PRB), Трансстрой-АМ АД-София (TRAAV), Месокомбинат-Бургас АД-София (MESBU), Металопак АД-Карнобат (METKA), Сливница-1968 АД-Сливница (SLIV), Оригинал АД-Севлиево (ORIG), ЗММ-Якоруда АД-Якоруда (YKOR), Тракийски памук АД-Стара Загора (TRAPA), Ципринус АД-Пловдив /в несъстоятелност/ (CIPR), Китка АД-Нови Пазар /в несъстоятелност/ (KITKA), Месокомбинат-Смолян АД-Смолян /в несъстоятелност/ (MESSM), Товарни превози-ТП АД-Шумен (TOVSH), Исперих-БТ АД-Исперих (ISPBT), Месокомбинат-Казанлък АД (MESKA), Първи май-50 АД-Устрем (PMAYU), Севко АД-Севлиево (SEVKO), ЕМПИ АД-Тополово (EMPI), Електрометал АД-Пазарджик (ELMET), Пишещи машини АД-Пловдив (PISHM), ЕЛПО АД-Николаево (ELPO), Хан Крум АД-Крумовград (HANKR), Пещоремонт АД-гара Елин Пелин (PESRE), Капитал Директ-1 АДСИЦ-София (KDSIC), Монолит Стил АД-Бургас (DETBU), Родина-91 АД-Добрич (RDINA), Велина АД-Велинград (VELIN), Кнезим АД-Кнежа (KNEZ), Дупница-БТ АД-Дупница (DUPBT), Витапрот Славяново АД-София (VITAP), Енергокабел АД-София /в несъстоятелност/ (ENKAB), Монтекс-М АД-Монтана /в несъстоятелност/ (MONTE), ЗИНО АД-Казанлък (ZINOK), АутоБохемия АД-София (MSUVR), Рекорд АД-Габрово (REKGA), Гоце Делчев-БТ АД-Гоце Делчев (GDBT), Сънитекс АД-Мездра /в несъстоятелност/ (SUTEX), Оранжерии АД-Сливен/в несъстоятелност/ (BULTZ), Диамант АД-Разград /в несъстоятелност/ (DIAM), ИММИ АД-София (IMMI), Алба-Виа АД-София (ALBA), Еуротерра България АД-София (TERRA), Мебелсистем АД-Пазарджик (MBSYS), Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (KABIL), Стоманени профили АД-София (STPRO), Корадо-България АД-Стражица (LACH), ИнтерСтандартс АД-София (INS), Коприна АД-Свиленград (KOPR), София мел АД-София (MELKO), Изотсервиз Холдинг АД-София (HIZO), Строителна механизация 2000 АД-Стара Загора (STREM), Чугунолеене АД-Ихтиман (CHUG), Птицевъдство-Ломци АД-София (PTILO), Бесттехника ТМ - Радомир АД-Радомир (RADO)
Източник: БФБ-София (06.07.2006)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: Наш Дом България Холдинг АД-София възнамерява да погаси задълженията си към мажоритарния акционер Овергаз Холдинг АД. Задълженията произтичат от Договор за заем, сключен на 18.09.2003 год., Анекс № 1 към договор за заем от 18.09.2003 год., сключен на 16.09.2005 год. и Анекс № 2 към договор за заем от 18.09.2003 год., сключен на 20.10.2005 год. Задълженията, които ще погаси Наш Дом България Холдинг АД-София, са в размер на 15 728 357.05 лева , от които: главница по заема - 14 902 768.17 лева и лихви за периода до 31.12.2005 год. - 825 588.88 лева.
Източник: БФБ-София (10.10.2006)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: Наш Дом България Холдинг АД-София продаде, притежаваните от Дружеството, 11 598 999 броя обикновени, налични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи 99.99% от капитала на Варна Лоджистикс АД, гр. София. Купувачи по сделката, представлявани от законните си представители, са: Бългериън Пропърти Девелъпмънтс ЕООД, гр. София и ФеърПлей Интернешънъл АД-София /BFPI/. Цената, в размер на 24 899 997.85 лева за акциите, е заплатена изцяло от купувачите към момента на прехвърлянето и сумата е постъпила по сметка на Наш Дом България Холдинг АД-София.
Източник: БФБ-София (10.10.2006)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ФеърПлей Интернешънъл АД-София /BFPI/: На 04.10.2006 год. ФеърПлей Интернешънъл АД-София закупи от собственика Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/, 5 799 500 броя обикновени, налични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка една, представляващи 50% от капитала на Варна Лоджистикс АД-София. Цената, която ФеърПлей Интернешънъл АД-София заплати за акциите е 12 450 000 лв.
Източник: БФБ-София (11.10.2006)
 
С Решение на СГС от 27.07.2006 год. са вписани следните промени по партидата на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - Промени в управителните органи: Вписва промяна в системата на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна; - Заличава Надзорния съвет в състав: Ди Ди Мениджмънт АД, Андрей Иванов Тенев и Ливия Велинова Николова; - Заличава Управителния съвет в състав: Иван Стефанов Колев, Кирил Иванов Василев, Овергаз Холдинг АД и Илиян Петров Илиев; - Вписва Съвет на директорите, в състав: Овергаз Холдинг АД-председател, представлявано от Слави Николов Кашеров, Андрей Иванов Тенев-заместник председател, Илиян Петров Илиев, Кирил Иванов Василев-изпълнителен директор, Сара Леон Дишкова - Вписва нов Устав на дружеството; - Дружеството ще се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев и заместник председателя на съвета на директорите Андрей Иванов Тенев.
Източник: БФБ-София (12.10.2006)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 3.Х.2005 г. по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом България АД - холдинг" - АД: заличава като членове на УС Станимира Георгиева Пашова и Огнян Любенов Енчев; вписва като членове на УС Кирил Иванов Василев, ЕГН 7005112881, и "Овергаз холдинг" - АД (рег. по ф. д. № 358/98 на Ямболския окр. съд), представлявано от Слави Николов Кашеров, ЕГН 5607057647 - зам.-председател; дружеството ще се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев, ЕГН 7005112881, и Илиян Петров Илиев, ЕГН 6703056967.
Източник: Държавен вестник (20.10.2006)