Новини
Новини за 2009
 
Наш дом - България холдинг АД е първата и единствена фирма в България, която предлага биологични зеленчукови храни, сертифицирани от Балкан Биосерт. Фирмата произвежда консервирани храни, както конвенционална и биологично чиста продукция, пресни плодове и зеленчуци, така и дълбоко замразени храни. Наш дом - България холдинг АД е надежден бизнес партньор, доказал своята лоялност на българския и чуждестранния пазар - Германия, Япония, Сърбия и Русия. До септември 2008 г. Наш дом - България холдинг АД беше дъщерно дружество на Овергаз инк. През същата година собствеността на холдинга се смени и изпълнителен директор стана Андрей Тенев. Наш дом - България холдинг АД е солидна компания с над 10-годишна история в сектора на качествените и чистите храни. Холдингът има дъщерни предприятия в Казанлък, Ловеч, София, Белград (Сърбия), Рощок (Германия). Предприятията са сигурен и лоялен партньор на производителите на суровини. Високото качество на продукцията се гарантира с внедрените нови технологии и сертифицирани системи за управление. Конпло АД-Казанлък е с основна дейност изкупуване и преработване на пресни плодове и зеленчуци, производство на плодови и зеленчукови консерви, конфитюри, мусове, концентрати, пюрета, сокове и нектари. Мелта-90 АД-Ловеч притежава завод и най-големия хладилник в Северна България с капацитет четири хиляди тона вместимост. Професионалният профил е свързан с изкупуването и производството на пресни плодове и зеленчуци. Приоритет в дейността на дружеството са вносът и износът на собствена продукция, а също така и на зеленчукови и плодови консерви, гъби, диворастящи плодове и пчелен мед. Заводът в Ловеч е сертифициран от организацията за биологично чисти продукти Балкан Биосерт. От 2004 г. с цел повишаване на качеството и ефективността на работата в Наш дом - България холдинг АД и дъщерните му предприятия Конпло АД и Мелта-90 АД е внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2000. Ловешката компания за производство и преработка на биологично чисти плодове и зеленчуци Мелта-90 АД получи сертификат за качество - оценка за изпълнените изисквания на стандарт EN ISO 9001:2000. Акционерното дружество прилага управленска система по безопасността на храните - сертификат по HACCP. Наш дом - България холдинг АД работи по съвместни дългосрочни програми с редица институции като БТПП, Булгарконтрола, швейцарската сертификационна организация SGS, Балкан Биосерт, Българската агенция за експортно застраховане, Патентното ведомство. Наш дом - България холдинг АД има запазена търговска марка Еврика.
Източник: Пари (13.02.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.VII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13530/96 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на “Наш дом - България АД - холдинг” - АД.
Източник: Държавен вестник (24.02.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.VII.2007 г. по ф.д. № 13530/96 вписва промени за “Наш дом - България АД - холдинг” - АД: заличава като членове на съвета на директорите Илиян Петров Илиев и Сара Леон Дишкова; вписва като членове на съвета на директорите Огнян Георгиев Денчев и Славчо Георгиев Велков.
Източник: Държавен вестник (24.02.2009)
 
Индексите на БФБ отново поеха в различни посоки, следвайки разностранните емоции на инвеститорите. Измерителят на сините чипове изпусна въздух в края на сесията и завърши с понижение от 0.90% до 263.32 пункта. Последва го BGREIT, който се сниши с 0.34% и проби нивото от 38 пункта. Индексът на АДСИЦ навлезе в серия от рекордни спадове и с всяка изминала сесия поставя рекорд по най-ниска стойност. Отличник беше BG40, който се покачи с 1.46% до 87.82 пункта. Верен спътник му беше другият широк индекс на БФБ BGTR30, който навакса 0.34% до 193.92 пункта. Общият оборот на борсата достигна 2.3 млн. лв. Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ превзе интереса на инвеститорите и над 590 хил. акции на компанията бяха разменени по време на сесията. Това донесе спад от 8.17% по позицията до 55 ст. за брой. Друга компания за секюритизация на имоти - Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ се нареди втори по активност с над 98 хил. прехвърлени акции при 0.56% спад в цената до 71 ст. за брой. Наш Дом България Холдинг АД се хареса най-много на биковете, които побутнаха акциите на компанията с 269% нагоре до 1.85 лв. за брой. За това бяха достатъчни 15 лота. На прегладнелите мечки най-много се усладиха книжата на Хидроизомат АД, които потънаха с 36.39% до 0.82 лв. за брой при прехвърлени 1885 ценни книги.
Източник: Пари (19.03.2009)
 
Наш Дом България Холдинг отчита ръст от 77% в оборота си за 2008 г. до 7.8 млн. лв., показва годишният консолидиран отчет на компанията, представен пред БФБ. В същото време разходите на компанията за производство на компоти и замразени плодове са се свили на годишна база с близо 30% до 4.1 млн. лв. Сделка В отчетния период холдингът е продал дела си в няколко дъщерни дружества. Продадени са всичките 98.92% от капитала на Вар-на Консерв за 7.3 млн. лв. От сделката за Ей Си Пи ЕООД в касите на Наш Дом България са влезли 5 хил. лв., а 62.97% от Вида плод са продадени за 76 хил. лв. Дружеството се е разделило и с 34% от Белопал за 106 хил. лв. Интересен е фактът, че за продажбата на 27.50% от Оранжерии АД компанията е получила едва 20 лв. Според отчета за дейността през миналата година не е имало технологично обновяване на оборудването, каквато е и инвестиционната стратегия на Наш Дом България Холдинг. Това е затруднило работата на дъщерните компании и за това са търсени варианти за намаляване на преките и косвени разходи в производството. Годишният консолидиран отчет показва, че през 2008 г. холдингът е реализирал нетни приходи от продажби за 1.5 млн. лв., като 86 хил. лв. от тях са от реализирана продукция. За сравнение през 2007 г. компанията е отчела продажби за 2.8 млн. лв. Печалба Финансовият резултат на дружеството бележи значително увеличение през 2008 г. Наш Дом България Холдинг отчита печалба от 3.4 млн. лв. спрямо загуба от 1.3 млн. лв. година по-рано. Това е увеличение от над 355%. Последната сделка с книжата на холдинга е от 18 март, когато при прехвърлени 15 лота акциите поскъпнаха до 1.85 лв. за брой.
Източник: Пари (14.04.2009)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/, чието общо събрание се проведе на 11 юни 2009, не разпределя дивидент за 2008 г. Наш Дом България Холдинг АД-София отчете печалба в размер на 3 381 000 лв. Дружеството заделя 2 484 438,43 лв. като Неразпределена печалба и 1 322 060,44 лв. за покриване на загуба от минали години.
Източник: Капиталов пазар (17.06.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 13530/96 вписа промени за ”Наш дом – България АД – холдинг“ – АД: дружеството е със съвет на директорите в състав: заместник-председател ”Овергаз холдинг“ – АД, представлявано от Слави Николов Кашеров, Андрей Иванов Тенев – председател, Кирил Иванов Василев – изпълнителен директор, Огнян Георгиев Денчев и Славчо Георгиев Велков; дружеството се представлява само съвместно от изпълнителния директор Кирил Иванов Василев и председателя на съвета на директорите Андрей Иванов Тенев.
Източник: Държавен вестник (06.10.2009)
 
Дружествата със специална инвестиционна цел показаха отлична форма по време на вчерашната борсова сесия. Щастливият ден за имотните фондове донесе ръст от 2.18% на секторния измерител BGREIT до 48.76 пункта. Всички АДСИЦ, с които имаше сделки вчера, отчетоха повишение в стойността на акциите си. Книжата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ поскъпнаха с 10.64% до средните нива от 0.50 лв. Само една изтъргувана акция пък успя да изстреля цената на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска земя със 7.25% до 0.86 лв. Останалите борсови индекси също се движеха на зелена територия. Бенчмаркът Sofix се покатери с 0.89% до 451.25 базисни точки. При BG40 повишението беше с 0.36% до 122.54 пункта. А равнопретегленият BGTR30 поскъпна с 0.78% до 343.28 точки. След пасивното начало на сесията в крайна сметка инвеститорите превъртяха през пазара сумата от 1.74 млн. лв. Най-голям обем книжа беше прехвърлен по позицията на Инвестор.БГ АД. Обект на покупко-продажба бяха 17 604 лота на дружеството за по 9.50 лв. единият. От отдръпването на мечките най-много спечели Наш Дом България Холдинг. Акциите на компанията поскъпнаха с 20%, като се търгуваха за 1.73 лв. Варненското дружество Явор АД обаче се раздели с 41.60% от стойността на акциите. Инвеститорите изтъргуваха 120 лота на единична цена от 0.29 лв.
Източник: Пари (12.11.2009)