Новини
Новини за 2007
 
В промишлената зона на Варна ще бъде построен логистичен парк. Инвеститори на комплекса са "Феър плей интереншънъл" и "Бългериън пропърти дивелопмънтс", съобщиха от компаниите. Миналата година двете дружества придобиха имота за близо 25 млн. лв. от "Наш дом България холдинг" и "Варна лоджистикс". Предвижда се комплексът да разполага с 55 хил. кв.м складови площи. Ще има и специални складове с регулиран контрол на температурата в тях. Паркът ще включва също офисни и търговски площи с разгъната застроена площ от около 85 хил. кв.м. Проектът ще се реализира на няколко етапа. Това е първият голям обект във Варна, който ще осигури складове отговарящи на съвременните изисквания. Международната консултантска компания "Колиърс" (Colliers International) ще отдава площите под наем. По нейни данни в момента цените на складовете във Варна са между 3 и 5.5 евро/кв.м на месец. Общата квадратура на индустриалните площи в морския град е около 200 хил. кв.м. В началото на миналата година "Бългериън пропърти дивелопмънтс" набра 32 млн. паунда капитал на алтернативния сегмент на Лондонската фондова борса. Фондът е фокусиран в инвестиции в разработката на търговски проекти, като притежава над 30 имота. "Феърплей интернешънъл" развива множество проекти в страната основно в областта на ваканционните и жилищните имоти. Двете дружества имат още един общ проект, свързан с изграждането на търговски парк в Плевен. Миналата година те придобиха терен от 36.5 дка за над 3 млн. лв. Обектът трябва да бъде готов през 2008 г., като размерът на инвестицията се оценява на около 11.6 млн. лв.
Източник: Дневник (20.03.2007)
 
Производителят на биологични храни "Наш дом - България" ще представи продукцията си на международна конференция-изложение на доставчиците на магазините "Метро" в Дюселдорф през май. Годишното производство на "Наш дом" тази година ще достигне 120 тона биологични замразени храни
Източник: Сега (13.04.2007)
 
Съветът на директорите на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала (при липса на кворум - на 13.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място), при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2006 г. и изплащане на дивидент; проект за решение - ОС приема решение формираната печалба от дейността на дружеството през 2006 г. - 7 795 266,68 лв., да бъде разпределена, както следва: с част от печалбата - 7 030 755,22 лв., да се покрие натрупаната загуба от дейността на дружеството през предходни години; с част от печалбата - 300 740,39 лв., да се попълни фонд "Резервен" на дружеството до изискуемия от закона размер, част от печалбата - 438 535,68 лв., да бъде разпределена като дивидент, като на една акция бъде изплатен дивидент - 0,08 лв.; останалата част от печалбата - 25 235,39 лв., да се отнесе към "неразпределена печалба от минали периоди"; 4. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност, членовете на управителния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност и членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на Изабела Джалъзова (регистриран одитор, диплом № 422) за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; 6. отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.; 7. овластяване съвета на директорите на "Наш дом България" - АД, холдинг, по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по прехвърляне на вземания (цесии); проект на решение - ОС приема доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК и овластява съвета на директорите на "Наш дом - България" - АД, холдинг, за извършване на посочените в доклада на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК сделки по прехвърляне на вземания (цесии); сделките се сключват при условията, изложени в съдържащия се в материалите по тази точка от дневния ред доклад по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК на съвета на директорите и при спазване на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му; 8. освобождаване на членове на съвета на директорите и избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава членове на съвета на директорите и избира нови членове на съвета на директорите (съгласно посоченото в материалите по настоящата точка от дневния ред на общото събрание); 9. приемане на изменение в методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор; проект за решение - ОС приема изменение в методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и определя размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор (съгласно посоченото в материалите по настоящата точка от дневния ред на общото събрание); 10. оправомощаване на лице, което от името на дружеството да подпише договори за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС оправомощава лице, което от името на дружеството да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите (съгласно посоченото в материалите по настоящата точка от дневния ред на общото събрание); 11. други. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списък, предоставен от Централния депозитар. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството - София, район "Лозенец", ул. Филип Кутев 5, ет. 1, и на адрес София, ул. Ангел Кънчев 3, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на 28.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.
Източник: Държавен вестник (15.05.2007)
 
Общото събрание на акционерите на "Овергаз Холдинг" АД прие годишния доклад и консолидирания финансовия отчет за 2006 г. Приходите от дейността на дружеството са 541 милиона лева, като печалбата преди данъчното облагане за 2006 година е в размер на 43 милиона лева, съобщиха от холдинга. В холдинга са компании като "Овергаз Инк.", "Вестител", "Газтек", "Енергоконсулт", "Овергаз Инженеринг", "Овергаз Техника", "Овергаз Сервиз", "Наш дом България", "Ренесанс" и други. В дружествата от системата работят 1 589 души на средна възраст 34 години.
Източник: Монитор (29.06.2007)
 
541 млн. лв. са приходите на "Овергаз Холдинг" за 2006 г., стана ясно след общото събрание на дружеството. Печалбата преди данъчното облагане за 2006 г. е в размер на 43 млн. лв., съобщиха от холдинга. В холдинга са компании като "Овергаз Инк.", "Вестител", "Газтек", "Енергоконсулт", "Овергаз Инженеринг", "Овергаз Техника", "Овергаз Сервиз", "Наш дом България" и други.
Източник: Стандарт (29.06.2007)
 
Наш дом - България холдинг АД - София / HDOM /, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 28 юни 2007 год., разпределя брутен дивидент за 2006 г. в размер на 0.08 лв. (нетен дивидент - 0.0744 лв.). Наш дом - България холдинг АД - София отчете печалба за 2006 г. в размер на 7 795 266.68 лв. Дружеството заделя 300 740.39 лв. за фонд "Резервен", 25 235.39 лв. - като "Неразпределена печалба" и 7 030 755.22 лв. - за покриване на загуба от минали години.
Източник: Капиталов пазар (15.09.2007)
 
"Наш дом-България Холдинг" сключи договори за прехвърляне на вземания /цесии/ към "Агровида" АД, съобщиха от БФБ-София. Това е станало с решение на Съвета на директорите, одобрено от акционерите, като вземанията са на обща стойност 2 056 460,50 лева. С цената на прехвърлените вземания "Наш дом-България Холдинг" погаси своите задължения към "Агровида", след като направи прихващане. Задължението беше формирано от цената на акциите, прехвърлени от "Агровида" на "Наш дом-България Холдинг", на основание договор за продажба на акции.
Източник: Дневник (18.09.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VII.2006 г. по ф. д. № 13530/96 вписва промени за "Наш дом - България АД - Холдинг" - АД: вписва нов устав, приет на общото събрание на акционерите, проведено на 30.VI.2006 г.; вписва преминаване от двустепенна система на управление към едностепенна; заличава като членове на надзорния съвет "Ди Ди мениджмънт" - АД, Андрей Иванов Тенев и Ливия Велинова Николова; заличава като членове на управителния съвет Иван Стефанов Колев, Кирил Иванов Василев, "Овергаз холдинг" - АД, и Илиян Петров Илиев; вписва съвет на директорите в състав: "Овергаз холдинг" - АД (рег. по ф. д. № 358/98 на Ямболския окръжен съд), представлявано от Слави Николов Кашеров, Андрей Иванов Тенев, Илиян Петров Илиев, Кирил Иванов Василев и Сара Леон Дишкова; вписва като председател на съвета на директорите "Овергаз холдинг" - АД, представлявано от Слави Николов Кашеров; вписва като зам.-председател Андрей Иванов Тенев; вписва като изпълнителен директор Кирил Иванов Василев; дружеството ще се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев и зам.-председателя на съвета на директорите Андрей Иванов Тенев.
Източник: Държавен вестник (18.09.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал.2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на "Наш дом - България АД - Холдинг" - АД.
Източник: Държавен вестник (18.09.2007)