Новини
Новини за 2017
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) свиква ОСА на 28.02.2017 г. от 10.00 ч. в гр. гр. София, ул. Гургулят 5, ап. 1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.03.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.02.2017 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.02.2017 г.
Източник: БФБ-София (18.01.2017)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND) На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 01.06.2017 г. (четвъртък) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND), ISIN BG1100068987.
Източник: БФБ-София (26.05.2017)