Новини
Новини за 2006
 
“Наш дом България” АД има намерение да произвежда биологично чиста продукция върху близо 1000 декара земеделска земя, която е собственост на община Севлиево, съобщиха от компанията. Общинските служби вече са предприели действия по установяване на собствеността около терена и възможността за комасиране на земята, спазвайки най-важното условие на бъдещия ползвател – наблизо да няма производство, което да замърсява околната среда. Причина за конкретния интерес е, че запустелите и изоставени земи са запазили естествените си качества, тъй като не са били обработвани с химически препарати. Земята ще бъде ползвана в продължение на 25-30 години, което ще гарантира системни парични постъпления в общинския бюджет. Местната управа иска да увеличи собствените си приходи, за да направи основен ремонт на уличната мрежа в града и да осъществи дейности по благоустрояването, обясниха от ведомството. Оттам очакват, че публично-частното партньорство с “Наш дом България” ще може да получи пари от еврофондовете. Земята ще остане общинска, тя ще бъде сертифицирана като биологично чиста и цената й ще скочи от 7 до 10 пъти. Начинанието ще осигури заетост на местното население и ще се даде тласък в развитието на селското стопанство и туризма. Развитието на селското стопанство в региона чрез биологично чисти продукти ще започне със зеленчуци, а по-късно с овошки, малини и други трайни насаждения. Дългосрочният план на “Наш дом България” АД предвижда изграждане на халета, производство на полуфабрикати, на предпроизводствени предприятия от малък и среден тип в различни региони в страната и съседни балкански страни, за консервирани и дълбоко замразени биологично чисти плодове и зеленчуци. Дружеството ще осигурява ноу-хау, спазване стандартите и технологиите, естествени торове и препарати, семена за разсад, налагане марката на производител на биологично чисти продукти на европейските и световни пазари, изграждане на търговска структура. Мажоритарен собственик на “Наш дом България” АД е “Овергаз холдинг”.
Източник: Дневник (08.03.2006)
 
Управителният съвет на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 3. приемане на решение за отнасяне на загубите от дейността на дружеството през 2005 г. към "Непокрити загуби от минали периоди"; проект за решение: ОС приема решение за отнасяне на загубите от дейността на дружеството през 2005 г. към "Непокрити загуби от минали периоди"; 4. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през финансовата 2005 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през финансовата 2005 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение: ОС приема предложението на управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 6. промяна в системата на управление на дружеството - от двустепенна система с органи на управление надзорен и управителен съвет в едностепенна система с орган на управление съвет на директорите; проект за решение: ОС променя системата на управление на дружеството - от двустепенна система с органи на управление надзорен и управителен съвет в едностепенна система с орган на управление съвет на директорите; 7. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение: ОС приема нов устав на дружеството; 8. освобождаване на членовете на надзорния и на управителния съвет; проект за решение: ОС освобождава членовете на надзорния и на управителния съвет; 9. избор на членове на съвета на директорите; проект за решение: ОС избира членове на съвета на директорите; 10. приемане на методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и определяне размера на възнагражденията на новоизбраните членове на съвета на директорите и на изпълнителния директор; проект за решение: ОС приема методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и определя размера на възнагражденията на новоизбраните членове на съвета на директорите и на изпълнителния директор; 11. оправомощаване на лице, което от името на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, да сключи договорите за възлагане управлението на дружеството; проект за решение: ОС оправомощава лице, което от името на "Наш дом - България" - АД, Холдинг, да сключи договорите за възлагане управлението на дружеството; 12. вземане на решение за сключване от дружеството на договори за продажба на вземания (цесии), овластяване на представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на вземания и всички останали изискуеми по сделките документи; проект за решение: ОС взема решение за сключване от дружеството на договори за продажба на вземания (цесии), овластява представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на вземания и всички останали изискуеми по сделките документи; 13. вземане на решение за сключване от дружеството на договори за продажба на всички притежавани от дружеството безналични поименни акции от капитала на "Варна - консерв" - АД, всяка с номинална стойност един лев и с право на глас в общото събрание на акционерите, овластяване на представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на акции и подписване на всички останали изискуеми по сделките документи; проект за решение: ОС взема решение за сключване от дружеството на договори за продажба на всички притежавани от дружеството безналични поименни акции от капитала на "Варна - консерв" - АД, всяка с номинална стойност един лев и с право на глас в общото събрание на акционерите, овластяване на представляващите дружеството и членовете на съвета на директорите да сключат договорите за продажба на акции и подписване на всички останали изискуеми по сделките документи; 14. разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; 15. други. При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на следните адреси: София, район "Средец", ул. Ангел Кънчев 3, и София, район "Лозенец", кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет.1, считано от датата на обнародването на поканата за свикване на това общо събрание в "Държавен вестник" и публикуването й в централния ежедневник вестник "Сега", и са представени в срок и по определения нормативен ред в Комисията за финансов надзор, в "Българска фондова борса - София" - АД, и в "Централен депозитар" - АД, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. На основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" - АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,30 ч. в деня на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - с документ за самоличност и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се лигитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност, а пълномощниците - с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, документ за самоличност и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди общото събрание.
Източник: Държавен вестник (12.05.2006)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.VII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на "Наш дом - България АД - холдинг" - АД.
Източник: Държавен вестник (27.06.2006)
 
Наш дом - България холдинг АД - София / HDOM /, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 30 юни 2006 год., не разпределя дивидент за 2005 г. Наш дом - България холдинг АД - София отчете загуба за 2005 г. в размер на 6 840 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (06.07.2006)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 3.Х.2005 г. по ф. д. № 13530/96 промени за "Наш дом България АД - холдинг" - АД: заличава като членове на УС Станимира Георгиева Пашова и Огнян Любенов Енчев; вписва като членове на УС Кирил Иванов Василев, ЕГН 7005112881, и "Овергаз холдинг" - АД (рег. по ф. д. № 358/98 на Ямболския окр. съд), представлявано от Слави Николов Кашеров, ЕГН 5607057647 - зам.-председател; дружеството ще се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев, ЕГН 7005112881, и Илиян Петров Илиев, ЕГН 6703056967.
Източник: Държавен вестник (20.10.2006)