Новини
Новини за 2009
 
На проведено ОСА от 07.01.2009 год. на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ са взети следните решения: - Избор на регистриран одитор; - Промени в органите на управление на дружеството. ОСА освобождава като член на СД на Дружеството Огнян Георгиев Денчев и избира за нов член на СД Ивайло Емилов Алексиев; - Не приема решение за овластяване СД за сделки по чл.114а, ал.1 и 4 от ЗППЦК.
Източник: БФБ-София (10.01.2009)
 
Наш дом - България холдинг АД е първата и единствена фирма в България, която предлага биологични зеленчукови храни, сертифицирани от Балкан Биосерт. Фирмата произвежда консервирани храни, както конвенционална и биологично чиста продукция, пресни плодове и зеленчуци, така и дълбоко замразени храни. Наш дом - България холдинг АД е надежден бизнес партньор, доказал своята лоялност на българския и чуждестранния пазар - Германия, Япония, Сърбия и Русия. До септември 2008 г. Наш дом - България холдинг АД беше дъщерно дружество на Овергаз инк. През същата година собствеността на холдинга се смени и изпълнителен директор стана Андрей Тенев. Наш дом - България холдинг АД е солидна компания с над 10-годишна история в сектора на качествените и чистите храни. Холдингът има дъщерни предприятия в Казанлък, Ловеч, София, Белград (Сърбия), Рощок (Германия). Предприятията са сигурен и лоялен партньор на производителите на суровини. Високото качество на продукцията се гарантира с внедрените нови технологии и сертифицирани системи за управление. Конпло АД-Казанлък е с основна дейност изкупуване и преработване на пресни плодове и зеленчуци, производство на плодови и зеленчукови консерви, конфитюри, мусове, концентрати, пюрета, сокове и нектари. Мелта-90 АД-Ловеч притежава завод и най-големия хладилник в Северна България с капацитет четири хиляди тона вместимост. Професионалният профил е свързан с изкупуването и производството на пресни плодове и зеленчуци. Приоритет в дейността на дружеството са вносът и износът на собствена продукция, а също така и на зеленчукови и плодови консерви, гъби, диворастящи плодове и пчелен мед. Заводът в Ловеч е сертифициран от организацията за биологично чисти продукти Балкан Биосерт. От 2004 г. с цел повишаване на качеството и ефективността на работата в Наш дом - България холдинг АД и дъщерните му предприятия Конпло АД и Мелта-90 АД е внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2000. Ловешката компания за производство и преработка на биологично чисти плодове и зеленчуци Мелта-90 АД получи сертификат за качество - оценка за изпълнените изисквания на стандарт EN ISO 9001:2000. Акционерното дружество прилага управленска система по безопасността на храните - сертификат по HACCP. Наш дом - България холдинг АД работи по съвместни дългосрочни програми с редица институции като БТПП, Булгарконтрола, швейцарската сертификационна организация SGS, Балкан Биосерт, Българската агенция за експортно застраховане, Патентното ведомство. Наш дом - България холдинг АД има запазена търговска марка Еврика.
Източник: Пари (13.02.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.VII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13530/96 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на “Наш дом - България АД - холдинг” - АД.
Източник: Държавен вестник (24.02.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.VII.2007 г. по ф.д. № 13530/96 вписва промени за “Наш дом - България АД - холдинг” - АД: заличава като членове на съвета на директорите Илиян Петров Илиев и Сара Леон Дишкова; вписва като членове на съвета на директорите Огнян Георгиев Денчев и Славчо Георгиев Велков.
Източник: Държавен вестник (24.02.2009)
 
Индексите на БФБ отново поеха в различни посоки, следвайки разностранните емоции на инвеститорите. Измерителят на сините чипове изпусна въздух в края на сесията и завърши с понижение от 0.90% до 263.32 пункта. Последва го BGREIT, който се сниши с 0.34% и проби нивото от 38 пункта. Индексът на АДСИЦ навлезе в серия от рекордни спадове и с всяка изминала сесия поставя рекорд по най-ниска стойност. Отличник беше BG40, който се покачи с 1.46% до 87.82 пункта. Верен спътник му беше другият широк индекс на БФБ BGTR30, който навакса 0.34% до 193.92 пункта. Общият оборот на борсата достигна 2.3 млн. лв. Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ превзе интереса на инвеститорите и над 590 хил. акции на компанията бяха разменени по време на сесията. Това донесе спад от 8.17% по позицията до 55 ст. за брой. Друга компания за секюритизация на имоти - Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ се нареди втори по активност с над 98 хил. прехвърлени акции при 0.56% спад в цената до 71 ст. за брой. Наш Дом България Холдинг АД се хареса най-много на биковете, които побутнаха акциите на компанията с 269% нагоре до 1.85 лв. за брой. За това бяха достатъчни 15 лота. На прегладнелите мечки най-много се усладиха книжата на Хидроизомат АД, които потънаха с 36.39% до 0.82 лв. за брой при прехвърлени 1885 ценни книги.
Източник: Пари (19.03.2009)
 
Наш Дом България Холдинг отчита ръст от 77% в оборота си за 2008 г. до 7.8 млн. лв., показва годишният консолидиран отчет на компанията, представен пред БФБ. В същото време разходите на компанията за производство на компоти и замразени плодове са се свили на годишна база с близо 30% до 4.1 млн. лв. Сделка В отчетния период холдингът е продал дела си в няколко дъщерни дружества. Продадени са всичките 98.92% от капитала на Вар-на Консерв за 7.3 млн. лв. От сделката за Ей Си Пи ЕООД в касите на Наш Дом България са влезли 5 хил. лв., а 62.97% от Вида плод са продадени за 76 хил. лв. Дружеството се е разделило и с 34% от Белопал за 106 хил. лв. Интересен е фактът, че за продажбата на 27.50% от Оранжерии АД компанията е получила едва 20 лв. Според отчета за дейността през миналата година не е имало технологично обновяване на оборудването, каквато е и инвестиционната стратегия на Наш Дом България Холдинг. Това е затруднило работата на дъщерните компании и за това са търсени варианти за намаляване на преките и косвени разходи в производството. Годишният консолидиран отчет показва, че през 2008 г. холдингът е реализирал нетни приходи от продажби за 1.5 млн. лв., като 86 хил. лв. от тях са от реализирана продукция. За сравнение през 2007 г. компанията е отчела продажби за 2.8 млн. лв. Печалба Финансовият резултат на дружеството бележи значително увеличение през 2008 г. Наш Дом България Холдинг отчита печалба от 3.4 млн. лв. спрямо загуба от 1.3 млн. лв. година по-рано. Това е увеличение от над 355%. Последната сделка с книжата на холдинга е от 18 март, когато при прехвърлени 15 лота акциите поскъпнаха до 1.85 лв. за брой.
Източник: Пари (14.04.2009)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ свиква ОСА на 11.06.2009 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.; - Промени в седалището и адреса на управление; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Овластяване на СД и Изпълнителния директор за сделки по чл.114 от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.05.2009 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.05.2009 год.
Източник: БФБ-София (07.05.2009)
 
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/, както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ свиква ОСА на 11.06.2009 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев № 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на Одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.; - Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение: ОСА променя седалището и адреса на управление от гр. София, ул. Филип Кутев №5 на гр. София, ул. Ангел Кънчев № 3. - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Одобряване на Доклада на Съвета на директорите по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и на предлаганите за сключване и изпълнение с него сделки. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване и изпълнение на предложените сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.05.2009 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.05.2009 год. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/5ND-Nash%20Dom%20Bulgaria%20Holding%20AD-Sofia/. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството можете да откриете на адрес: http://www.x3news.com
Източник: БФБ-София (08.05.2009)
 
На проведено ОСА от 11.06.2009 год. на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Избор на Одитен комитет; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2008 год. Не освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите Кирил Иванов Василев; - Промени в устава на дружеството; - Приема печалбата за 2008 г. на дружеството да се разпредели, както следва: - Заделя 2 484 438,43 лв. като "Неразпределена печалба"; - Заделя 1 322 060,44 лв. за покриване на загуба от минали години; - Одобрява Доклада на Съвета на директорите по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и на предлаганите за сключване и изпълнение с него сделки. Овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор за сключване и изпълнение на предложените сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. - Променя седалището и адреса на управление на дружеството от гр. София, ул. Филип Кутев № 5 на гр. София, ул. Ангел Кънчев № 3. Протоколът от ОСА на дружеството е качен в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/5ND-Nash%20Dom%20Bulgaria%20Holding%20AD-Sofia/
Източник: БФБ-София (17.06.2009)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/, чието общо събрание се проведе на 11 юни 2009, не разпределя дивидент за 2008 г. Наш Дом България Холдинг АД-София отчете печалба в размер на 3 381 000 лв. Дружеството заделя 2 484 438,43 лв. като Неразпределена печалба и 1 322 060,44 лв. за покриване на загуба от минали години.
Източник: Капиталов пазар (17.06.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 13530/96 вписа промени за ”Наш дом – България АД – холдинг“ – АД: дружеството е със съвет на директорите в състав: заместник-председател ”Овергаз холдинг“ – АД, представлявано от Слави Николов Кашеров, Андрей Иванов Тенев – председател, Кирил Иванов Василев – изпълнителен директор, Огнян Георгиев Денчев и Славчо Георгиев Велков; дружеството се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев и председателя на съвета на директорите Андрей Иванов Тенев.
Източник: Държавен вестник (06.10.2009)
 
Дружествата със специална инвестиционна цел показаха отлична форма по време на вчерашната борсова сесия. Щастливият ден за имотните фондове донесе ръст от 2.18% на секторния измерител BGREIT до 48.76 пункта. Всички АДСИЦ, с които имаше сделки вчера, отчетоха повишение в стойността на акциите си. Книжата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ поскъпнаха с 10.64% до средните нива от 0.50 лв. Само една изтъргувана акция пък успя да изстреля цената на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска земя със 7.25% до 0.86 лв. Останалите борсови индекси също се движеха на зелена територия. Бенчмаркът Sofix се покатери с 0.89% до 451.25 базисни точки. При BG40 повишението беше с 0.36% до 122.54 пункта. А равнопретегленият BGTR30 поскъпна с 0.78% до 343.28 точки. След пасивното начало на сесията в крайна сметка инвеститорите превъртяха през пазара сумата от 1.74 млн. лв. Най-голям обем книжа беше прехвърлен по позицията на Инвестор.БГ АД. Обект на покупко-продажба бяха 17 604 лота на дружеството за по 9.50 лв. единият. От отдръпването на мечките най-много спечели Наш Дом България Холдинг. Акциите на компанията поскъпнаха с 20%, като се търгуваха за 1.73 лв. Варненското дружество Явор АД обаче се раздели с 41.60% от стойността на акциите. Инвеститорите изтъргуваха 120 лота на единична цена от 0.29 лв.
Източник: Пари (12.11.2009)
 
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/, както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ свиква ОСА на 29.12.2009 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Мадрид № 30, ет. 2, ап. 4 при следния дневен ред: - Промени в органите на управление на дружеството; - Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение: Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството от гр. София, ул. Ангел Кънчев № 3 на гр. София, бул. Мадрид № 30, ет. 2, ап. 4; - Промени в устава на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.01.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.12.2009 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.12.2009 год.
Източник: БФБ-София (18.11.2009)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/: Считано от 02.11. 2009 год. Директор за връзка с инвеститорите е Ирина Андреева Тенева. Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Мадрид 30, ет.2, ап.4; Телефони за контакт: 02/980 39 59; E-mail: irina_teneva@nash-dom.com
Източник: БФБ-София (30.11.2009)