Новини
Новини за 2007
 
В промишлената зона на Варна ще бъде построен логистичен парк. Инвеститори на комплекса са "Феър плей интереншънъл" и "Бългериън пропърти дивелопмънтс", съобщиха от компаниите. Миналата година двете дружества придобиха имота за близо 25 млн. лв. от "Наш дом България холдинг" и "Варна лоджистикс". Предвижда се комплексът да разполага с 55 хил. кв.м складови площи. Ще има и специални складове с регулиран контрол на температурата в тях. Паркът ще включва също офисни и търговски площи с разгъната застроена площ от около 85 хил. кв.м. Проектът ще се реализира на няколко етапа. Това е първият голям обект във Варна, който ще осигури складове отговарящи на съвременните изисквания. Международната консултантска компания "Колиърс" (Colliers International) ще отдава площите под наем. По нейни данни в момента цените на складовете във Варна са между 3 и 5.5 евро/кв.м на месец. Общата квадратура на индустриалните площи в морския град е около 200 хил. кв.м. В началото на миналата година "Бългериън пропърти дивелопмънтс" набра 32 млн. паунда капитал на алтернативния сегмент на Лондонската фондова борса. Фондът е фокусиран в инвестиции в разработката на търговски проекти, като притежава над 30 имота. "Феърплей интернешънъл" развива множество проекти в страната основно в областта на ваканционните и жилищните имоти. Двете дружества имат още един общ проект, свързан с изграждането на търговски парк в Плевен. Миналата година те придобиха терен от 36.5 дка за над 3 млн. лв. Обектът трябва да бъде готов през 2008 г., като размерът на инвестицията се оценява на около 11.6 млн. лв.
Източник: Дневник (20.03.2007)
 
Производителят на биологични храни "Наш дом - България" ще представи продукцията си на международна конференция-изложение на доставчиците на магазините "Метро" в Дюселдорф през май. Годишното производство на "Наш дом" тази година ще достигне 120 тона биологични замразени храни
Източник: Сега (13.04.2007)
 
Съветът на директорите на "Наш дом - България" - АД, холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала (при липса на кворум - на 13.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място), при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2006 г. и изплащане на дивидент; проект за решение - ОС приема решение формираната печалба от дейността на дружеството през 2006 г. - 7 795 266,68 лв., да бъде разпределена, както следва: с част от печалбата - 7 030 755,22 лв., да се покрие натрупаната загуба от дейността на дружеството през предходни години; с част от печалбата - 300 740,39 лв., да се попълни фонд "Резервен" на дружеството до изискуемия от закона размер, част от печалбата - 438 535,68 лв., да бъде разпределена като дивидент, като на една акция бъде изплатен дивидент - 0,08 лв.; останалата част от печалбата - 25 235,39 лв., да се отнесе към "неразпределена печалба от минали периоди"; 4. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност, членовете на управителния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност и членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на Изабела Джалъзова (регистриран одитор, диплом № 422) за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; 6. отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.; 7. овластяване съвета на директорите на "Наш дом България" - АД, холдинг, по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по прехвърляне на вземания (цесии); проект на решение - ОС приема доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК и овластява съвета на директорите на "Наш дом - България" - АД, холдинг, за извършване на посочените в доклада на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК сделки по прехвърляне на вземания (цесии); сделките се сключват при условията, изложени в съдържащия се в материалите по тази точка от дневния ред доклад по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК на съвета на директорите и при спазване на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му; 8. освобождаване на членове на съвета на директорите и избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава членове на съвета на директорите и избира нови членове на съвета на директорите (съгласно посоченото в материалите по настоящата точка от дневния ред на общото събрание); 9. приемане на изменение в методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор; проект за решение - ОС приема изменение в методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и определя размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор (съгласно посоченото в материалите по настоящата точка от дневния ред на общото събрание); 10. оправомощаване на лице, което от името на дружеството да подпише договори за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС оправомощава лице, което от името на дружеството да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите (съгласно посоченото в материалите по настоящата точка от дневния ред на общото събрание); 11. други. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списък, предоставен от Централния депозитар. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството - София, район "Лозенец", ул. Филип Кутев 5, ет. 1, и на адрес София, ул. Ангел Кънчев 3, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на 28.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.
Източник: Държавен вестник (15.05.2007)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ свиква ОСА на 28.06.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год. Проект за решение: освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност, членовете на Управителния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност и членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: формираната печалба от дейността на Дружеството през 2006 г. в размер на 7 795 266.68 лева да бъде разпределена както следва: С част от печалбата в размер на 7 030 755.22 лева да се покрие натрупаната загуба от дейността на дружеството през предходни години; С част от печалбата в размер на 300 740.39 лева да се попълни фонд „Резервен“ на Дружеството до изискуемия от закона размер; Част от печалбата в размер на 438 535.68 лева да бъде разпределена като дивидент, като на една акция бъде изплатен дивидент в размер на 0.08 лева; Останалата част от печалбата в размер на 25 235.39 лева да се отнесе към „неразпределена печалба от минали периоди; - Овластяване на Съвета на директорите на Наш Дом България Холдинг АД-София по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по прехвърляне на вземания/цесии/: 1. Прехвърляне /цедиране/ на вземане от клиент Вида-плод АД /заинтересувано лице/, в размер на 195 600.94 лв. Страни: Наш Дом България Холдинг АД-София /продавач/ и Агровида АД /купувач/; Предмет на сделката: По силата на договор за цесия Наш Дом България Холдинг АД-София прехвърля на Агровида АД свое парично вземане от длъжника Вида-плод АД, съставляващо: договорена цена за продадени стоки, главница по договор за заем от 01.01.2006 год. и начислени лихви по договор за заем от 01.01.2006 год. Прехвърлянето на вземането ще се извърши срещу заплащане от купувача на цена, съгласно оценка на лицензиран оценител, в размер на 195 600.94 лв.; 2. Прехвърляне /цедиране/ на вземане от клиент ЗПК Ягода и малина /заинтересувано лице/, в размер на 76 562.42 лв. Страни: Наш Дом България Холдинг АД-София /продавач/ и Агровида АД /купувач/; Предмет на сделката: По силата на договор за цесия Наш Дом България Холдинг АД-София прехвърля на Агровида АД свои парични вземания към длъжника ЗПК Ягода и малина, съставляващи: договорена цена за продадени стоки, остатък от главница и лихви по договор за заем от 03.01.2001 год. Прехвърлянето на вземането ще се извърши срещу заплащане от купувача на цена, съгласно оценка на лицензиран оценител, в размер на 76 562.42 лв.; 3. Прехвърляне /цедиране/ на вземане от клиент Ей Си Пи ЕООД /заинтересувано лице/, в размер на 739 326.86 лв. Страни: Наш Дом България Холдинг АД-София /продавач/ и Агровида АД /купувач/; Предмет на сделката: По силата на договор за цесия Наш Дом България Холдинг АД-София прехвърля на Агровида АД свое парично вземане към длъжника Ей Си Пи ЕООД, съставляващи: договорена цена за продадени стоки, главница и начислени лихви по договор за заем от 01.01.2006 год. Прехвърлянето на вземането ще се извърши срещу заплащане от купувача на цена, съгласно оценка на лицензиран оценител, в размер на 739 326.86 лв.; 4. Прехвърляне /цедиране/ на вземане от клиент Агроекосервиз ООД /заинтересувано лице/, в размер на 80 549.74 лв. Страни: Наш Дом България Холдинг АД-София /продавач/ и Агротех Враца ООД /купувач/; Предмет на сделката: По силата на договор за цесия Наш Дом България Холдинг АД-София прехвърля на Агротех Враца ООД свое парично вземане към длъжника Агроекосервиз ООД, съставляващо: договорена цена за продадени стоки, главница и начислени лихви по договор за заем. Прехвърлянето на вземането ще се извърши срещу заплащане от купувача на цена, съгласно оценка на лицензиран оценител, в размер на 70 449.20 лв.; 5. Прехвърляне /цедиране/ на вземане от клиент Дом Нет АД /заинтересувано лице/, в размер на 6 443.85 лв. Страни: Наш Дом България Холдинг АД-София /продавач/ и Агровида АД /купувач/; Предмет на сделката: По силата на договор за цесия Наш Дом България Холдинг АД-София прехвърля на Агровида АД свое парично вземане към длъжника Дом Нет АД, съставляващо: договорена цена за продадени стоки. Прехвърлянето на вземането ще се извърши срещу заплащане от купувача на цена, съгласно оценка на лицензиран оценител, в размер на 6 443.85 лв.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2007 год.
Източник: БФБ-София (16.05.2007)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ свиква ОСА на 28.06.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. - Овластяване на Съвета на директорите на Наш Дом България Холдинг АД-София по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по прехвърляне на вземания /цесии/: - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 39/2007 год. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2007 год. Текстът на предложенията за разпределяне на печалбата и сделките по чл. 114 фигурира в публикации от 14.05.2007 год.
Източник: БФБ-София (18.05.2007)
 
На основание чл. 156а, ал. 2 от Правилника на БФБ-София АД и въз основа на стойностите на търговията за последните шест месеца, публикуваме списък на дружествата по ал. 1 от горепосоченият член. Борсов код Име Средномесечен обем Средномесечен оборот Средномесечен брой сделки BITEX Юрокапитал Битекс АД-София 986.33 672.95 4.67 FPRP ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис АД-София 70 833.33 169 916.67 0.33 HDOM Наш Дом България Холдинг АД-София 456.33 1 052.98 14.00 KOTL Котлостроене АД-София 195.50 1 390.61 6.67 PRIMTUR Прайм Турист АД-София 5 133.33 1 075 690.00 0.17 SLBG Слънчеви лъчи България АД-София 507.00 3 545 726.88 1.83 STROD Заводски строежи-Девня АД-Девня 34.50 918.46 2.67
Източник: БФБ-София (02.06.2007)
 
Общото събрание на акционерите на "Овергаз Холдинг" АД прие годишния доклад и консолидирания финансовия отчет за 2006 г. Приходите от дейността на дружеството са 541 милиона лева, като печалбата преди данъчното облагане за 2006 година е в размер на 43 милиона лева, съобщиха от холдинга. В холдинга са компании като "Овергаз Инк.", "Вестител", "Газтек", "Енергоконсулт", "Овергаз Инженеринг", "Овергаз Техника", "Овергаз Сервиз", "Наш дом България", "Ренесанс" и други. В дружествата от системата работят 1 589 души на средна възраст 34 години.
Източник: Монитор (29.06.2007)
 
541 млн. лв. са приходите на "Овергаз Холдинг" за 2006 г., стана ясно след общото събрание на дружеството. Печалбата преди данъчното облагане за 2006 г. е в размер на 43 млн. лв., съобщиха от холдинга. В холдинга са компании като "Овергаз Инк.", "Вестител", "Газтек", "Енергоконсулт", "Овергаз Инженеринг", "Овергаз Техника", "Овергаз Сервиз", "Наш дом България" и други.
Източник: Стандарт (29.06.2007)
 
На заседание на Съвета на директорите от 27.06.2007г. (Протокол №21) e взето решение за преместване на следните емисии от Неофициален Пазар на акции - сегмент “А” на Неофициален пазар на акции - сегмент “В”: 1) Юрокапитал Битекс АД-София 2) ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис АД-София 3) Наш Дом България Холдинг АД-София 4) Котлостроене АД-София 5) Прайм Турист АД-София 6) Слънчеви лъчи България АД-София 7) Заводски строежи-Девня АД-Девня Преместването на емисиите акции от Неофициален Пазар на акции - сегмент “А” на Неофициален пазар на акции - сегмент “В” да се извърши считано от 02.07.2007г.
Източник: БФБ-София (02.07.2007)
 
На проведено ОСА от 28.06.2007 год. на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/, са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството: Освобождава от състава на СД Сара Леон-Дишкова и Илиян Петров Георгиев; Избира като членове на СД Огнян Георгиев Денчев и Словчо Георгиев Велков - Овластява управителните органи за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК: 1. Овластява Съвета на директорите да сключи договор за прехвърляне на вземане /цесия/ от Вида-плод АД, с купувач Агровида АД при условията посочени в даклада по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; 2. Овластява Съвета на директорите да сключи договор за прехвърляне на вземане /цесия/ от ЗПК Ягода и малина, с купувач Агровида АД при условията посочени в даклада по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; 3. Овластява Съвета на директорите да сключи договор за прехвърляне на вземане /цесия/ от Ей Си Пи ЕООД, с купувач Агровида АД при условията посочени в даклада по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; 4. НЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА Съвета на директорите за сключване на договор за прехвърляне на вземане /цесия/ от Агроекосервиз ООД, с купувач Агротех Враца ООД при условията посочени в даклада по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; 5. Овластява Съвета на директорите да сключи договор за прехвърляне на вземане /цесия/ от Дом Нет АД, с купувач Агровида АД при условията посочени в даклада по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; - Разпределя 438 535.68 лв. за дивидент /брутен дивидент в размер на 0.08 лв. на акция за 2006 год./; - Заделя 300 740.39 лв. за фонд "Резервен"; - Заделя 25 235.39 лв. като "Неразпределена печалба"; - Заделя 7 030 755.22 лв. за покриване на загуба от минали години; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 12.07.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2007 год.
Източник: БФБ-София (02.07.2007)
 
С Решение на Софийски Градски Съд от 25.07.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - Промени в управителните органи: Заличава като член на Съвета на директорите Илиян Петров Илиев и Сара Леон Дишкова. Вписва като членове на Съвета на директорите Огнян Георгиев Денчев и Славчо Георгиев Велков.
Източник: БФБ-София (06.08.2007)
 
Наш дом - България холдинг АД - София / HDOM /, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 28 юни 2007 год., разпределя брутен дивидент за 2006 г. в размер на 0.08 лв. (нетен дивидент - 0.0744 лв.). Наш дом - България холдинг АД - София отчете печалба за 2006 г. в размер на 7 795 266.68 лв. Дружеството заделя 300 740.39 лв. за фонд "Резервен", 25 235.39 лв. - като "Неразпределена печалба" и 7 030 755.22 лв. - за покриване на загуба от минали години.
Източник: Капиталов пазар (15.09.2007)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: Начална дата за изплащане на дивидента за 2006 год.: 25.09.2007 год. Крайна дата: 25.12.2007год. След 25.12.2007 год. документи за изплащане на дивидент ще се приемат в офиса на Наш Дом България Холдинг АД-София, гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев 3. Плащането ще се извършва в брой, в касата на дружеството на посочения адрес, след предварително удържане на дължимия данък. Изплащането на дивидента ще се извършва чрез системата на Централен депозитар АД и Банка ДСК АД. - за акционери - физически и юридически лица, които имат открити клиентски сметки при инвестиционен посредник, дивидентът ще се изплаща чрез системата на Централен депозитар АД, чрез съответния инвестиционен посредник. - за акционери - които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник, могат да получат своя дивидент чрез клоновете на Банка ДСК АД в страната. На физическите лица дивидента ще се изплаща лично срещу представяне на лична карта, на надлежно упълномощени от тях лица, срещу представяне на изрично нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност или на наследници на акционерите, срещу представяне на оригинално удостоверение за наследници и документ за самоличност. На юридическите лица дивидента ще се изплаща срещу съдебно удостоверение за актуално състояние , издадено не по - рано от един месец от датата на изплащане, на законния представител или негов пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. Изплащането на дивидента ще се извършва в брой или чрез вътрешно банков превод, ако акционерът притежава разплащателна сметка в Банка ДСК АД. Или открие такава.
Източник: БФБ-София (17.09.2007)
 
"Наш дом-България Холдинг" сключи договори за прехвърляне на вземания /цесии/ към "Агровида" АД, съобщиха от БФБ-София. Това е станало с решение на Съвета на директорите, одобрено от акционерите, като вземанията са на обща стойност 2 056 460,50 лева. С цената на прехвърлените вземания "Наш дом-България Холдинг" погаси своите задължения към "Агровида", след като направи прихващане. Задължението беше формирано от цената на акциите, прехвърлени от "Агровида" на "Наш дом-България Холдинг", на основание договор за продажба на акции.
Източник: Дневник (18.09.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VII.2006 г. по ф. д. № 13530/96 вписва промени за "Наш дом - България АД - Холдинг" - АД: вписва нов устав, приет на общото събрание на акционерите, проведено на 30.VI.2006 г.; вписва преминаване от двустепенна система на управление към едностепенна; заличава като членове на надзорния съвет "Ди Ди мениджмънт" - АД, Андрей Иванов Тенев и Ливия Велинова Николова; заличава като членове на управителния съвет Иван Стефанов Колев, Кирил Иванов Василев, "Овергаз холдинг" - АД, и Илиян Петров Илиев; вписва съвет на директорите в състав: "Овергаз холдинг" - АД (рег. по ф. д. № 358/98 на Ямболския окръжен съд), представлявано от Слави Николов Кашеров, Андрей Иванов Тенев, Илиян Петров Илиев, Кирил Иванов Василев и Сара Леон Дишкова; вписва като председател на съвета на директорите "Овергаз холдинг" - АД, представлявано от Слави Николов Кашеров; вписва като зам.-председател Андрей Иванов Тенев; вписва като изпълнителен директор Кирил Иванов Василев; дружеството ще се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев и зам.-председателя на съвета на директорите Андрей Иванов Тенев.
Източник: Държавен вестник (18.09.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал.2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13530/96 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на "Наш дом - България АД - Холдинг" - АД.
Източник: Държавен вестник (18.09.2007)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - С договори за прехвърляне на вземания /цесии/, сключени в съответствие с Решение на Съвета на директорите на Наш дом-България Холдинг и Решение на ОСА на дружеството, проведено на 28.06.2007г., бяха цедирани на Агровида АД, вземания на обща стойност 2 056 460,50 лева, като с цената на прехвърлените вземания Наш дом-България Холдинг погаси чрез прихващане свои задължения към Агровида АД, съставляващи част от цената на акциите, прехвърлени от Агровида АД на Наш дом-България Холдинг, на основание Договор за продажба на акции от 26.09.2006 год. - На 14.09.2007г. Наш дом-България Холдинг беше уведомен, на основание чл. 99 от Закона за задълженията и договорите, че част от вземането на Агровида АД в размер на 7 325 554,81 лева, е цедирано на Конпло АД, гр. Казанлък. - На 14.09.2007г. Наш дом-България Холдинг беше уведомен, на основание чл. 99 от Закона за задълженията и договорите, че част от вземането на Агровида АД в размер на 4 883 703,21 лева, е цедирано на Мелта-90 АД, гр. София. - С нотариална покана от 14.09.2007г. Наш дом-България Холдинг беше уведомен, че Конпло АД, гр. Казанлък, прихваща задълженията си към Наш дом-България Холдинг, произтичащи от договор за заем от 19.05.2003 г. и анексите към същия със свое вземане към Наш дом-България Холдинг до размера на по-малкото от тях. - С нотариална покана от 14.09.2007г. Наш дом-България Холдинг беше уведомен, че Мелта-90 АД, гр. София, прихваща задълженията си към Наш дом-България Холдинг, произтичащи от договор за заем от 01.01.2006 г.. и анексите към същия със свое вземане към Наш дом-България Холдинг до размера на по-малкото от тях.
Източник: БФБ-София (19.09.2007)
 
С Решение на Софийски Градски Съд от 23.10.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - Промени в управителните органи: Дружеството има Съвет на директорите в състав : зам.председател - "Овергаз холдинг", представлявано от Слави Кашеров; председател - Андрей Тенев; изпълнителен директор - Кирил Василев; член - Огнян Денчев; член - Славчо Велков; Дружеството се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Василев и Председателя на съвета на директорите Андрей Тенев.
Източник: БФБ-София (02.11.2007)